Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

№92-00-442/2016 - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 16, ал. 4 ЗОП с предмет:„Осъществяване на дейности по информация и публичност по проект „Перперикон – минало за бъдеще”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финасова помощ 24-10М1-28 от 23.04.2015г., финансиран по Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” на Програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство 2009 – 2014 по обособени позиции” -2016-04-08


ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 16, ал. 4 ЗОП с предмет:„Осъществяване на дейности по информация и публичност по проект „Перперикон – минало за бъдеще”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финасова помощ 24-10М1-28 от 23.04.2015г., финансиран по Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” на Програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство 2009 – 2014 по обособени позиции” -2016-04-08

Отговор на постъпило запитване

Отговор на постъпило запитване

Протокол №1 -2016-06-15

На основание чл.69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на дейности по информация и публичност по проект „Перперикон – минало за бъдеще”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 24-10М1-28 от 23.04.2015г., финансиран по Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” на Програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство 2009 – 2014 по обособени позиции”, открита с Решение № 316/08.04.2016 г. на Кмета на Община Кърджали, съобщава, че отварянето на ценовите оферти ще се състои на 15.07.2016 г. в 14:00ч. в стая 404 на четвърти етаж в сградата на Община Кърджали -2016-07-12

Протокол 2 от работата на комисия -2016-07-26

Протокол 3 от работата на комисия -2016-07-26

Решение на Кмета на Община Кърджали -2016-07-26

Договор - Обособена позиция 1

Договор - Обособена позиция 2

Договор - Обособена позиция 3


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign