Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

92-00-449/2019 - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти и осъществяване на строителен надзор при строително – монтажни работи за преустройството на сграда на бивше училище „Никола Вапцаров“, гр. Кърджали и изграждане на нова сграда за Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства по проект "Заедно за достоен живот", Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.002-0017-C01, Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 по две обособени позиции -2019-04-17


ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ПРЕУСТРОЙСТВОТО НА СГРАДА НА БИВШЕ УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ“, ГР. КЪРДЖАЛИ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА СГРАДА ЗА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА ДЕМЕНЦИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА ПО ПРОЕКТ "ЗАЕДНО ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ", ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG16RFOP001-5.002-0017-C01, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ -2019-04-19

еЕЕДОП -2019-04-19

Решение за прекратяване -2019-05-14


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign Пране на килими Кърджали - Би стил Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти