Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

92-00-1367/2019 - Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена мобилна наземна мрежа по стандарта GSM/UMTS/LTE с национално покритие и допълнителни услуги, свързани с тази дейност за нуждите на Община Кърджали -2019-10-29


обявление за възложена поръчка

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена мобилна наземна мрежа по стандарта GSM/UMTS/LTE с национално покритие и допълнителни услуги, свързани с тази дейност за нуждите на Община Кърджали -2019-10-31

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че публичното заседание за отваряне на ценовите предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена мобилна наземна мрежа по стандарта GSM/UMTS/LTE с национално покритие и допълнителни услуги, свързани с тази дейност за нуждите на Община Кърджали, ще се състои на 12.12.2019г. от 10:00ч. в стая 303 на трети етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово усведомяване-2019-12-09

Протокол 1-2020-01-15

Протокол 2-2020-01-15

Решение №20/15.01.2020


 


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign