Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

92-00-1644/2019 - Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на оборудване и обзавеждане за Център за обществена подкрепа, Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, Наблюдаваното жилище за младежи от 18 до 21 години и Дневен център за деца с увреждания "Надежда" гр. Кърджали по проект „Заедно в подкрепа на децата на Кърджали" , Договор за БФП № BG16RFOP001-5.001-0047-C01, финансиран по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“ по обособени позиции-2019-12-20


Документация за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване и обзавеждане за Център за обществена подкрепа, Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, Наблюдаваното жилище за младежи от 18 до 21 години и Дневен център за деца с увреждания "Надежда" гр. Кърджали по проект „Заедно в подкрепа на децата на Кърджали" , Договор за БФП № BG16RFOP001-5.001-0047-C01, финансиран по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“ по обособени позиции-2019-12-20

Разяснения-2020-01-07

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че публичното заседание за отваряне на ценовите предложения в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване и обзавеждане за Център за обществена подкрепа, Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, Наблюдаваното жилище за младежи от 18 до 21 години и Дневен център за деца с увреждания "Надежда" гр. Кърджали по проект „Заедно в подкрепа на децата на Кърджали" , Договор за БФП № BG16RFOP001-5.001-0047-C01, финансиран по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“ по обособени позиции, ще се състои на 17.01.2020г. от 10:00ч. в стая 211 на втори етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово-2020-01-13

Протокол1-2020-01-27

Протокол2-2020-01-27

Решение №72/27.01.2020г.


 


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign