Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

92-00-990/2019 - Обществен превоз на пътници по автобусни линии и пакети от линии по утвърдени общинска, областна и републиканска транспортни схеми -2019-08-19


Обществен превоз на пътници по автобусни линии и пакети от линии по утвърдени общинска, областна и републиканска транспортни схеми -2019-08-22

еЕЕДОП -2019-08-22

Решение за изменение -2019-09-09

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че публичното заседание за отваряне на ценовите предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Обществен превоз на пътници по автобусни линии и пакети от линии по утвърдени общинска, областна и републиканска транспортни схеми, одобрена с Решение № 1064 от дата 19.08.2019 г. на Кмета на Община Кърджали, ще се състои на 02.10.2019г. от 10:00ч. в стая 303 на трети етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово -2019-09-27

Протокол 1 -2019-10-03

Протокол 2 -2019-10-03

Доклад -2019-10-03

Решение - 2019-10-03


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign