Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Пазарни консултации

53-00-335/2019 - ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ. 44 ОТ ЗОП за определяне на прогнозна стойност на предстояща за обявяване обществена поръчка с предмет: Извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти и осъществяване на строителен надзор при строително – монтажни работи за преустройството на сграда на бивше училище „Никола Вапцаров“, гр. Кърджали и изграждане на нова сграда за Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства по проект "Заедно за достоен живот", Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.002-0017-C01, Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 по две обособени позиции -2019-03-14


ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ. 44 ОТ ЗОП за определяне на прогнозна стойност на предстояща за обявяване обществена поръчка с предмет: Извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти и осъществяване на строителен надзор при строително – монтажни работи за преустройството на сграда на бивше училище „Никола Вапцаров“, гр. Кърджали и изграждане на нова сграда за Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства по проект "Заедно за достоен живот", Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.002-0017-C01, Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 по две обособени позиции -2019-03-14


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign