Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

№92-00-129/2015 - Покана за участие в процедура за договаряне без обявление с предмет:„Допълнителни дейности за разработване на работен проект за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Регионална библиотека”Н.Й.Вапцаров” в град Кърджали” във връзка с реализирането на допълнителни дейности по обособена позиция № 9 „Изготвяне на технически паспорт, извършване на обследване за енергийна ефективност и разработване на работен проект за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Регионална библиотека”Н.Й.Вапцаров” в град Кърджали” от обществена поръчка с предмет „Изготвяне на технически паспорти, извършване на обследване за енергийна ефективност и разработване на работни проекти на обекти включени в проект „Техническа помощ за развитието на град Кърджали”, договор №BG161PO001/5-02/2012/014, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013» - 2015-02-02


Покана за участие в процедура за договаряне без обявление с предмет:„Допълнителни дейности за разработване на работен проект за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Регионална библиотека”Н.Й.Вапцаров” в град Кърджали” във връзка с реализирането на допълнителни дейности по обособена позиция № 9 „Изготвяне на технически паспорт, извършване на обследване за енергийна ефективност и разработване на работен проект за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Регионална библиотека”Н.Й.Вапцаров” в град Кърджали” от обществена поръчка с предмет „Изготвяне на технически паспорти, извършване на обследване за енергийна ефективност и разработване на работни проекти на обекти включени в проект „Техническа помощ за развитието на град Кърджали”, договор №BG161PO001/5-02/2012/014, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013» - 2015-02-02

Във връзка с получено писмо в деловодството на Община Кърджали с вх.№ 91-00-4/1/05.02.2014г. Ви уведомяваме, че договарянето на условията за ипълнение на договор с предмет: „Допълнителни дейности за разработване на работен проект за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Регионална библиотека”Н. Й. Вапцаров” в град Кърджали” във връзка с реализирането на допълнителни дейности по обособена позиция № 9 „Изготвяне на технически паспорт, извършване на обследване за енергийна ефективност и разработване на работен проект за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Регионална библиотека „Н.Й.Вапцаров” в град Кърджали” от обществена поръчка с предмет „Изготвяне на технически паспорти, извършване на обследване за енергийна ефективност и разработване на работни проекти на обекти включени в проект „Техническа помощ за развитието на град Кърджали”, договор №BG161PO001/5-02/2012/014, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013” ще се проведе от 11:00 часа на 17.02.2015г. в заседателна зала на Община Кърджали на адрес гр. Кърджали 6600, бул. „България” № 41 -2015-02-06

Доклад за извършено договаряне -2015-03-09

Решение за избор на изпълнител -2015-03-09

Договор -2015-04-23


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign