Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

92-00-431/2019 - ОБЯВА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Осъществяване на дейности за информация и публичност във връзка с реализирането на проект "Заедно за достоен живот", Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.002-0017-C01, Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 ПРИ УСЛОВИЯТА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА, ЧЛ. 187, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3,Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ -2019-04-12


ОБЯВА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Осъществяване на дейности за информация и публичност във връзка с реализирането на проект "Заедно за достоен живот", Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.002-0017-C01, Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 ПРИ УСЛОВИЯТА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА, ЧЛ. 187, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3,Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ -2019-04-12

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти-2019-04-23

Протокол -2019-06-27


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign