Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

92-00-670/2019 - Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ПРЕУСТРОЙСТВОТО НА СГРАДА НА БИВШЕ УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ“, ГР. КЪРДЖАЛИ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА СГРАДА ЗА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА ДЕМЕНЦИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА ПО ПРОЕКТ "ЗАЕДНО ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ", ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG16RFOP001-5.002-0017-C01, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ -2019-06-10


Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ПРЕУСТРОЙСТВОТО НА СГРАДА НА БИВШЕ УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ“, ГР. КЪРДЖАЛИ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА СГРАДА ЗА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА ДЕМЕНЦИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА ПО ПРОЕКТ "ЗАЕДНО ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ", ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG16RFOP001-5.002-0017-C01, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ -2019-06-12

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че публичното заседание за отваряне на ценовите предложения в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ПРЕУСТРОЙСТВОТО НА СГРАДА НА БИВШЕ УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ“, ГР. КЪРДЖАЛИ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА СГРАДА ЗА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА ДЕМЕНЦИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА ПО ПРОЕКТ "ЗАЕДНО ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ", ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG16RFOP001-5.002-0017-C01, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, ще се състои на 21.01.2020г. от 09:00ч. в стая 211 на втори етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово-2020-01-15

Протокол1-2020-01-30

Протокол2-2020-01-30

Dolkad-2020-01-30

Reshenie82/30.01.2020


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign Пране на килими Кърджали - Би стил Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти