Панорамен изглед на Кърджали


Начало Проекти и програми

Реализирани проекти 2003 – 2008 г.


1. Проект "Партньорство за по-чиста река Арда" 
Номер на договор: BG 0106.07.01 – 064/29.11.2003
Водеща организация: Община Кърджали
Партньор: Номархия Еврос, Гърция
Финансиращ орган: PHARE - CBC BG 01.06.07 Фонд за малки проекти
България – Гърция 2001
Обща стойност на проекта: 46 258 евро
Процент на  собствено участие: 11%
Продължителност: 12 месеца /от ноември 2003 до ноември 2004/
Основни  дейности: Работни срещи за обмяна на опит, обучение на българските
Общински експерти в управление на водите по европейски стандарти и
създаване на информационна мрежа между  двете институции.
Резултати:

 • Изготвени  доклади от общините по средното и долно течение на река Арда за  съществуващите  проблеми;
 • Изготвени два доклада за състоянието на водите на река Арда – по един от българска и гръцка страна;
 • Проведени 3 работни срещи за обмяна на опит между българските и гръцките експерти и представители на местната и регионална власт;
 • Обучени българските  експерти от седем български общини в управление на водите по европейски стандарти;
 • Изградена информационна мрежа и информационен сайт.

2. Проект "Пътят на Боговете, пътят на златото и пътят на хората"
Номер на договор: BG 0102. 03. - 0010 /29.11.2003 г.
Водеща организация: Община Кърджали
Партньор: Община  Ардино
Финансиращ орган: PHARE  BG0102.03, BG/DBCT – 243, Проект BG 0102.03
Развитие на културния туризъм в България
Обща стойност на проекта: 125 637 евро
Процент на собствено участие: 11%
Продължителност: 12 месеца  /от ноември 2003г. до октомври 2005 г./
Основни дейности: Създаване музейна сбирка в град Ардино и  музей  на открито
“Перперикон”,   възстановяване на музея в град Ардино, изграждане на културен
и информационен център, обучени на експерти, промоциране на дестинацията,
създаване на туристически база данни.
Резултати: Създаден културен и информационен център в гр. Кърджали,
възстановена музейна сбирка в град Ардино, обучени на експерти, отпечатани и
разпространени промоционални материали, създадена на туристически база данни.

3. Проект "Развитие на икономическия потенциал в пограничен район - Кърджали"
Номер на договор: BG 2002/000-624-05.08/30.11.2004
Водеща организация: Община Кърджали
Партньор: Община  Комотини
Финансиращ орган: ФАР-ТГС България-Гърция, PHARE - CBC BG 2002/000
624-05, фонд за малки проекти
Обща стойност на проекта: 48 700 евро
Процент на собствено участие: 11%
Продължителност: 9 месеца  /1.12. 2004 – 01.09.2005 г./
Основни дейности: Изготвяне на финансови, инженерни и екологични анализи и
стратегия за развитие на зоната, изготвяне на идейни проекти на елементите на
инженерната инфраструктура на зоната, и изготвяне на проект за финансиране
изграждането и стратегия за управление на зоната в контекста на
трансграничното сътрудничество.
Резултати: Разработени  идейни проекти на елементите на инженерната
инфраструктура, както и финансови, инженерни и екологични анализи и стратегия за
развитие на промишлено складова  зона в гр. Кърджали

 

4. Проект “Парк “Простор” – Фаза ІІІ”
Водеща организация: Община Кърджали
Финансиращ орган: Програма “Красива България”, меморандум 2004 г.
Обща стойност на проекта: 49 226,39 лв.
Процент на собствено участие: 50 %
Продължителност: 3 месеца 2004 г.
Видове дейности: Квалификация и преквалификация на 30 безработни, изграждане на достъп за хора с увреждания и детска площадка, ремонта на алеите в парка
Резултати: Квалифицирани 30 безработни, ремонтирани алеи на парк “Простор”, изградена детска площадка и осигурен достъп на хората с увреждания до парка.

5. Проект “Ремонт на общинска сграда на пл. “Освобождение”, кв. 74”
Водеща организация: Община Кърджали
Финансиращ орган: Програма “Красива България”, меморандум 2004 г.
Обща стойност на проекта: 33 890,46 лв.
Процент на собствено участие: 50 %
Продължителност: 4 месеца 2005 г.
Видове дейности: Квалификация и преквалификация на безработни, ремонт на общинска сграда на пл. “Освобождение”, кв. 74
Резултати: Квалифицирани безработни, ремонтирана общинска сграда на пл. “Освобождение”, кв. 74

6. Проект “Рехабилитация на площадното пространство пред Художествената галерия”
Водеща организация: Община Кърджали
Финансиращ орган: Програма “Красива България”, меморандум 2005 г.
Обща стойност на проекта: 63 078,68 лв.
Процент на собствено участие: 50 %
Продължителност: 4 месеца 2006 г.
Видове дейности: Квалификация и преквалификация на безработни, рехабилитация на площадното пространство пред Художествената галерия
Резултати: Квалифицирани безработни, рехабилитирано площадното пространство пред Художествената галерия

7. Проект “Рехабилитация на парк “Горубсо” – І етап”
Водеща организация: Община Кърджали
Финансиращ орган: Програма “Красива България”, меморандум 2005 г.
Обща стойност на проекта: 34 615,13 лв.
Процент на собствено участие: 50 %
Продължителност: 4 месеца 2006 г.
Видове дейности: Квалификация и преквалификация на безработни, рехабилитация на парк “Горубсо”
Резултати: Квалифицирани безработни, ремонтирани алеи в парк “Горубсо”.

8. Проект “Площадно пространство и фонтан пред  “Дом на културата” гр. Кърджали” – І  и ІІ етап”
Водеща организация: Община Кърджали
Финансиращ орган: Програма “Красива България”, меморандум 2006 г.
Обща стойност на проекта: 67 696 лв.
Процент на собствено участие: 50 %
Продължителност: 6 месеца 2007 г.
Видове дейности: Квалификация и преквалификация на безработни, рехабилитация на  площадно пространство и фонтана пред  “Дом на културата” гр. Кърджали
Резултати: Квалифицирани безработни, рехабилитирано площадно пространство и фонтан пред  “Дом на културата” гр. Кърджали

9. Проект  «Партньорство за по-добър шанс за младите хора»
Номер на договор: BG2003/005-630.03-02-10/30.11.2005
Водеща организация: Община Кърджали
Партньор: Община Комотини
Финансиращ орган: PHARE - CBC BG 2003/005 -630.03.02  «Инициативи за
заетост в трансграничните региони на България – Гърция»
Обща стойност на проекта:  103 776 евро
Процент на собствено участие: 10 %
Продължителност на проекта: 11 месеца  / януари 2006  – ноември 2006/
Видове дейности:
Осигуряване на временна заетост на безработни млади хора при ремонта на
Младежки дом  - Кърджали, обмяна на  ноу-хау и добри практики в сферата на
услугите на пазара на труда, касаещи младите хора на възраст от 19 до 35
години.
Резултати:

 • Извършен вътрешен ремонт на Младежки дом  - Кърджали;
 • Създадената краткосрочна заетост на дългосрочно безработни младежи на възраст между 19 и 35 години;
 • Обменените ноу-хау и добри практики в сферата на услугите на пазара на труда, касаещи младите хора на възраст от 19 до 35 години;
 • Изградените партньорства между местните власти и институции  за преодоляване на различията на пограничния регион.

10. Проект  "Планината и морето – съвместни усилия за консервирането и насърчаването на културното наследство на регионите Кърджали, Самотраки и Родопи Еврос”
Номер на договор: 2004/016-782.01.06. 03.16 / 11.2006 г.
Водеща организация: Община Кърджали
Партньор: Община Самотраки
Финансиращ орган: PHARE – CBC BG “Насърчаване на културните,
туристическите и човешките ресурси в трансграничния регион България –
Гърция”
Обща стойност на проекта:  262 595, 12 евро
Процент на собствено участие: 10 %
Продължителност на проекта: 18 месеца  /декември 2006 – май 2008/
Видове дейности: Провеждане на обучение във връзка с извършването на
възстановителни работи на археологически места; провеждане на обучение за
екскурзоводи; възстановителни работи по крепостта Моняк; създаване на
туристически свързана инфраструктура; съвместни дейности, свързани с
развитието на туристическия потенциал в сферата на културното наследство
в трансграничния регион.
Резултати:

 • Извършени възстановителни работи по крепостта Моняк;
 • Изградена туристическа инфраструктура;
 • Обучени гидове;
 • Издадени промоционални материали.

11. Проект  “Въвеждане на фамилно компостиране в община Кърджали”
Номер на договор: Договор № 5282 от 1.02.2006г.
Водеща организация: Община Кърджали
Финансиращ орган: Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/
Обща стойност на проекта:  47 692 лева
Процент на собствено участие: 5000 лв.
Продължителност на проекта: 15 месеца  /февруари 2006  - май 2007
Видове дейности:

 • Въвеждане на домашно компостиране в 12 населени места в община Кърджали -  с. Рани лист, с. Широко поле, с. Глухар, с. Перперек, с. Сипей, с. Чифлик, с. Бойно, с. Солище, с. Енчец , с. Прилепци, с. Скалище и       с.Жинзифово, включващо закупуване и предоставяне на компостери на 10 % от населението на пилотните места и провеждане на обучения на ползвателите;
 • Организиране на семинари за обмяна на опит и практики.

Резултати: Общо 193 домакинства от 12 пилотни населени места са получили компостери и ножици и компостират биоразградими отпадъци.
В 12 пилотни населено място за представителите на домакинствата бяха проведени:

 • Практически обучения, включващи начини на зареждане и експлоатация на компостерите;
 • Консултации от експерти и семинари за обмяна на опит;

12. Проект  “Насърчаване на икономическия прогрес, чрез развитие на човешките ресурси в трансграничния регион”
Номер на договор: BG 2005/017-454.02.01.01-14 /11.2007 г.
Водеща организация: Община Кърджали
Партньор: Еврорегион Еврос-Марица-Мерич, Р Гърция
Финансиращ орган: PHARE – CBC, BG 2005/017-454.02.01.01/CBC  Програма
«Интегрирана Подкрепа за Икономическо Развитие и Стимулиране на Заетостта»
България –Гърция
Обща стойност на проекта:  164 826.97 евро
Процент на собствено участие: 10 %
Продължителност на проекта: 11 месеца /01.12.2007 – 30.11.2008 г./
Видове дейности: Разработване на Анализ относно необходимостта от развитие на
човешките ресурси в сектор «Земеделие» и необходимостта от умения  на местния
бизнес вобластта на «Земеделието», процедури за договаряне, обмяна на
опит. Разработване на Ръководство за местния предприемач в сферата на
«Земеделието». Създаване на Обучителен център в сферата на  «Земеделието»,
предоставящ обучение в следните области: Европейски изисквания и стандарти  в
сферата на Земеделието: Финансови източници в сферата на Земеделието, Обучение на непривилигировани групи в сферата на земеделието, Съвременни технологии в сферата на земеделието. Създаване на съвместна база данни, подпомагаща местния земеделски сектор.
Резултати:

 • Изграден център в сферата на “Земеделието”,
 • Проведени обучения на земеделски производители,
 • Разработено ръководство за местния предприемач.

 

13. Проект  “Устойчиво развитие на трансграничния регион чрез опазване на околната среда: Изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води в село Бойно
Номер на договор: BG 2005/017-454.03.03-02-01/11.2007 г.
Водеща организация: Община Кърджали
Партньор: Община Самотраки, Р Гърция
Финансиращ орган: PHARE – CBC, BG 2005/017-454.03.03/Grants Програма
«Устойчиво развитие чрез опазване и съхранение на водите и биоразнообразието в
граничната област» България- Гърция
Обща стойност на проекта:  345 790.34 евро
Процент на собствено участие: 10 %
Продължителност на проекта: 14 месеца /01.12.2007 – 31.01.2009 г.
Видове дейности: Изграждане на Пречиствателно съоръжение за отпадни води в село Бойно; Провеждане на Работна среща на тема “Мерки за третиране на отпадни води в община Самотраки”; Провеждане на семинар на тема “Опазване на околната среда и устойчиво икономическо развитие в трансграничния регион”
Резултати:

 • Изградено Пречиствателно съоръжение за отпадни води в село Бойно;
 • Проведена работна среща на тема “Мерки за третиране на отпадни води в община Самотраки”;
 • Проведен семинар на тема “Опазване на околната среда и устойчиво икономическо развитие в трансграничния регион”

14. Проект  “Изграждане на пазар на производители на плодове, зеленчуци, цветя и риба в гр. Кърджали”
Номер на договор: Договор 2244/18.08.2006 г.
Водеща организация: “Пазар на производителите - Кърджали” ЕАД гр. Кърджали
Финансиращ орган: САПАРД, Мярка 1.2., Подмярка 1.2.1., Мярка 05 “Пазари на
производители и тържища на плодове, зеленчуци, цветя и риба"
Обща стойност на проекта:  8 590 790  лв. без ДДС
Процент на собствено участие: 50 %
Продължителност на проекта: 24 месеца /август 2006  - август 2008
Видове дейности: Изграждане на пазар на производители и на сграда за пакетиране и манипулация и на информационен център; Изграждане на хладилни и складови площи; Изграждане на сервизни сгради – бюфети и столове за хранене, тоалетна, КТП; Изграждане на прилежаща инфраструктура – трафопост и паркинги;
Закупуване на оборудване за подобряване на хигиената и качеството на продуктите – оборудване за пакетиране на плодове, зеленчуци и риба.
Резултати: Изградени:  Пазар на производителите, информационен център, сграда за пакетиране и манипулации, сервизни сгради, хладилни складови площи, и прилежаща инфраструктура – паркинги и трафопост.

15. Проект “Култура и изкуство без граници”
Номер на договор: BG 2002/000-624-05.20/30.11.2004
Водеща организация: Сдружение “Родопея-Балканика” гр. Кърджали
Партньор: Община Кърджали и Културната организация при Община Каламария, Р.  Гърция
Финансиращ орган: PHARE – CBC, Фонд за малки проекти България - Гърция
BG 0202/000-624-05
Обща стойност на проекта:  37 955 евро
Процент на собствено участие: 10,34 %
Продължителност на проекта: 10 месеца /декември 2004- септември 2005/
Видове дейности: Основните дейности на проекта бяха свързани с организиране и провеждане на фестивал за театрално изкуство, етно и фолклорна музика “Култура и изкуство без граници” в гр. Кърджали
Резултати: Създаден спектакъл “Мечта за Родопа”; Организиран и проведен 7 дневен фестивал “Култура и изкуство без граници” с участници от България и Гърция.

16. Проект «Живо наследство»
Номер на договор: BG 2004/016-919-05.01.01.029 / 30.11.2006 г.
Водеща организация: На целия проект Залцбургрисърч форшунгсгезелшафт,  Р. Австрия, за дейностите в България Сдружение “Център за икономически и социални анализи и стратегии” гр. Кърджали
Партньор: Център за икономически стратегии и анализи и Община Кърджали, Р. България, Отдел за закрила на историческите места на Залцбург, Р. Австрия; Област Горлице, Р. Полша; Община Урбино, Р. Италия; Община Холоко, Р. Унгария; Регион на Йонийските острови, Р. Гърция;  Асоциация Моуритикс, Р. Румъния
Финансиращ орган: Програма ФАР Подкрепа за участието на Република България в програми  Interreg III B  (CADSES) и Interreg III C и INERREG ІІІ B CADSES
Обща стойност на проекта:  Обща стойност  на проекта 1 057 091 евро, За дейностите в България  76 220 евро.
Процент на собствено участие: 25  %
Продължителност на проекта: обща продължителност на проекта 24 месеца, за дейностите в България 17 месеца  /ноември 2006 април 2008 г./
Видове дейности: Инвентаризация и определяне на местните заинтересовани страни, Проучване на съществуващите ИТ базирани туристически услуги, Идентифициране на атракции “Културно наследство” за включване в услугите “Световно наследство”;
Пилотни дейности за  Разработване и тестване на познавателно търсене и туристически пътеводетели;
Разработване на регионални политики за привличане и препоръкиЕкспертна кръгла маса – “Регионално развитие и пространствено планиране”,  Разработване на сценарий – “Ренесанс в CADSES региони, обединяващи места световно наследство,  Създаване на мрежа “Живо наследство”;
Разпространение на продуктите сред заинтересованите страни.
Резултати: Определени заинтересованите страни, описани ИТ базираните туристически услуги, идентифицирани атракциите  “Културно наследство в CADSES региона, проведена експертна кръгла маса “Регионално развитие и пространствено планиране” , реализирано познавателно търсене “Перперикон” и създаден виртуален пътеводител за ученици “Перперикон”.

17. Проект “Социално и икономическо интегриране на малцинствени и непривилигировани групи на местно ниво”
Номер на договор: Договор MED/2006/132-459/2006 г.
Водеща организация: Община Комотини, Р. Гърция
Партньор: Община Кърджали, Р. България, Община Ялова, Р. Турция, Община Сурекх, Алжир, Община Усти-над-Лабем, Р. Чехия
Финансиращ орган: Програма MED-PACT
Обща стойност на проекта:  За дейностите в България 950.275 евро.
Процент на собствено участие: 36  %
Продължителност на проекта: 24 месеца /ноември 2006  - декември 2008/
Видове дейности: Анализ на съществуващата ситуация и подготовка на база данни,Техническа помощ  Повишаване на капацитета чрез обучения, конференции и обучителни визити, Дейности за популяризиране, Разпространение на продуктите сред заинтересованите страни.
Резултати: Изготвен анализ и създадена база данни, проведени обучения, конференции и обучителни визити

 


 


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign