Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

92-00-225/2020-Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ - ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА И ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА ДЕМЕНЦИЯ И ОБЕКТ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ - ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА ДЕМЕНЦИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА ПО ПРОЕКТ "ЗАЕДНО ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ", ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG16RFOP001-5.002-0017-C01, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ-2020-02-14


Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.79, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет: ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ - ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА И ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА ДЕМЕНЦИЯ И ОБЕКТ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ - ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА ДЕМЕНЦИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА ПО ПРОЕКТ "ЗАЕДНО ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ", ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG16RFOP001-5.002-0017-C01, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ-2020-02-14

Решение за откриване на процедура-2020-02-14

Протоколи и доклад от работата на комисията

Решение №379/13.04.2020г. на Кмета на Община Кърджали


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign