Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

ПРОТОКОЛ на Комисия назначена със Заповед на Кмета на Община Кърджали за разглеждане,оценка и класиране на постъпилите предложения по публична покана за изпълнение на поръчка с предмет: „Наем на специализиран автомобил за спешна медицинска помощ (линейка) и специализирана апаратура по Договор №BG051PO001-5.2.12-0031-C0001, проект „Дом за всяко дете - 2”, схема BG051PO001-5.2.12, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете” Компоненет2 :Разкриване на социални услуги в общността, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - 2014-07-25


ДОГОВОР за обществена поръчка с предмет: „Наем на специализиран автомобил за спешна медицинска помощ (линейка) и специализирана апаратура по Договор №BG051PO001-5.2.12-0031-C0001, проект „Дом за всяко дете - 2”, схема BG051PO001-5.2.12, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете” Компоненет2 :Разкриване на социални услуги в общността, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” -2014-08-06


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign