Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на автомобил за нуждите на патронажната грижа по проект „Подкрепа и грижа за хората в община Кърджали”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0120, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“-2019-08-30


Документация-2019-08-30

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че публичното заседание за отваряне на ценовите предложения в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобил за нуждите на патронажната грижа по проект „Подкрепа и грижа за хората в община Кърджали”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0120, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“, ще се състои на 09.10.2019г. от 10:00ч. в стая 303 на трети етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово-2019-10-04

Protokol1-25-10-2019

Protokol2-25-10-2019

Reshenie-25-10-2019


 


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign