Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

№92-00-835/2015 - Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната общинска пътна мрежа, оперативен сезон 2015 - 2017г. ” -2015-09-04


ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната общинска пътна мрежа, оперативен сезон 2015 - 2017г. ” -2015-09-04

Протокол №1 -2015-10-12

На основание чл.69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната общинска пътна мрежа, оперативен сезон 2015 - 2017г. ”, одобрена с Решение №867 от 04.09.2015 г. на Кмета на Община Кърджали, съобщава, че oтварянето на ценовите оферти ще се извърши публично при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП на 22.10.2015г. от 14:00 часа в стая 212 на втори етаж в сградата на Община Кърджали -2015-10-19

Протокол№2 -2015-11-05

Протокол№3 -2015-11-05


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign