Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

№92-00-829/2015 - „Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителство по проект: „Осигуряване на превантивна инфраструктура в Община Кърджали” с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Фонд „Солидарност” на Европейския съюз с № 2014BG16SPO001-0019, финансиран по линия на „Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност” по Заявление 2014BG16SPO001 за щетите от бедствията от 19 юни 2014 г. по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Инженеринг - проектиране, авторски надзор, възстановителни работи и почистване на дере в квартал Байкал, гр.Кърджали; Обособена позиция 2: Инженеринг - проектиране, авторски надзор, възстановителни работи и почистване на дере в село Мост, община Кърджали. -2015-09-02


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителство по проект: „Осигуряване на превантивна инфраструктура в Община Кърджали” с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Фонд „Солидарност” на Европейския съюз с № 2014BG16SPO001-0019, финансиран по линия на „Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност” по Заявление 2014BG16SPO001 за щетите от бедствията от 19 юни 2014 г. по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Инженеринг - проектиране, авторски надзор, възстановителни работи и почистване на дере в квартал Байкал, гр.Кърджали; Обособена позиция 2: Инженеринг - проектиране, авторски надзор, възстановителни работи и почистване на дере в село Мост, община Кърджали. -2015-09-02

Протокол №1 -2015-11-09

На основание чл.69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителство по проект: „Осигуряване на превантивна инфраструктура в Община Кърджали” с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Фонд „Солидарност” на Европейския съюз с № 2014BG16SPO001-0019, финансиран по линия на „Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност” по Заявление 2014BG16SPO001 за щетите от бедствията от 19 юни 2014 г. по две обособени позиции:Обособена позиция 1: Инженеринг - проектиране, авторски надзор, възстановителни работи и почистване на дере в квартал Байкал, гр.Кърджали; Обособена позиция 2: Инженеринг - проектиране, авторски надзор, възстановителни работи и почистване на дере в село Мост, община Кърджали, открита с Решение № 863 от 02.09.2015 г. на Кмета на Община Кърджали, съобщава, че отварянето на ценовите оферти ще се състои на 18.02.2016г. в 11:00ч. в стая 303 на трети етаж в сградата на Община Кърджали. -2016-02-15

Заседанието за отварянето на плика с предлагана цена на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: „Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителство по проект: „Осигуряване на превантивна инфраструктура в Община Кърджали” с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Фонд „Солидарност” на Европейския съюз с № 2014BG16SPO001-0019, финансиран по линия на „Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност” по Заявление 2014BG16SPO001 за щетите от бедствията от 19 юни 2014 г. по две обособени позиции:Обособена позиция 1: Инженеринг - проектиране, авторски надзор, възстановителни работи и почистване на дере в квартал Байкал, гр.Кърджали; Обособена позиция 2: Инженеринг - проектиране, авторски надзор, възстановителни работи и почистване на дере в село Мост, община Кърджали, открита с Решение № 863 от 02.09.2015 г. на Кмета на Община Кърджали, предвидено да се проведе на 18.02.2016г. в 11:00ч. в стая 303 на трети етаж в сградата на Община Кърджали СЕ ОТЛАГА. Допълнително ще се обяви дата и час. -2016-02-17

На основание чл.69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителство по проект: „Осигуряване на превантивна инфраструктура в Община Кърджали” с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Фонд „Солидарност” на Европейския съюз с № 2014BG16SPO001-0019, финансиран по линия на „Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност” по Заявление 2014BG16SPO001 за щетите от бедствията от 19 юни 2014 г. по две обособени позиции:Обособена позиция 1: Инженеринг - проектиране, авторски надзор, възстановителни работи и почистване на дере в квартал Байкал, гр.Кърджали; Обособена позиция 2: Инженеринг - проектиране, авторски надзор, възстановителни работи и почистване на дере в село Мост, община Кърджали, открита с Решение № 863 от 02.09.2015 г. на Кмета на Община Кърджали, съобщава, че отварянето на ценовите оферти ще се състои на 18.03.2016г. в 10:00ч. в стая 212 на втори етаж в сградата на Община Кърджали. -2016-03-15

Протокол№2 -2016-03-18

Протокол№3 -2016-03-21

Решение за избор на изпълнител -2016-03-21

Информация за сключен договор

Договор

Договор

Регистър - гаранции

Регистър на плащанията


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign