Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

92-00-1103/2019 - Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪНШНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР „ПЕРПЕРИКОН” ПО ПРОЕКТ "АНТИЧНИ РОДОПИ И ЕГЕЯ-КУЛТУРЕН КОРИДОР ЗА ПОДПОМАГАНЕ РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНА", ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ B2.6C.05, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО INTERREG V-A «ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ», 2014-2020 -2019-09-05


Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪНШНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР „ПЕРПЕРИКОН” ПО ПРОЕКТ "АНТИЧНИ РОДОПИ И ЕГЕЯ-КУЛТУРЕН КОРИДОР ЗА ПОДПОМАГАНЕ РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНА", ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ B2.6C.05, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО INTERREG V-A «ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ», 2014-2020 -2019-09-05

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че публичното заседание за отваряне на ценовите предложения в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪНШНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР „ПЕРПЕРИКОН” ПО ПРОЕКТ "АНТИЧНИ РОДОПИ И ЕГЕЯ-КУЛТУРЕН КОРИДОР ЗА ПОДПОМАГАНЕ РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНА", ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ B2.6C.05, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО INTERREG V-A «ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ», 2014-2020, открита с Решение№ 1136 от дата 05.09.2019 г. на Кмета на Община Кърджали, ще се състои на 02.10.2019г. от 14:00ч. в стая 303 на трети етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово -2019-09-27

Протокол 1 -2019-10-11

Протокол 2 -2019-10-11

Решение - 2019-10-11


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign