Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

№92-00-415/2015 - Обществена поръчка с предмет:„Основен ремонт на общинска пътна мрежа в Община Кърджали през 2015 година” -2015-04-22


ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на общинска пътна мрежа в Община Кърджали през 2015 година” -2015-04-22

Протокол №1 -2015-06-02

На основание чл.69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА” , открита с Решение №356 от 22.04.2015г. на Кмета на Община Кърджали, съобщава, че отварянето на ценовите оферти ще се състои на 14.09.2015г. в 10:00ч. в стая 212 на втори етаж в сградата на Община Кърджали. -2015-09-09

Протокол№2 -2015-09-18

Протокол№3 -2015-09-18

Решение за избор на изпълнител -2015-09-18

Протокол №1 от дейността на комисия, назначена със Заповед №1264/26.11.2015г. на Кмета на Община Кърджали за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на общинска пътна мрежа в Община Кърджали през 2015 година”, открита с Решение №356 от 22.04.2015г. на Кмета на Община Кърджали -2015-12-14

Решение за избор на изпълнител -2015-12-14


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign