Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

№92-00-365/2015 - Обществена поръчка с предмет:„Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие” -2015-04-07


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие” -2015-04-07

Протокол №1 -2015-05-12

На основание чл.69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие”, открита с Решение №323 от 07.04.2015 г. на Кмета на Община Кърджали, съобщава, че отварянето на ценовите оферти ще се състои на 18.05.2015 г. в 11:00 ч. в стая 404 на четвърти етаж в сградата на Община Кърджали. -2015-05-12

Протокол№2 -2015-05-21

Решение за избор на изпълнител -2015-05-21


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign