Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

№92-00-1012/2016 - Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност” -2016-08-15


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност” -2016-08-18

ЕО-бл.5

ЕО-бл.6

ЕО-бл.8

Ео-бл.9

ЕО-бл.12

ЕО-бл.14

ЕО-бл.17

ЕО-бл.23

ЕО-бл.27

ЕО-бл.32

ЕО-бл.35

ЕО-бл.36

ЕО-бл.41

ЕО-бл.52

ЕО-бл.60

ЕО-бл.92

ЕО-бл.95

ЕО-бл.96

ЕО-бл.99

ЕО-бл.101

ЕО-бл.107

ЕО-бл.53

ЕО-бл.Вихрен

ЕО-Гледка 1

ЕО-Орфей 2

ЕО-Отец Паисий

ЕО-Стадионска 1

ЕО-Стадионска 2

ЕО-Толстой 4

ТО-блок 23

ТО-Толстой 4

ТО-Стадионска 2

ТО-Стадионска 1

ТО-Отец Паисий

ТО-Орфей 2

ТО-Вихрен

ТО-Гледка 1

ТО-бл.101

ТО-БЛ.99

ТО-бл.96

ТО-бл.95

ТО-бл.92

ТО-бл.53

ТО-бл.52

ТО-бл.41

ТО-бл.27

ТО-бл.17

ТО-бл.14

ТО-бл.12

ТО-БЛ.6

ТО-бл.9

ТО-бл.5

ТО-бл.8

ТО-бл.60

ТО-бл.107

ТО-бл.32

ТО-бл.35

ТО-бл.36

Решение за одобряване на обявление за изменение -2016-09-01

Отговор на запитване -2016-09-07

Отговор на запитване -2016-09-12

Отговор на запитване -2016-09-13

Уважаеми УЧАСТНИЦИ, на основание чл. 53 от ППЗОП Ви уведомяваме, че публичното заседание за отваряне на получените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност” ще се състои на 20.09.2016г., 08:30часа в сградата на БИЗНЕС ИНКУБАТОР , намиращ се на адрес: гр. Кърджали, ул."Отец Паисий" , голяма зала. На основание чл. 54, ал.2 от ППЗОП на публичното заседание за отваряне на получените оферти могат да присъстват кандидатите/участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. -2016-09-16

СЪОБЩЕНИЕ!!! Уважаеми Участници, следва да имате предвид, че в раздел IV.Указания за подготовка на офертите, т. 8 от Документацията е допусната техническа грешка. При надписване на ЗАПЕЧАТАНАТА НЕПРОЗРАЧНА ОПАКОВКАучастниците следва да посочат: ОФЕРТА за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, одобрени за обновяване в рамките на Националната програма за енергийна ефективност” обособена позиция ........................ -2016-09-16

Протокол №1 -2016-10-26

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Комисията, назначена със Заповед № 888/20.09.2016 год. на Кмета на Община Кърджали за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност”, открита с Решение № 764/15.08.2016 г. на Кмета на Община Кърджали, съобщава, че отварянето на ценовите оферти ще се състои на 29.12.2016г. от 10:00ч. в сградата на БИЗНЕС ИНКУБАТОР , намиращ се на адрес: гр. Кърджали, ул."Отец Паисий" , Пета зала. На основание чл. 54, ал.2 от ППЗОП на публичното заседание за отваряне на ценовите предложения могат да присъстват кандидатите/участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. -2016-12-23

Протокол 2 от работата на комисия назначена със Заповед № 888/20.09.2016 год. на Кмета на Община Кърджали

Протокол 3 от работата на комисия назначена със Заповед № 888/20.09.2016 год. на Кмета на Община Кърджали

Доклад от работата на комисия назначена със Заповед № 888/20.09.2016 год. на Кмета на Община Кърджали

Решение №101/23.01.2017г. на Кмета на Община Кърджали

Решение №103/23.01.2017г. на Кмета на Община Кърджали


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign