Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Пазарни консултации

92-00-876/2019 - ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ за предоставяне на оферти за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Ремонт и рехабилитация на детски площадки в населени места на територията на Община Кърджали”, във връзка с кандидатстване по процедура BG 06 RDNP001-19.199 на СНЦ „МИГ Стамболово – Кърджали 54” по подмярка М 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащабни инфраструктура” от стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна Инициативна Група Стамболово – Кърджали 54”, финансирана по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. -2019-07-25


ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ за предоставяне на оферти за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Ремонт и рехабилитация на детски площадки в населени места на територията на Община Кърджали”, във връзка с кандидатстване по процедура BG 06 RDNP001-19.199 на СНЦ „МИГ Стамболово – Кърджали 54” по подмярка М 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащабни инфраструктура” от стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна Инициативна Група Стамболово – Кърджали 54”, финансирана по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. -2019-07-25

Протокол -2019-08-02


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign ДГ Детелина - Детска градина в гр. Кърджали ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти