Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ. 44 ОТ ЗОП за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на оборудване и обзавеждане за Център за обществена подкрепа, Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, Наблюдаваното жилище за младежи от 18 до 21 години и Дневен център за деца с увреждания "Надежда" гр. Кърджали по проект „Заедно в подкрепа на децата на Кърджали" , Договор за БФП № BG16RFOP001-5.001-0047-C01, финансиран по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие-2019-10-07


ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ. 44 ОТ ЗОП за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на оборудване и обзавеждане за Център за обществена подкрепа, Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, Наблюдаваното жилище за младежи от 18 до 21 години и Дневен център за деца с увреждания "Надежда" гр. Кърджали по проект „Заедно в подкрепа на децата на Кърджали" , Договор за БФП № BG16RFOP001-5.001-0047-C01, финансиран по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие-2019-10-07


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign