Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

№92-00-516/2015 - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Постигане на рамково споразумение с потенциални изпълнители във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Република България, приета с ПМС № 18 от 2 февруари 2015 г., за предоставяне на услуга по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Извършване на обследване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Община Кърджали и издаване на сертификати за енергийни характеристики на сгради в експлоатация по реда на наредбата по чл. 25 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти на сградите с изискването за енергийна ефективност по чл. 169, ал.1, т.6 от ЗУТ и оценка на енергийни спестявания в сгради. Обособена позиция 2: Извършване на обследване на многофамилни жилищни сгради в Община Кърджали за установяване на техническите им характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти на сградите по чл. 176а от ЗУТ. -2015-05-27


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Постигане на рамково споразумение с потенциални изпълнители във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Република България, приета с ПМС № 18 от 2 февруари 2015 г., за предоставяне на услуга по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Извършване на обследване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Община Кърджали и издаване на сертификати за енергийни характеристики на сгради в експлоатация по реда на наредбата по чл. 25 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти на сградите с изискването за енергийна ефективност по чл. 169, ал.1, т.6 от ЗУТ и оценка на енергийни спестявания в сгради. Обособена позиция 2: Извършване на обследване на многофамилни жилищни сгради в Община Кърджали за установяване на техническите им характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти на сградите по чл. 176а от ЗУТ. -2015-05-27

Пояснение: В Образец № 19а е допусната техническа грешка при изписване на максималната допустима цена за м² РЗП. При изготвянето на Ценовата оферта по Обособена позиция 2 участникът следва да предложи една обща цена. Максимална цена за м² РЗП (разгъната застроена площ, с включени всички възможни разходи за извършване на поръчката) не може да надвишава 2.00 лв./м² без ДДС -2015-06-25

Протокол №1 -2015-09-09

Съобщение за резултатите от оценяването на офертите на участниците по показател П2 „Срок за изпълнение” и по показател П3 „Концепция за изпълнение на дейностите” и отваряне на ценови предложения за обществена поръчка с предмет: „Постигане на рамково споразумение с потенциални изпълнители във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Република България, приета с ПМС № 18 от 2 февруари 2015 г., за предоставяне на услуга по две обособени позиции”

Протокол№2 -2015-11-27

Протокол№3 -2015-11-27

Решение за избор на потенциални изпълнители 1268/27.11.2015 -2015-11-27

Рамково споразумение за извършване на обследване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Община Кърджали и издаване на сертификати за енергийни характеристики на сгради в експлоатация по реда на наредбата по чл. 25 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти на сградите с изискването за енергийна ефективност по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТи оценка на енергийни спестявания в сгради. -2016-02-02

Рамково споразумение за извършване на обследване на многофамилни жилищни сгради в Община Кърджали за установяване на техническите им характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти на сградите по чл. 176а от ЗУТ -2016-02-02

Покана до потенциалните изпълнители по сключено Рамково споразумение с предмет: Постигане на рамково споразумение с потенциални изпълнители във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Република България, приета с ПМС № 18 от 2 февруари 2015 г., за предоставяне на услуга по Обособена позиция 1: Извършване на обследване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Община Кърджали и издаване на сертификати за енергийни характеристики на сгради в експлоатация по реда на наредбата по чл. 25 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти на сградите с изискването за енергийна ефективност по чл. 169, ал.1, т.6 от ЗУТ и оценка на енергийни спестявания в сгради, открита с Решение №472 от 27.05.2015г. на Кмета на Община Кърджали.

Покана до потенциалните изпълнители по сключено Рамково споразумение с предмет: Постигане на рамково споразумение с потенциални изпълнители във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Република България, приета с ПМС № 18 от 2 февруари 2015 г., за предоставяне на услуга по Обособена позиция 2: Извършване на обследване на многофамилни жилищни сгради в Община Кърджали за установяване на техническите им характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти на сградите по чл. 176а от ЗУТ

Протокол от работата на комиия за обществена поръчка с предмет:„Постигане на рамково споразумение с потенциални изпълнители във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Република България, приета с ПМС № 18 от 2 февруари 2015 г., за предоставяне на услуга по обособенa позиция: Обособена позиция 1: Извършване на обследване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Община Кърджали и издаване на сертификати за енергийни характеристики на сгради в експлоатация по реда на наредбата по чл. 25 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти на сградите с изискването за енергийна ефективност по чл. 169, ал.1, т.6 от ЗУТ и оценка на енергийни спестявания в сгради.”

Протокол от работата на комиия за обществена поръчка с предмет:„Постигане на рамково споразумение с потенциални изпълнители във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Република България, приета с ПМС № 18 от 2 февруари 2015 г., за предоставяне на услуга по обособенa позиция: Обособена позиция 2: Извършване на обследване на многофамилни жилищни сгради в Община Кърджали за установяване на техническите им характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти на сградите по чл. 176а от ЗУТ”

Решение за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Постигане на рамково споразумение с потенциални изпълнители във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Република България, приета с ПМС № 18 от 2 февруари 2015 г., за предоставяне на услуга по Обособена позиция 1: Извършване на обследване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Община Кърджали и издаване на сертификати за енергийни характеристики на сгради в експлоатация по реда на наредбата по чл. 25 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти на сградите с изискването за енергийна ефективност по чл. 169, ал.1, т.6 от ЗУТ и оценка на енергийни спестявания в сгради”

Решение за избор на изпълнител за обществена поръчка: „Постигане на рамково споразумение с потенциални изпълнители във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Република България, приета с ПМС № 18 от 2 февруари 2015 г., за предоставяне на услуга по обособен позиция: Обособена позиция 2: Извършване на обследване на многофамилни жилищни сгради в Община Кърджали за установяване на техническите им характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти на сградите по чл. 176а от ЗУТ”

Покана до потенциалните изпълнители по сключено Рамково споразумение с предмет: Постигане на рамково споразумение с потенциални изпълнители във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Република България, приета с ПМС № 18 от 2 февруари 2015 г., за предоставяне на услуга по Обособена позиция 1: Извършване на обследване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Община Кърджали и издаване на сертификати за енергийни характеристики на сгради в експлоатация по реда на наредбата по чл. 25 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти на сградите с изискването за енергийна ефективност по чл. 169, ал.1, т.6 от ЗУТ и оценка на енергийни спестявания в сгради, открита с Решение №472 от 27.05.2015г. на Кмета на Община Кърджали -2016-02-15

Покана до потенциалните изпълнители по сключено Рамково споразумение с предмет: Постигане на рамково споразумение с потенциални изпълнители във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Република България, приета с ПМС № 18 от 2 февруари 2015 г., за предоставяне на услуга по Обособена позиция 2: Извършване на обследване на многофамилни жилищни сгради в Община Кърджали за установяване на техническите им характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти на сградите по чл. 176а от ЗУТ -2016-02-15

Покана до потенциалните изпълнители по сключено Рамково споразумение с предмет: Постигане на рамково споразумение с потенциални изпълнители във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Република България, приета с ПМС № 18 от 2 февруари 2015 г., за предоставяне на услуга по Обособена позиция 1: Извършване на обследване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Община Кърджали и издаване на сертификати за енергийни характеристики на сгради в експлоатация по реда на наредбата по чл. 25 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти на сградите с изискването за енергийна ефективност по чл. 169, ал.1, т.6 от ЗУТ и оценка на енергийни спестявания в сгради, открита с Решение №472 от 27.05.2015г. на Кмета на Община Кърджали -2016-02-22

Покана до потенциалните изпълнители по сключено Рамково споразумение с предмет: Постигане на рамково споразумение с потенциални изпълнители във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Република България, приета с ПМС № 18 от 2 февруари 2015 г., за предоставяне на услуга по Обособена позиция 2: Извършване на обследване на многофамилни жилищни сгради в Община Кърджали за установяване на техническите им характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти на сградите по чл. 176а от ЗУТ -2016-02-22

Протокол от работата на комисия за обществена поръчка с предмет:„Постигане на рамково споразумение с потенциални изпълнители във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Република България, приета с ПМС № 18 от 2 февруари 2015 г., за предоставяне на услуга по Обособена позиция 1: Извършване на обследване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Община Кърджали и издаване на сертификати за енергийни характеристики на сгради в експлоатация по реда на наредбата по чл. 25 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти на сградите с изискването за енергийна ефективност по чл. 169, ал.1, т.6 от ЗУТ и оценка на енергийни спестявания в сгради”

Протокол от работата на комисия за обществена поръчка с предмет:„Постигане на рамково споразумение с потенциални изпълнители във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Република България, приета с ПМС № 18 от 2 февруари 2015 г., за предоставяне на услуга по Обособена позиция 2: Извършване на обследване на многофамилни жилищни сгради в Община Кърджали за установяване на техническите им характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти на сградите по чл. 176а от ЗУТ"

Решение на Кмета на Община Кърджали

Решение на Кмета на Община Кърджали

Протокол от работата на комисия за обществена поръчка с предмет:„Постигане на рамково споразумение с потенциални изпълнители във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Република България, приета с ПМС № 18 от 2 февруари 2015 г., за предоставяне на услуга по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Извършване на обследване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Община Кърджали и издаване на сертификати за енергийни характеристики на сгради в експлоатация по реда на наредбата по чл. 25 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти на сградите с изискването за енергийна ефективност по чл. 169, ал.1, т.6 от ЗУТ и оценка на енергийни спестявания в сгради."

Протокол от работата на комисия по обществена поръчка с предмет:„Постигане на рамково споразумение с потенциални изпълнители във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Република България, приета с ПМС № 18 от 2 февруари 2015 г., за предоставяне на услуга по обособена позиция: Обособена позиция 2: Извършване на обследване на многофамилни жилищни сгради в Община Кърджали за установяване на техническите им характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти на сградите по чл. 176а от ЗУТ”

Решение на Кмета на Община Кърджали

Решение на Кмета на Община Кърджали


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign