Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

№92-00-1021/2016 - Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП с предмет:“Осъществяване на дейности по информация и публичност по проект „Да бъдем активни - нови възможности за младежите от община Кърджали“, Договор BG05M9OP001-1.002-0177- С01, финансиран по приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост“ -2016-08-17


Осъществяване на дейности по информация и публичност по проект „Да бъдем активни - нови възможности за младежите от община Кърджали“, Договор BG05M9OP001-1.002-0177- С01, финансиран по приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост -2016-08-17

Протокол -2016-10-10


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign