Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставки на LED осветителни тела за нуждите на община Кърджали-2019-07-12


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставки на LED осветителни тела за нуждите на община Кърджали-2019-07-12т

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че публичното заседание за отваряне на ценовите предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставки на LED осветителни тела за нуждите на община Кърджали, открита с Решение № 881 от дата 11.07.2019 г. на Кмета на Община Кърджали, ще се състои на 27.09.2019г. от 10:00ч. в стая 211 на втори етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово -2019-09-24

Протокол 1 -2019-10-02

Протокол 2 -2019-10-02

Доклад -2019-10-02

Решение - 2019-10-02


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign