Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

№92-00-773/2016 - Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Основен ремонт на общинска пътна мрежа в Община Кърджали през 2016 година” -2016-06-17


ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на общинска пътна мрежа в Община Кърджали през 2016 година” -2016-06-17

Протокол №1 -2016-08-22

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Комисията, назначена със Заповед № 666/19.07.2016 год. на Кмета на Община Кърджали за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на общинска пътна мрежа в Община Кърджали през 2016 година”, открита с Решение № 541/17.06.2016 г. на Кмета на Община Кърджали, съобщава, че отварянето на ценовите оферти ще се състои на 04.10.2016г. от 15:00ч. в стая 212 на втори етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване -2016-09-29

Протокол №2 -2016-10-07

Протокол №3 -2016-10-07

Решение за избор на изпълнител -2016-10-07


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign