Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

92-00-898/2015 - „Извършване на консервационно-реставрационни работи и експониране на античен и средновековен град Перперикон по проект „Перперикон – минало за бъдеще” Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 24-10М1-28 от 23.04.2015г., финансиран по мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” на програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство 2009 – 2014” -2015-09-18


ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на консервационно-реставрационни работи и експониране на античен и средновековен град Перперикон по проект „Перперикон – минало за бъдеще” Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 24-10М1-28 от 23.04.2015г., финансиран по мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” на програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство 2009 – 2014” -2015-09-18

Техническа документация -2015-09-18

Протокол №1 -2015-11-20

На основание чл.69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки Комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на консервационно-реставрационни работи и експониране на античен и средновековен град Перперикон по проект „Перперикон – минало за бъдеще” Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 24-10М1-28 от 23.04.2015г., финансиран по мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” на програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство 2009 – 2015”, открита с Решение № 926/18.09.2015 г. на Кмета на Община Кърджали, съобщава, че отварянето на ценовите оферти ще се състои на 29.03.2016г. в 13:00 ч. в стая 212 на втори етаж в сградата на Община Кърджали -2016-03-24

Протокол№2 -2016-03-31

Протокол№3 -2016-03-31

Решение 301/31.03.2016 за избор на изпълнител -2016-03-31

П Р О Т О К О Л №1 от дейността на Kомисия, назначена със Заповед № 1294/09.12.2016 год. на Кметa на Община Кърджали за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на консервационно-реставрационни работи и експониране на античен и средновековен град Перперикон по проект „Перперикон – минало за бъдеще” Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 24-10М1-28 от 23.04.2015г., финансиран по мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” на програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство 2009 – 2015”, открита с Решение № 926/18.09.2015 г. на Кмета на Община Кърджали и в изпълнение на Решение №13110/02.12.2016 на Върховен административен съд на Република България -2016-12-27

Решение 1343/27.12.2016г. -2016-12-27

Договор -2017-01-30


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign