Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Осъществяване на дейности по информация и публичност по проект „Подобряване на природозащитното състояние на три вида прилепи на територията на МИГ "Стамболово-Кърджали 54", Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-3.012-0001 по Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз-2020-01-13


Dokumentaciq-2020-01-13

Протокол -20-03-2020


 


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign