Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОЕКТИ за обект: „Довършване на дейности по рекултивация на съществуващо сметище – Кърджали и отстраняване на дефекти по горния му изолационен екран“


Документация за обществена поръчка с предмет: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОЕКТИ за обект: „Довършване на дейности по рекултивация на съществуващо сметище – Кърджали и отстраняване на дефекти по горния му изолационен екран“

Протокол №1 от Работата на комисия назначена със Заповед №230/07.03.2016г. на Кмета на Община Кърджали

На основание чл.69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОЕКТИ за обект: „Довършване на дейности по рекултивация на съществуващо сметище – Кърджали и отстраняване на дефекти по горния му изолационен екран“, открита с Решение №140/03.02.2016 . на Кмета на Община Кърджали., съобщава, че отварянето на ценовите оферти ще се състои на 14.04.2016г. в 09:30ч. в стая 303 на трети етаж в сградата на Община Кърджали

Протокол 2 от работата на комисия

Протокол 3 от работата на комисия

Решение на Кмета на Община Кърджали


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign