Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

92-00-232/2019 - ОБЯВА С ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Избор на изпълнител за извършване на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т.(1 - 5) ЗУТ и изготвяне на технически паспорт съгласно чл.176 а от ЗУТ, както и извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ за обект: Начално училище „Никола Вапцаров“, гр. Кърджали по проект "Заедно за достоен живот", Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.002-0017-C01, Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 по две обособени позиции -2019-02-19


Избор на изпълнител за извършване на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т.(1 - 5) ЗУТ и изготвяне на технически паспорт съгласно чл.176 а от ЗУТ, както и извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ за обект: Начално училище „Никола Вапцаров“, гр. Кърджали по проект "Заедно за достоен живот", Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.002-0017-C01, Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 по две обособени позиции -2019-02-19

Архитектурно заснемане -2019-02-19

Протокол -2019-03-18

Протокол за поправка на очевидна фактическа грешка -2019-03-25


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign Пране на килими Кърджали - Би стил Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти