Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

№92-00-675/2015 - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт и рехабилитация на улици в населени места в Община Кърджали през 2015 година” -2015-07-16


ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт и рехабилитация на улици в населени места в Община Кърджали през 2015 година” -2015-07-16

Протокол №1 -2015-08-20

На основание чл.69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт и рехабилитация на улици в населени места в Община Кърджали през 2015 година”, открита с Решение №632 от 16.07.2015г. на Кмета на Община Кърджали, съобщава, че oтварянето на ценовите оферти ще се извърши публично при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП на 22.10.2015г. от 10:00 часа в стая 303 на трети етаж в сградата на Община Кърджали. -2015-10-16

Протокол№2 -2015-10-28

Протокол№3 -2015-10-28

протокол от работата на комисия, назначена със Заповед №42/12.01.2016г. на Кмета на Община Кърджали за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт и рехабилитация на улици в населени места в Община Кърджали през 2015 година”, открита с Решение №632 от 16.07.2015г. на Кмета на Община Кърджали в частта и по обособена позиция № 12 - „Доизграждане на главна улица в с.Резбарци”. -2016-01-29

Решение за избор на изпълнител -2016-01-29


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign