Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на проучвания и изпълнение на природозащитни мерки по проект "Подобряване на природозащитното състояние на три вида прилепи на територията на МИГ „Стамболово – Кърджали 54”, Договор № BG16M1OP002-3.012-0001-С01/13.12.2019 г., който се осъществява с финансова помощ на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз-2020-03-10


ДокументацияПрилепи-2020-03-10

еЕЕДОПприлепи

разяснение по чл.33,ал.2 от ЗОП-2020-03-20

разяснение по чл.33,ал.2 от ЗОП-2020-03-24

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация-2020-03-24

Решение №380/13.04.2020г. на Кмета на Община Кърджали за прекратяване на Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на проучвания и изпълнение на природозащитни мерки по проект "Подобряване на природозащитното състояние на три вида прилепи на територията на МИГ „Стамболово – Кърджали 54”, Договор № BG16M1OP002-3.012-0001-С01/13.12.2019 г., който се осъществява с финансова помощ на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз-2020-04-13


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign