Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически паспорти, извършване на обследване за енергийна ефективност и разработване на работни проекти на обекти включени в проект „Техническа помощ за развитието на град Кърджали”, договор №BG161PO001/5-02/2012/014, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 по обособена позиция №1 "Разработване на работен проект за обект ”Въвеждане на енeргоспестяващо улично осветление в централна градска част, кв."Възрожденци" и кв."Студен кладенец" в гр.Кърджали" и Обособена позиция №2 "Изготвяне на технически паспорт, извършване на обследване за енергийна ефективност и разработване на работен проект за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на „Младежки Дом” в град Кърджали" -2015-01-23


Покана за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически паспорти, извършване на обследване за енергийна ефективност и разработване на работни проекти на обекти включени в проект „Техническа помощ за развитието на град Кърджали”, договор №BG161PO001/5-02/2012/014, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 по обособена позиция №1 "Разработване на работен проект за обект ”Въвеждане на енeргоспестяващо улично осветление в централна градска част, кв."Възрожденци" и кв."Студен кладенец" в гр.Кърджали" и Обособена позиция №2 "Изготвяне на технически паспорт, извършване на обследване за енергийна ефективност и разработване на работен проект за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на „Младежки Дом” в град Кърджали"

Във връзка с получено писмо в деловодството на Община Кърджали с вх.№ 35-00-166/10.02.2015г. Ви уведомяваме, че договарянето на условията за ипълнение на договор с предмет: „Изготвяне на технически паспорти, извършване на обследване за енергийна ефективност и разработване на работни проекти на обекти включени в проект „Техническа помощ за развитието на град Кърджали”, договор №BG161PO001/5-02/2012/014, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 по обособена позиция №1 "Разработване на работен проект за обект ”Въвеждане на енeргоспестяващо улично осветление в централна градска част, кв."Възрожденци" и кв."Студен кладенец" в гр.Кърджали" ще се проведе от 11:00 часа на 13.02.2015г. в заседателна зала на Община Кърджали на адрес гр. Кърджали 6600, бул. „България” № 41 -2015-02-10

Доклад -2015-03-20

Решение за избор на изпълнител -2015-03-20

Договор по обособена позиция №1 "Разработване на работен проект за обект ”Въвеждане на енeргоспестяващо улично осветление в централна градска част, кв."Възрожденци" и кв."Студен кладенец" в гр.Кърджали" -2015-05-25

Договор по обособена позиция №2 "Изготвяне на технически паспорт, извършване на обследване за енергийна ефективност и разработване на работен проект за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на „Младежки Дом” в град Кърджали" -2015-05-25

Договор по обособена позиция №2 "Изготвяне на технически паспорт, извършване на обследване за енергийна ефективност и разработване на работен проект за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на „Младежки Дом” в град Кърджали" -2015-05-25


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign