Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

“Доставка на консумативи и материали за дейността на Областен информационен център в гр. Кърджали във връзка с изпълнението на проект с регистрационен номер BG05SFOP001-4.001-0027 „Областен информационен център Кърджали – в подкрепа на гражданите”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.001-0027, финансиран по Оперативна програма “Добро управление”2014-2020 г.”


Dokumentacia

Съобщение за провеждането на открито заседание

Протокол от работата на комисията


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign