Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

№92-00-937/2016 - Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Строителни и ремонтни работи на детски градини в община Кърджали през 2016 година” -2016-07-21


ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителни и ремонтни работи на детски градини в община Кърджали през 2016 година” -2016-07-21

Протокол 1 от работата на комисия

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Комисията, назначена със Заповед № 790/19.08.2016 год. на Кмета на Община Кърджали за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителни и ремонтни работи на детски градини в община Кърджали през 2016 година”, открита с Решение № 680/21.07.2016 г. на Кмета на Община Кърджали, съобщава, че отварянето на ценовите оферти ще се състои на 21.09.2016г. от 09:30ч. в стая 212 на втори етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване -2016-09-17

Протокол 2 от работата на комисия

Протокол 3 от работата на комисията

Решение на Кмета на Община Кърджали за избор на изпълнител


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign