Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

92-00-426/2019 - Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в община Кърджали и зимно поддържане и снегопочистване на територията на град Кърджали -2019-04-11


Oбществена поръчка с предмет: СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД КЪРДЖАЛИ-2019-04-15

Договор - проект -2019-04-15

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че публичното заседание за отваряне на ценовите предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД КЪРДЖАЛИ, открита с Решение № 480 от 11.04.2019 г. на Кмета на Община Кърджали, ще се състои на 23.05.2019г. от 11:00ч. в стая 212 на втори етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване -2019-05-20

протокол 1 -2019-05-30

Протокол 2 -2019-05-30

Доклад -2019-05-30

Решение -2019-05-30


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign