Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Пазарни консултации

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ. 44 ОТ ЗОП за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на оборудване, обзавеждане, медицински материали и консумативи за нуждите на патронажната грижа по проект „Подкрепа и грижа за хората в община Кърджали”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0120, Оперативна програма „„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“ по обособени позиции-2019-08-21


ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ. 44 ОТ ЗОП за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на оборудване, обзавеждане, медицински материали и консумативи за нуждите на патронажната грижа по проект „Подкрепа и грижа за хората в община Кърджали”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0120, Оперативна програма „„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“ по обособени позиции-2019-08-21

“Доставка на оборудване, обзавеждане, медицински материали и консумативи за нуждите на патронажната грижа по проект „Подкрепа и грижа за хората в община Кърджали”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0120, Оперативна програма „„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“ по обособени позиции-2019-08-21


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign