Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

№92-00-740/2016 - Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Основен ремонт и поддръжка на хоризонтална маркировка на улична мрежа в гр.Кърджали и ул. "Захари Зограф", "Христо Данов" и ул. "Аспарух", гр.Кърджали” -2016-06-09


ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт и поддръжка на хоризонтална маркировка на улична мрежа в гр.Кърджали и ул. "Захари Зограф", "Христо Данов" и ул. "Аспарух", гр.Кърджали” -2016-06-09

Проектодоговор

Протокол 1 от работата на комисия

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Комисията, назначена със Заповед № 630/08.07.2016 год. на Кмета на Община Кърджали за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт и поддръжка на хоризонтална маркировка на улична мрежа в гр.Кърджали и ул. "Захари Зограф", "Христо Данов" и ул. "Аспарух", гр.Кърджали”, открита с Решение № 504/09.06.2016 г. на Кмета на Община Кърджали, съобщава, че отварянето на ценовите оферти ще се състои на 31.08.2016г. от 11:00ч. в стая 212 на втори етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване -2016-08-26

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Комисията, назначена със Заповед № 630/08.07.2016 год. на Кмета на Община Кърджали за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт и поддръжка на хоризонтална маркировка на улична мрежа в гр.Кърджали и ул. "Захари Зограф", "Христо Данов" и ул. "Аспарух", гр.Кърджали”, открита с Решение № 504/09.06.2016 г. на Кмета на Община Кърджали, съобщава, че отварянето на ценовите оферти ще се състои на 31.08.2016г. от 11:00ч. в стая 212 на втори етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване -2016-08-26

Протокол№2 -2016-09-13

Протокол №3 -2016-09-13

Решение за избор на изпълнител -2016-09-13


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign