Панорамен изглед на Кърджали


Начало Проекти и програми

Списък
на проектите, съфинансирани от Община Кърджали
от Бюджет 2005 г.

1. Проект “Европа в 30 урока”

Водеща организация: Фондация “Център на неправителствените организации”

Партньор: Община Кърджали

Цел на проекта: Да повиши познанието за ЕС на учители и ученици от общините Кърджали, Джебел и Черноочене, като им представи точна, актуална и ползна информация за ЕС и възможностите за България като предприсъединителна страна.

Обща стойност на проекта: 13 573 евро

Съфинансиране от Община Кърджали: 844 евро - 5.5 %

Финансиращ орган: Програма Европа 2003 /ФАР – Малки проекти/

Времетраене: 10 месеца

Видове дейности: По проекта са обучени учители от трите пилотни училища, които да разпространяват знанията и популяризират идеята за обединена Европа сред учениците чрез Европейски уроци, като представят информацията на разбираем и достъпен за учениците език. Уроците са част от часа на класа в 9-11 класове на три средно общообразователни училища в трите общини. Част от проекта е и провеждането на обучение за учителите в трите училища за разработване на проекти. Дейност по проекта бяха и трите седмици на Европейското кино, по една във всяка община.

 

 

2. Проект “България в Европа на знанието: основни аспекти на членството на България в ЕС в областта на образованието и обучението”

Водеща организация: Фондации “Пайдея”

Партньор: Фондация “Център на неправителствените организации”

Цел на проекта: Да привлече подкрепата на широк спектър от целеви групи, идентифицирани като «акционери в образованието» за изпълнението на приоритетни мерки за повишаване на качеството на задължителното образование, които произтичат както от процеса на евроинтеграция на България, така и от поетите ангажименти в преговрния процес.

Обща стойност на проекта: 34 912 евро.

Съфинансиране от Община Кърджали: 744 евро

Финансиращ орган: Програма Европа 2003 /ФАР – Малки проекти/

Времетраене: ........

Видове дейности: В рамките на проекта се изпълниха два основни вида дейности:

    • разработване, публикуване и разпространение в национален мащаб на информационни ресурси на български език относно европейското образователно пространство, обучението и развитие на човешките ресурси в традиционен и електронен формат;
    • организиране на публични дебати в пилотен регион Кърджали за достигане на публичен консенсус по специфични мерки и задължения на всяка една целева група за успешно изпълнение на европейските политики в сферата на образованието на регионално ниво и изпълнение на задълженията по Глава 18.

3. Проект “Култура и изкуство без граници”

Водеща организация: Сдружение “Родопея-Балканика”

Партньори: Културната организация на община Каламария , Р. Гърция и Община Кърджали

Цел на проекта: Основна цел на проекта “Култура и изкуство без граници” бе укрепване на културните връзки от двете страни на границата и подобряване качеството на живот чрез развитие на културното сътрудничество между българските и гръцките институции.

Обща стойност на проекта: 37 955 евро

Съфинансиране от Община Кърджали: 4000 евро /10%/

Финансиращ орган: Фонд за малки проекти България – Гърция 2002, ФАР – ТГС

Времетраене: 11 месеца / ноември 2004 – октомври 2005 г.

Видове дейности: Основните дейности на проекта бяха свързани с организиране и провеждане на фестивал за театрално изкуство, етно и фолклорна музика.

Най-важният резултат от реализирането на проекта е провеждането на 7-дневен фестивал, който се превърна в културно събитие не само за общината, но и за региона.

 

4. “Професионално обучение по фотография: летен семинар в Обединен детски комплекс Кърджали

Водеща организация: Сдружение Инициатива за развитие - «Кърджали решава».

Партньори: Обединен детски комплекс и Община Кърджали

Цел на проекта: Да се организира летен семинар за младежи, които се интересуват от фотография като хоби или като бъдеща професионална кариера.

Обща стойност на проекта: 6535 лв.

Съфинансиране от Община Кърджали: 655евро /10%/

Финансиращ орган: Програмата Малки грандове на Корпус на мира САЩ

Времетраене: 1 месеца / септември 2005 г.

Видове дейности: Организиране на едноседмични интензивни обучителни курсове, водени от местни професионални фотографи в ОДК и сформиране на фото клуб, Теоретичните занимания включват: фотографски методи и техники, пренос на снимките в компютъра, обработка на снимките с фотошоп, работа с модели, надписване на снимките от авторите. Бе направена изложба с творби на членовете на клуба и създадена интернет страница, която представя ОДК и работата на клуба.

 

5. Проект “Бъдеще за всички деца”

Водеща организация: Народно читалище "Никола Вапцаров” с. Островица

Партньори: Община Кърджали

Цел на проекта: Да мотивира 75 деца от смесен етнически произход – роми, турци и българи, живеещи в с.Островица,с.Вишеград и махала Прелеза да посещават редовно училище с оглед успешната им интеграция в обществото.

Обща стойност на проекта: 12 521 лв.

Съфинансиране от Община Кърджали: 685 лв.

Финансиращ орган: Фондация “Партньори –България”.

Времетраене: 10 месеца /декември 2005 – август 2006 г.

Видове дейности: Основни дейности на проекта са създаване на групи и клубове за танци, песни, изобразително, приложно и драматично изкуство, както и журналистическа дейност. Идеята на екипа на проекта е, че именно чрез формите на изкуството и богатството на различните култури, децата по един естествен и близък до емоционалността им начин ще могат да овладеят езика, ще засилят интереса си към училището и ще преодолеят затрудненията в комуникацията, попадайки в нова, интересна за тях ситуация.

 

6. Проект “Училището моя шанс в живота”

Водеща организация: Сдружение Инициатива за развитие - «Кърджали решава».

Партньори: Община Кърджали, ОУ “Пейо Яворов”, СОУ “Св. Климент Охридски” и Общински детски комплекс

Цел на проекта: Основна цел на поректа е да се търсят нови възможности за решаване на проблема с липсата на мотивация у децата с ромски произход да посещават училище чрез поставянето им в обучителна среда, различна от семейната и училищната.

Обща стойност на проекта: 15 433 лв

Съфинансиране от Община Кърджали: 1010 лв

Финансиращ орган: Фондация “Партньори –България”,

Времетраене: 11 месеца/ декември 2005 г. –септември 2006 г.

Видове дейности:

  • провеждане на обучение на учениците по специално изработена програма в продължение на седем месеца;
  • обучаване на 20 учителя от ОУ “Пейо Яворов”и СОУ “Св. Климент Охридски” за използване на интерктивни методи на работа с деца – билингви;
  • провеждане на кръгла маса на тема «Мотивацията за училище – проблеми и решения»;
  • обзавеждане и оборудване на зала в ОУ “Пейо Яворов” за провеждане на обученията.

След приключването на проекта заниманията ще продължат с проблемните деца от различни възрастови групи.

 

7. Проект “Изкуството обединява различните"

Водеща организация: Училищно Настоятелство “Христо Ботев” гр.Кърджали

Партньори: Община Кърджали, Оздравителна детска градина «Дъга»и ОУ «П.К.Яворов».

Цел на проекта: Да помогне на 32 деца от различни малцинственни групи в две учебни заведения, ОДГ “Дъга “и ОУ”П.К.Яворов” град Кърджали, да преодолеят посочените проблеми чрез включването им в извънкласни форми на работа.

Обща стойност на проекта: 12 680 лв.

Съфинансиране от Община Кърджали: 1050 лв.

Финансиращ орган: Фондация “Партньори –България”.

Времетраене: 10 месеца /декември 2005 – август 2006 г.

Видове дейности: Основни дейности по проекта са подготовката и представянето на съвместни театрални постановки, в които да вземат участие децата от целевата група. Така те ще преодолеят изолацията, социализирайки се чрез различните форми на работа, ще повишат владеенето на български език и ще подобрят комуникативните си способности.

 

8. Проект “Ръка за ръка”

Водеща организация: Училщно настоятелство “Йордан Йовков” гр.Кърджали Партньори: Община Кърджали, СОУ «Й. Йовков» и ОУ «Хр. Ботев» с. Бойно, община Кърджали.

Цел на проекта: Основна цел на проекта е да помогне на 48 деца от турски произход, които учат в ОУ «Хр. Ботев» с. Бойно да овладеят по добре книжовния български език на базата на привлекателни за тях дейности.

Обща стойност на проекта: 9998лв.

Съфинансиране от Община Кърджали: 756 лв.

Финансиращ орган: Фондация “Партньори –България”.

Времетраене: 10 месеца /декември 2005 – август 2006 г.

Видове дейности: Всяко дете ще запише на касетофон по три легенди и/или приказки, разказани от родителите на турски език. С помоща на консултант по турски език всеки ученик ще ги обработи и преведе на български език. С помощта на учители по български език децата ще съставят кръстословици и ребуси към своите текстове. В този процес целевата група ще обогати речниковия си запас на български език, ще усъвършенства и прилага уменията си за създаване на собствен текст. Ребусите и кръстословиците ще се изпращат по интернет на учениците от партньорското училище. Така ще се гарантира постоянен интерес и ще се внесе състезателен елемент чрез организиране на конкурс за решаването им. Част от проекта ще бъдат и съвместни обучения на ученици от двете училища за работа със софтуерни продукти и интернет.

 


 


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign