Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

„Ремонт на улици в населени места в община Кърджали през 2016 година”


Dokumentaciq-ulici-sela

Протокол №1 -2016-09-29

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Комисията, назначена със Заповед № 877/16.09.2016 год. на Кмета на Община Кърджали за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на улици в населени места в община Кърджали през 2016 година”, открита с Решение № 791/19.08.2016 г. на Кмета на Община Кърджали, съобщава, че отварянето на ценовите оферти ще се състои на 15.11.2016г. от 09:00ч. в стая 212 на втори етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване -2016-11-10

Протокол 2 от работата на комисия -2016-11-22

Протокол 3 от работата на комисията -2016-11-22

Решение 1174 за избор на изпълнител -2016-11-22

Решение 1175 за избор на изпълнител -2016-11-22

Решение 1176 за избор на изпълнител -2016-11-22

Решение 1177 за избор на изпълнител -2016-11-22

Решение 1178 за избор на изпълнител -2016-11-22

Решение 1179 за избор на изпълнител -2016-11-22

Решение 1180 за избор на изпълнител -2016-11-22

Решение 1181 за избор на изпълнител -2016-11-22

Решение 1183 за избор на изпълнител -2016-11-22

Решение 1184 за избор на изпълнител -2016-11-22


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign