Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

№92-00-280/2015 - Публична покана с предмет: “Изграждане на външно електрозахранване на Регионален център за управление на отпадъци – Кърджали” във връзка с изпълнението на проект "Пилотно функциониране на общинска интегрирана система за управление на отпадъците" (ПОМИС), финансиран по Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция - България 2007-2013” съгласно сключен Договор № В2.11.07. -2015-03-13


Публична покана с предмет: “Изграждане на външно електрозахранване на Регионален център за управление на отпадъци – Кърджали” във връзка с изпълнението на проект "Пилотно функциониране на общинска интегрирана система за управление на отпадъците" (ПОМИС), финансиран по Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция - България 2007-2013” съгласно сключен Договор № В2.11.07. -2015-03-13

Пояснение: Допусната е техническа грешка при изписване в текста на Декларация по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените поръчки номера на образеца. Декларация по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените да се счита за Образец №23.

Проекти - външно елзахранване -2015-03-16

Отговор на постъпило запитване с вх.№53-00-472/2015 -2015-03-20

Заповед №261/20.03.2015г. -2015-03-20

Уважаеми потенциални участници в обществена поръчка с предмет:“Изграждане на външно електрозахранване на Регионален център за управление на отпадъци – Кърджали” във връзка с изпълнението на проект "Пилотно функциониране на общинска интегрирана система за управление на отпадъците" (ПОМИС), финансиран по Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция - България 2007-2013” съгласно сключен Договор № В2.11.07 уведомяваме Ви, че със Заповед№261/20.03.2015г. на Кмета на Община Кърджали е ОТТЕГЛЕНА


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign