МЕНЮ
НОВИНИ
УСЛУГИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ФОРМУЛЯРИ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
СТРАТЕГИИ
ОТЧЕТИ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ЗЕМЕДЕЛИЕ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Декларации за конфликт
      на интереси

Бюлетини на Община
      Кърджали

Културен календар 2017
Спортен календар 2017
Телефонен указател
Работно време
Банкови сметки
Побратимени градове
Полезни връзки
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Горещ телефон:
(0361) 6-73-19
кмет: (0361) 6-73-02
факс: (0361) 6-29-68
municipality@kardjali.bg
mayor@kardjali.bg

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bg


Page Rank
eXTReMe Tracker
Посл. актуализация:
23 Ноември 2017
Site ver. 3.0


Untitled Document

Уведомления за Инвестиционни Предложения

Описание
Дата
Изтегли
1.
Уведомление за инвестиционно предложение на Алтай Шабанов Юсеинов, гр.Кърджали за реализиране на обект:"Изграждане на два броя индивидуални жилищни сгради в имот № 016004, в местността „Юрентарла”, с площ 1.404дка., в землището на с.Петлино, община Кърджали” 2017-11-24
2.
Уведомление за инвестиционно предложение на Николай Петков Георгиев, гр.Кърджали за реализиране на обект:"Изграждане на шест индивидуални жилищни сгради, находящи се в поземлен имот с кадастрален №000005 в местност „Капланлък” и поземлен имот с кадастрален №000130 в местност „Балък”, в землището на село Главатарци, община Кърджали" 2017-11-23
3.
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на Николай Петков Георгиев, гр.Кърджали за реализиране на обект:"Изграждане на шест индивидуални жилищни сгради, находящи се в поземлен имот с кадастрален №000005 в местност „Капланлък” и поземлен имот с кадастрален №000130 в местност „Балък”, в землището на село Главатарци, община Кърджали". Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 2, стая 212 2017-11-23
4.
Уведомление за инвестиционно предложение на Ерай Тургай Юсеин, с.Рани лист, община Кърджали за реализиране на обект:"Изграждане на една индивидуална жилищна сграда в имот № 018031, в местността „Харман Съртъ”, землището на с.Сипей, община Кърджали” 2017-11-22
5.
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на "КОЛЕКТИВ - 2004" ООД, с.Резбарци, община Кърджали за реализиране на обект:"Изграждане на автосервиз, автоморга и склад, в местност „Коджа Кър”, имот с идентификатор 40909.12.76 по КК на гр.Кърджали”. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 2, стая 212 2017-11-16
6.
Уведомление за инвестиционно предложение на "ХАРМОНИ 2012" ЕООД, гр.София за реализиране на обект: "Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни отпадъци, в поземлен имот № 40909.22.215, с площ 662,465 дка., в землището на гр.Кърджали” 2017-11-14
7.
Уведомление за изменение на инвестиционно предложение на "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД, гр.София за реализиране на обект:"Въздушна линия (ВЛ) 400 kV (n/сm) „Марица Изток” /Република България/ - (n/сm) „Неа Санта” /Република Гърция/” 2017-11-14
8.
Уведомление за инвестиционно предложение на Андрей Илиев Андреев, с.Болярци, община Кърджали за реализиране на обект:"Изграждане на една индивидуална жилищна сграда в имот № 054016, в местността „Бир авлу”, землището на с.Стремци, община Кърджали” 2017-11-08
9.
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект:"Изпълнение на тръбен кладенец за нуждите на Стадион "Дружба" - гр.Кърджали" 2017-10-25
10.
Уведомление за инвестиционно предложение на Румен Райков Пеев, гр.Димитровград за реализиране на обект:"Изработка на съоръжение „Плаваща база за отдих” с наименование „Райски кът”, с местоположение – акваторията на язовир Кърджали” 2017-10-25
11.
Уведомление за инвестиционно предложение на Златко Христов Митев, гр.Кърджали за реализиране на обект:"Изработка на ПУП /подробен устройствен план/ за изграждане на двуетажна еднофамилна жилищна сграда с площ 713,34 кв.м., с местоположение неурегулиран поземлен имот №954, кадастрален район 27 по плана на новообразуваните имоти в землището на гр.Кърджали” 2017-10-20
12.
Уведомление за инвестиционно предложение на "Надеж" ООД, гр.Хасково за реализиране на обект:"Площадка за събиране, сортиране, временно съхранение и дейности по механично третиране на отпадъци, разположена в УПИ Х, кв.120 от ЗРП на Складово-индустриална зона – район „Гарата” по кадастралната карта на гр.Кърджали” 2017-10-16
13.
Уведомление за инвестиционно предложение на Николай Петков Георгиев, гр.Кърджали за реализиране на обект:"Промяна предназначението на земеделска земя за застрояване с индивидуални жилищни сгради – 6 броя, в поземлен имот с кадастрален № 000005, местност „Капланлък” и поземлен имот с кадастрален №000130, в местността „Балък” в землището на село Главатарци, община Кърджали” 2017-10-16
14.
Уведомление за инвестиционно предложение на Емилия Илиева Солакчиева, гр.Кърджали за реализиране на обект:"Проект за ПУП-ПРЗ /подробен устройствен план - план за регулация и застрояване/ на поземлен имот с идентификатор 40909.116.349, попадащ в кв.28 по плана на гр.Кърджали, с цел урегулиране на имота и предвиждане на застрояване - сграда за обществено обслужваща дейност /офиси, търговски обекти, гаражи и ателиета/" 2017-10-16
15.
Уведомление за инвестиционно предложение с възложител "ФОРС - 81" ООД, гр.Кърджали за реализиране на обект:"Изграждане на нов цех за производство на детайли /компоненти на хидравлични цилиндри/ за машиностроенето, чиято обща площ е 2 034 кв.м., в поземлени имоти с идентификатор 40909.109.235, кв.121; 40909.109.233, кв.121; 40909.109.231, кв.121 и 40909.109.229, кв.121, община Кърджали” 2017-10-11
16.
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект:"Изработване на ПУП-ПЗ с цел смяна предназначение на земеделска земя за застрояване с индивидуални жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 40909.8.28 по кадастралната карта на гр.Кърджали” 2017-10-06
17.
Уведомление за инвестиционно предложение на "СЕНА - АЕ ЕРДИНЧ ИБРЯМ", с.Солище, община Кърджали за реализиране на обект:"Ремонтна работилница за смяна на гуми, масла и спирачни накладки - пристройка към съществуваща търговска сграда и самостоятелен склад за съхранение на гуми, в УПИ II, кв.7, с.Солище ЕКАТТЕ 68014, община Кърджали” 2017-10-04
18.
Уведомление за инвестиционно предложение на "Верен Дост - Мехмед Емин" ЕТ, гр. Кърджали за реализиране на обект:"Развъждане, отглеждане и угояване на риба за свободна консумация и спортен риболов във водоем, находящ се в имот № 000059, в землището на с.Ястреб, община Кърджали” 2017-10-03
19.
Уведомление за инвестиционно предложение на "Термал интернейшънъл" ООД гр. Кърджали за реализиране на обект:"Изграждане на пристройка и надстройка към съществуващ цех за производство и монтаж на електрически детайли с цел изработване на детайли за електроника, в УПИ – ІV- 76, кв.141 по плана на складово-индустриална зона, район „Гарата“, гр.Кърджали” 2017-09-07
20.
Уведомление за инвестиционно предложение на МЗ Инвест ООД гр. София за реализиране на обект:"Преустройство на съществуваща сграда, надстройка и пристройка към нея за хотелски комплекс в УПИ XV-78, кв. 1 по плана на с. Главатарци, община Кърджали". 2017-08-18
21.
Уведомление за инвестиционно предложение на Термал Интернейшънъл ООД за реализиране на обект: "Преустройство на ПИ с идентификатор 40909.13.238.1 по КК на гр. Кърджали в цех за производство и монтаж на електротехнически детайли за битова техника". 2017-08-16
22.
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на "ДРИЙМ ГАРДЪНС" АД, с.Бяла поляна, община Кърджали за реализиране на обект:"Създаване на 299 дка трайно насаждение от сливи със система за капково напояване и ограда, както и ремонт на административно битова сграда и изграждане на предприятие за преработка на плодове и ядки, в имоти с идентификационни №№ 010086, 010130, 010131, 010065, 010055 и 014069, с обща площ на имотите 324,50 дка, в землището на с.Бяла поляна, община Кърджали” е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505. 2017-08-07
23.
Уведомление за инвестиционно предложение на община Кърджали за реализиране на обект: „Ремонт и оборудване на съществуващия Дневен център за деца с увреждане „Надежда” в гр. Кърджали. 2017-07-31
24.
Уведомление за инвестиционно предложение на община Кърджали за реализиране на обект: „Изграждането на нов Център за обществена подкрепа/ЦОП/, нов Дневен център за подкрепа на деца с тежки увреждания и техните семейства и ново наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 г. 2017-07-31
25.
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на "ЛУКОЙЛ България" ЕООД, гр.София за реализиране на обект: "Реконструкция на обект Б 191 - бензиностанция с АГСС, обслужваща сграда и паркинг за леки автомобили, в поземлен имот № 40909.117.63, УПИ VІІ, кв.153 по плана на гр.Кърджали" е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505. 2017-07-25
26.
Уведомление за инвестиционно предложение на ЕТ "МВ СТРОЙ - НАДЖИ ЧАУШЕВ" гр. Ардино за реализирането на обект: "Изграждане на Автомивка с площ 245 кв.м. в имот с идентификатор 40909.115.77 по кадастралната карта на гр. Кърджали" 2017-07-21
27.
Уведомление за инвестиционно предложение на "Техноинвест билдинг" ЕООД, гр. Кърджали за реализирането на обект: "Изместване на 2 бр. КЛНН /0,4 kV/ и КЛСН /20kV/ през УПИ ІІІ – 6476 и УПИ І – 6476, кв.204, жк. „Възрожденци”, гр.Кърджали” 2017-07-21
28.
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на "Кардо Партк" ЕООД, гр.Кърджали за реализиране на обект: "Изграждане на автоморга в част от открит паркинг и спортна площадка в поземлен имот с идентификатор 40909.126.125, гр. Кърджали, с предвидена площ - 4735 кв.м." е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505. 2017-07-14
29.
Уведомление за инвестиционно предложение на "Теленор България" ЕАД, гр.София за реализирането на обект: "Изграждане на съоръжение на техническата инфраструктура: Базова станция № 6386, монтаж на нови антени на съществуващата стоманена решетъчна конструкция – кула, за монтаж на оборудване и шкафове за оборудване за външен монтаж, монтирани в близост до нея, в поземлен имот № 000512, местност „Юнуз тале”, с.Бели пласт, гр.Кърджали” 2017-07-11
30.
Уведомление за инвестиционно предложение на "Лукойл България" ЕООД, гр.София за реализирането на обект: "Реконструкция на обект Б 191 - бензиностанция с АГСС, обслужваща сграда и паркинг за леки автомобили, в поземлен имот с идентификатор 40909.117.63, УПИ VІІ, кв.153 по плана на гр.Кърджали" 2017-06-29
31.
Уведомление за инвестиционно предложение на "Пневматика - Серта" АД, гр.Кърджали за реализирането на обект: "Изграждане на Производствен корпус №4 - нов цех за хидравлични цилиндри, с обща площ 5 712 кв.м., в УПИ ХХІ кв.157 по плана на складово-индустриална зона гр.Кърджали" 2017-06-29
32.
Уведомление за инвестиционно предложение на "ЕС - БАЛКАН" ЕООД, гр.Кърджали за реализирането на обект: "Изграждане на Автосервиз с офис в УПИ ІІІ - 33, кв.7 по ЗРП на индустриална зона "А и Б", гр.Кърджали" 2017-06-29
33.
Уведомление за инвестиционно предложение на "Велкар 74" ЕООД, гр.Кърджали за реализирането на обект: "Изграждане на диагностичен пункт и надстройка от жилищна сграда, в неурегулиран поземлен имот № 012005 по плана на новообразуваните имоти в землището на с.Резбарци, община Кърджали" 2017-06-29
34.
Уведомление за инвестиционно предложение на "Теленор България"ЕАД, гр.София за реализирането на обект: "Изграждане на съоръжение на техническата инфраструктура: Базова станция № 6378, монтаж на нови антени на съществуващата стоманена решетъчна конструкция - кула с височина 32м., в поземлен имот № 000177, в землището на с.Иванци, община Кърджали" 2017-06-20
35.
Уведомление за инвестиционно предложение на "К-Кърджъ"ЕООД, гр.Кърджали за реализирането на обект: "Смяна на предназначението на едноетажна масивна сграда и цех за производство на метални детайли за водното охлаждане на леки автомобили в УПИ ХV-58, квартал 81, гр.Кърджали, Промишлена зона - Юг" 2017-06-12
36.
Уведомление за инвестиционно предложение на "К-Кърджъ"ЕООД, гр.Кърджали за реализирането на обект: "Смяна на предназначението на едноетажна масивна сграда в цех за производство на метални и алуминиеви детайли за водното охлаждане на леки автомобили в УПИ ХІV-57, квартал 81, гр.Кърджали, Промишлена зона - Юг" 2017-06-12
37.
Уведомление за инвестиционно предложение на "Кардо Партс" ЕООД, гр.Кърджали за реализирането на обект: "Изграждане на автоморга в част от открит паркинг и спортна площадка в поземлен имот с идентификатор 40909.126.125 по КК на гр.Кърджали" 2017-06-09
38.
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на „Капитал Инвестмент Пропърти”ООД, гр.Кърджали за реализиране на обект: "Изграждане на 16 индивидуални жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор №40909.27.542 по КК на гр. Кърджали” е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505. 2017-06-07
39.
Уведомление за инвестиционно предложение на Огнян Йосифов Петров, гр.Момчилград за реализирането на обект: "Изработка на ПУП - ПЗ с местоположение неурегулиран поземлен имот с идентификационен номер 40909.27.1361 по плана на новообразуваните имоти в землището на гр.Кърджали, ЗЗП 27" 2017-05-22
40.
Уведомление за инвестиционно предложение на Осман Демир, гр.Кърджали за реализирането на обект: "Пристройка и разширение на стругаро-шлосерски цех за производство на матрици, в поземлен имот с идентификатор 40909.109.245, кв."Студен кладенец", район Ерозия, гр.Кърджали" 2017-05-22
41.
Уведомление за инвестиционно предложение на "Алтекс" ЕООД, гр.Кърджали за реализирането на обект: "Смяна на предназначението на едноетажна масивна сграда и пристройки към нея за "Цех за производство на пластмасови детайли за водното охлаждане на леки автомобили, в поземлен имот с идентификатор 40909.12.118 по КК на гр.Кърджали, Промишлена зона - Юг" 2017-05-19
42.
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за обект: "Изграждане на нов водопровод за "Теклас - България"АД от магистрален водопровод Кърджали - Момчилград" 2017-05-11
43.
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за обект: "Ремонт и преустройство на сградата на бивше общежитие на Строителен техникум в многофамилна жилищна сграда със социални жилища в УПИ – VIII, кв.113, поземлен имот с идентификатор - 40909.119.268 по КК на гр.Кърджали". 2017-05-05
44.
Уведомление за инвестиционно предложение на Христо Руменов Янков за обект: "Кафетерия и преустройство, и пристрояване на съществуващи гаражи в автомивка и гараж в УПИ – ХIII 1295. 1296, кв. 39, гр. Кърджали". 2017-04-20
45.
Уведомление за инвестиционно предложение на "Пневматика - Серта"АД, гр.Кърджали за реализиране на обект: "Изграждане на метален навес за покриване на площадка за предварително съхранение на производствени отпадъци, в имот УПИ XII, кв. 157 по ЗРП на Складова индустриална зона, гр.Кърджали, с площ 11995,00 кв.м 2017-04-04
46.
Уведомление за инвестиционно предложение на Рейхан Рамадан Исмаил за реализиране на обект: "Изграждане на автоработилница в УПИ VIII - 106, кв. 26 по ПУП на кв. "Веселчане", гр. Кърджали. 2017-03-20
47.
Уведомление за инвестиционно предложение на "Сияна - ФИШ" ЕООД, гр. Кърджали за реализиране на "Рибовъден обект "АСТАКУС" за интензивно отглеждане на езерен рак в басейн изравнител ПС "Прилепци - 1", разположен в землището на гр. Кърджали в новообразуван имот № 753 в кадастрален район 27 с площ 5804,05 кв.м. 2017-03-14
48.
Уведомление за инвестиционно предложение на "Теклас- България" ЕАД, гр. Кърджали за реализиране на обект: "Изграждане на роботизирана инсталация за катафорезно, никелово и цинково покритие на метални тръби за автомобилната промишленост в Корпус № 4, УПИ XXXIII, кв. 22 по плана на с. Пепелище, община Кърджали. 2017-03-14
49.
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на "ВВ и Ко Пласт" ЕООД, гр. Кърджали, за реализиране на обект: "Цех за производство на PVC маркуч" в поземлен имот 40909.126.9 в индустриална зона, бивш завод АРЗДокументацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505. 2017-03-08
50.
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на Билгихан Джелил за реализиране на обект: "Ремонт, реконструкция и смяна предназначение на училище в кравеферма за вързано отглеждане на 19 броя крави за мляко в застроен неурегулиран поземлен имот 502.1 в село Кокошане, община Кърджали". Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505. 2016-12-05
51.
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на Велизар Хаджиев за реализиране на обект: "Закупуване на специализирана овощарска техника за черешова градина" в имот 015099, в землище с. Чифлик, община Кърджали, област Кърджали. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505. 2016-11-30
52.
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на Себахтин Мустафа за реализиране на обект: "Изграждане на малък семеен хотел /с къщи за гости в поземлен имот 000200 по КВС в землището на село Широко поле, община Кърджали". Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505. 2016-11-02
53.
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект: "Изграждане на пътна варианта с мост над река Арда при село Крайно село, община Кърджали". Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505. 2016-11-01
54.
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на „СОСИЕТЕ” ЕООД за обект: "Реконструкция на овцеферма в козеферма за 400 броя кози за мляко и помощни помещения към нея в поземлен имот №15216.18.30 в землището на с. Глухар,общ. Кърджали. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505. 2016-10-14
55.
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на „Теклас-България” АД за обект: "Изграждане на корпус №4, Научно-изследователски център и административна сграда" , в УПИ ХХХIII и УПИ ХХХIV квартал 22 по плана на с. Пепелище, общ. Кърджали, обл. Кърджали. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505. 2016-10-07
56.
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на Неджатин Расим Мехмед за обект: "Изграждане на малък семеен хотел в поземлен имот 017022 по КВС в землището на село Широко поле, община Кърджали".Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505. 2016-09-02
57.
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на „Джебел-96" ООД, за обект: "Изграждане на понтонен кей за акостиране на лодки и водни колела в язовир Кърждали” в землището на с. Главатарци, община Кърджали. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505. 2016-08-24
58.
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на"НИЛ-2013" ЕООД, гр. Кърджали за обект: "Център за разкомплектоване на автомобили в имот 40909.12.74 в землището на гр. Кърджали".Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505. 2016-08-19
59.
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на"АРПЕЗОС БУС", гр. Кърджали за "Осигуряване на водна площ от язовир "Студен кладенец" за летателна площадка-разположена в близост до брега в землището на с. Широко поле, община Кърджали. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505. 2016-06-17
60.
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на "РОДОПИ МЕСКОМ" ООД, гр. Кърджали за обект: "Цех за месопреработка с търговска част и ажурна ограда" в УПИ V-26, кв.277 по ЗРП на Складова индустриална зона-район "Гарата", гр. Кърджали. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505. 2016-06-14
61.
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на "ХАРМОНИ 2012" ЕООД, гр.София за "Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни отпадъци" по Програмата за отстраняване на екологични щети при приватизацията на "ОЦК" АД, гр.Кърджали. Производствен капацитет на депото - 654 020 куб.м., осигуряващ разделно депониране на съществуващите отпадъци на територията на промишлена площадка 524 020 куб.м. и допълнителен обем около 130 000 куб.м. за нуждите на бъдещата дейност на завода. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505." 2016-05-13
62.
Уведомление за инвестиционно намерение на ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД, гр.София, за реализирането на обект: „Изграждане на базова станция № 6222", разположена на покрива на сграда с идентификатор 40909.102.101.1 по КК и административен адрес: ул."Георги Сава Раковски" 28, бл."СМК", гр.Кърджали. 2016-05-13
63.
Уведомление за инвестиционно намерение на Нурджан Фикри Мехмед, с.Брош, общ.Кърджали, за реализирането на обект: „Промяна предназначението на земеделска земя за строителство на жилищна сграда в поземлен имот № 011050 в землището на с. Брош с ЕКАТТЕ 06567, общ. Кърджали”. 2016-05-13
64.
Уведомление за инвестиционно намерение на Нурджан Фикри Мехмед, с.Брош, общ.Кърджали, за реализирането на обект: „Промяна предназначението на земеделска земя за строителство на жилищна сграда в поземлен имот № 011051 в землището на с. Брош с ЕКАТТЕ 06567, общ. Кърджали”. 2016-05-13
65.
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на Володя Димитров Костов и Бонка Стефанова Костова, гр.Кърджали, за изграждане на 2 броя къщи за гости, с летен бар, лятна кухня с барбекю, съблекалня и склад в имот № 000097 в землището на с.Главатарци, с ЕКАТТЕ 15000, община Кърджали. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505." 2016-05-04
66.
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на "АРПЕЗОС - БУС" ООД, гр.Кърджали, за осигуряване на на 4840 кв.м. водна площ от язовир "Студен кладенец" за летателна площадка, разположена в близост до брега, в землището на с.Широко поле, общ. Кърджали. Летателната площадка ще обслужва самолет-хидроплан, собственост на възложителя и ще се използва за собствени нужди. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505." 2016-05-04
67.
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на Исмет Ферад Мурад, с.Енчец, за изграждане на 10 броя жилищни сгради в имоти с № 000238 и № 000240 в землището на с.Енчец, община Кърджали, област Кърджали. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505." 2016-04-28
68.
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение нана Алтекс” ЕООД, гр. Момчилград, ул. „Софроний Врачански” 2 за реализирането на обект: „Двуетажна почивна база, ситуирана в източната част на имот 0.167, с. Главатарци, общ. Кърджали, обл. Кърджали.Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505." 2016-03-14
69.
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на "Електроенергиен системен оператор" ЕАД за реализиране на обект: " Въздушна линия 400 кв /п/ст/ "Марица Изток" /Република България/ - п/ст "Неа Санта" /Република Гърция. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505." 2016-03-14
70.
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на"Ве Ка Ес България" ЕООД за реализиране на обект: "Газифициране с пропан бутан на котелно във фабрика за багрене, пране, сушене на конфекция и логистичен център в ПИ № 40909.12.117 по кадастрална карта на гр. КърджалиДокументацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505.". 2016-02-09
71.
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на "Теклас България" АД за реализиране на обект: "Смяна предназначението на едноетажна масивна сграда и пристройка към нея за цех за производство на пластмасови детайли за водното охлаждане на леки автомобили в УПИ ХХХIV, КВ. 22 по плана на с. Пепелище, общ. Кърджали.Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505. 2016-02-04
72.
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на Мехмед Мехмед за реализиране на обект: "Кравеферма за свободно боксово отглеждане на 94 броя крави за мляко заедно с приплодите в поземлен имот № 033044 м местността ТАШ ОВЛУ, в землището на с. Бели Пласт, общ. Кърджали, обл. Кърджали. 2016-01-22
73.
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на "ФИШ-КЪРДЖАЛИ" ЕООД за реализиране на обек: "Обект за аквакултури /рибовъдна ферма в плаващи мрежени клетки в яз. Кърджали, разположена в землището на с. Брош, общ. Кърджали, обл. Кърджали. 2016-01-20
74.
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на "Алтекс" ЕООД за реализиране на обект:" Двуетажна почивна база, ситуирана в източната част на имот 0.167, с. Главатарци, с външен и вътрешен басейн, подпорни стени и ограда по границата на имота. 2015-12-18
75.
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на Севгинар Сабри Мутушза реализиране на обект: "Автосервиз за компютърна диагностика, автомивка, пункт за смяна на гуми, офис и кафе, в ПИ с идентификатор 40909.19.304 по КК на гр. Кърджали. 2015-11-30
76.
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на "Кардо Ауто", Кърджали за реализиране на обект: "Изграждане на автоморга - площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства за авточасти, втора употреба" в част -1000 м2 от УПИI, кв. 1 по плана на с. Опълченско, общ. Кърджали, област Кърджали. 2015-11-03
77.
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на "Елванлар-България" ООД, гр. Момчилград за реализирането на обект: "Реконструкция и преустройство на промишлени сгради с идентификатор 40909.126.141.2 и 40909.126.141.3 и пристройка към тях за цех за производство на пластмасови детайли в поземлен имот с идентификатор 40909.126.141 по КК на гр. Кърджали. 2015-10-27
78.
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на "Устра Холдинг" АД, Кърджали за реализирането на обект: "Строителство на административна сграда, ТИР паркинг и обществено обслужване с обща площ 7540 м2" в имот № 40909.126.60 по КККР на гр. Кърджали. 2015-10-06
79.
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на "Горубсо Кърджали" АД за реализирането на обект: "Допълнително промишлено водоснабдяване чрез изграждане на два броя шахтови кладенци и водовземане от повърхностен воден обект".Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505." 2015-09-14
80.
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на "Тандър" ООД- Хасково за реализиране на обект: "Садкова инсталация за отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки в яз. Студен Кладенец, в землищата на с. Калоянци и с Гняздово".Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505." 2015-09-04
81.
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на "Феникс - Т" ЕООД за реализиране на обект: "Пункт за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали, хартия и картон, метални опаковки, пластмасови отпадъци, акумулатори и ИУЕЕО в Промишлена зона-изток, гр. Кърджали.Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505." 2015-08-28
82.
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на "Есетра Комерс" ЕООД за: "Изменение на разрешително №02460051/15.01.2013 г. за ползване на повърхностен воден обект - язовир "Кърджали" с цел аквакултури и свързаните с тях дейности.Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505." 2015-07-14
83.
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение нана Алтекс” ЕООД, гр. Момчилград, ул. „Софроний Врачански” 2 за реализирането на обект: „Двуетажна почивна база, ситуирана в източната част на имот 0.167, с. Главатарци, общ. Кърджали, обл. Кърджали.Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505." 2015-06-10
84.
На основание чл. 149 ал.6 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че има издадено Разрешение за строеж № 91/29.05.2015г., приложение към което е решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната реда на Недрет Юсеин Мюмюн за обект: "Кравеферма за свободно отглеждане и селекция на редки месни породи говеда с капацитет 100 крави и техни приплоди".Проектната документация е на разположение на заинтересованите лица в сградата на Общината, ет. 2, стая № 205. 2015-05-30
85.
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на Хълми Халилюмен Хасан за реализирането на обект: "Реконструкция и смяна предназначението на овчарник в кравеферма за 50 броя крави за мляко в ПИ 020018, Стопански двор в землището на с. Висока поляна, община Кърджали".Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505." 2015-04-15
86.
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на Милен Капанджиев за реализиране на обект: "Офис, магазин и склад за промишлени стоки в поземлен имот с идентификатор 40909.21.301 по Кадастрална карта на гр. Кърджали". Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505." 2015-04-06
87.
Уведомление за инвестиционно предложениена Нихат Мехмед Юсуф с.Широко поле, ул. „Росица”, №2 за реализирането на обект: "Дърводелска работилница в поземлен имот № 83315.101.34 в с. Широко поле, общ. Кърджали, обл. Кърджали.” 2015-03-27
88.
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на на "Саварона" ЕООД, гр. Кърджали, бул. България № 103, за реализиране на обект: "Изграждане на модулна станция за дизелово гориво, разположена в гр. Кърджали, Промишлена зона изток, в поземлени имоти УПИ ХІV-6566, ХV-3299 и ХХVІІІ-3288 в кв. 120".Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505. 2015-03-27
89.
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на Недрет Юсеи Мюмюн, гр. Кърджали, бул. "България" № 58, ет. 3, офис 6 за реализиране на обект: "Кравеферма за свободно отглеждане и селекция на редки месни породи говеда с капацитет 100 крави и техните приплоди в УПИ в урбанизирана територия на с. Зорница, общ. Кърджали, обл. Кърджали."Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505. " 2015-03-27
90.
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на Семра Хабил и Михриджан Софта-Мехмед за реализирането на обект: "Изграждане на площадка за събиране, временно съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС, автомивка, пункт за продажба на дърва, изграждане на пункт за изкупуване на черни и цветни метали в поземлени имоти с идентификатор № 40909.22.83, № 40909.22.66, № 40909.22.65, по кадастралната карта на гр. Кърджали. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505." 2015-03-27
91.
Уведомление за инвестиционно предложение на Алтекс” ЕООД, гр. Момчилград, ул. „Софроний Врачански” 2 за реализирането на обект: „Двуетажна почивна база, ситуирана в източната част на имот 0.167, с. Главатарци, общ. Кърджали, обл. Кърджали. 2015-03-27
92.
Разрешително № 32170504/10.03.2015 г., за ползване на повърхностен воден обект - река Перперешка, в землището на с. Перперек, община Кърджали, област Кърджали, с цел на ползването - изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект (праг). 2015-03-16
93.
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на на Вежди Рамадан Мурад, с. Сипей, махала Осил № 13, общ. Кърджали за реализиране на обект: "Изграждане на двуетажна сграда в поземлен имот № 40909.24.1, кадастрален район 24 по плана на новообразуваните имоти в землището на гр. Кърджали, ЗЗП 28".Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505. 2015-03-11
94.
Уведомление за инвестиционно намерение на Румен Ангелов, с. Рани лист, ул. „Плиска” № 2, община Кърджали, за реализиране на обект: "Промяна предназначението на земеделска земя за строителство на жилищна сграда в поземлен имот 013043, в землището на с.Сипей, с ЕКАТТЕ 66603, община Кърджали”. 2015-03-09
95.
Уведомление за инвестиционно намерение на Руска Младенова Къркеланова и Йосиф Младенов Онбашиев, гр Кърджали, ул. „Трапезица” № 3, за реализирането на обект: „Промяна на предназначението на земеделска земя за строителство на жилищна сграда в новообразуван поземлен имот №845, кадастрален район 501, по плана на новообразуваните имоти в землище на с. Петлино, ЗЗП27». 2015-03-09
96.
Уведомление за инвестиционно намерение на Ангелина Георгиева Славкова, за реализирането на обект: „Промяна на предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на една жилищна сграда в поземлен имот № 013109 в землището на с. Гняздово с ЕКАТТЕ 15268, общ. Кърджали”. 2015-03-09
97.
Уведомление за инвестиционно намерение на Славей Събев Георгиев гр. Кърджали, ул. „Трапезица”, № 13 за реализирането на обект: "Промяна на предназначението на земя за строителство на сграда със смесено предназначение в новообразуван поземлен имот № 1699, кадастрален район 27, по плана на новообразуваните имоти в землище на гр. Кърджали". 2015-03-09
98.
Уведомление за инвестиционно намерение на "Саварона" ЕООД, гр. Кърджали, бул. България № 103, за реализиране на обект: "Изграждане на модулна станция за дизелово гориво, разположена в гр. Кърджали, Промишлена зона изток, в поземлени имоти УПИ ХІV-6566, ХV-3299 и ХХVІІІ-3288 в кв. 120". 2015-03-09
99.
Уведомление за инвестиционно намерение на „Еврохром” ЕООД гр. Кърджали гр. Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 28, вх. А, ет. 4, ап. 11, за реализирането на обект: "Цех за изработка на пластмасови детайли за бита, върху парцел УПИ-ХХІІ-3299, кв. 121, по ПУП-ПРЗ на гр. Кърджали-Складово индустриална зона – район „Гарата". 2015-03-09
100.
Уведомление за инвестиционно намерение на Вежди Рамадан Мурад, с. Сипей, махала Осил № 13, общ. Кърджали за реализиране на обект: "Изграждане на двуетажна сграда в поземлен имот № 40909.24.1, кадастрален район 24 по плана на новообразуваните имоти в землището на гр. Кърджали, ЗЗП 28". 2015-03-09
101.
Уведомление за инвестиционно намерение на Бейсим Мустафа Кадир с. Бакалите № 7, общ. Черноочене за реализирането на обект: "Автомивка, пункт за смяна на гуми и жилище за собствени нужди, Първи етап – Автомивка, пункт за смяна на гуми, Втори етап – жилище за собствени нужди, в ПИ с идентификатор 40909.116.316 (УПИ ХХІ-6246, квартал 227 ж.к. Възрожденци, гр. Кърджали". 2015-03-09
102.
Уведомление за инвестиционно намерение на на Ангел Вълчев Ангелов гр.Кърджали, ул. „Ген. Владимир Стойчев”, №2 за реализирането на обект: „Подробен устройствен план – план за застрояване в новообразуван имот № 344, кадастрален район 10 по плана на новообразуваните имоти землище Прилепци, общ. Кърджали с цел да урегулира и да се узакони съществуващата жилищна сграда.” 2015-02-05
103.
Уведомление за инвестиционно намерение на Иван Атанасов Згурев, гр Кърджали, ул. „Осми март” за реализирането на обект: Подробен устройствен план-план за застрояване в новообразувани имоти №77 и 78, кадастрален район 18 по плана на новообразуваните имоти землище с. Резбарци, общ. Кърджали с цел урегулиране и узаконяване на съществуваща жилищна сграда. 2015-02-02
104.
Уведомление за инвестиционно намерение на Мариана Христова Ванчева гр.Кърджали, бул. „Тракия”, № 21 за реализиране на обект: "Подробен устройствен план – план за застрояване на новообразуван имот №329, кадастрален район 301 в землището на гр. Кърджали с цел да урегулира и узакони съществуваща постройка към жилищна сграда." 2015-02-02
105.
Уведомление за инвестиционно намерение на „Симонна 2010” ЕООД гр.Кърджали, ж.к. „Веселчани”, ул. „Генерал Генов” №2 за реализирането на обект: "Изграждане на двуетажна масивна сграда – автосервиз с пункт за смяна на гуми, кафе и офиси в поземлен имот 40909.122.242 по КК на гр. Кърджали." 2015-02-02
106.
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на иколина Борисова Палазова гр.Кърджали, ул. „Екзарх Йосиф”, №23, ап. 52 за реализирането на обект: "Изграждане на кравеферма за свободно отглеждане върху дълбока несменяема постеля на 75 броя крави за месо и техните приплоди в поземлен имот 40909.63.126 в землището на гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали."Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505. 2015-01-19
107.
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на Тунджай Мехмед Раиф за изграждане на кравеферма за свободно отглеждане в индивидуални боксове на 50 броя крави за мляко и техните приплоди в имот №012079 в землището на с. Глухар, общ. Кърджали, обл. Кърджали.Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505. 2015-01-07
108.
Уведомление за инвестиционно намерение на Мукадес Мюмюнова Мурадова гр.Кърджали, кв. „Веселчане”, бл. 11, ап. 21 за реализирането на обект: "Изграждане на шоурум, автосервиз, гаражи, складове и автомивка в имот с идентификатор 40909.3.19 в гр. Кърджали, обл. Кърджали." 2014-12-08
109.
Уведомление за инвестиционно намерение на Илия Русев Радев с. Рани лист, ул. „Здравец”, №8, общ. Кърджали за реализирането на обект: "Подробен устройствен план – план за застрояване на имот с идентификатор 40909.19.145, в местност „Кара Чай” по кадастралната карта на гр. Кърджали с цел да се урегулира и подготви за застрояване на една жилищна сграда." 2014-12-08
110.
Уведомление за инвестиционно намерение на Светла Романова Мартинова за реализиране на обект: „Подробен устройствен план – план за застрояване на неурегулиран имот с №010011 в землището на с. Пепелище, общ. Кърджали, местност „Дюшеме дере” с цел да се урегулира и подготви за застрояване на сграда за смесено предназначение ”. 2014-12-08
111.
Уведомление за инвестиционно намерение на Николина Борисова Палазова гр.Кърджали, ул. „Екзарх Йосиф”, №23, ап. 52 за реализирането на обект: "Изграждане на кравеферма за свободно отглеждане върху дълбока несменяема постеля на 75 броя крави за месо и техните приплоди в поземлен имот 40909.63.126 в землището на гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали." 2014-12-08
112.
Уведомление за инвестиционно намерение наК-КЪРДЖЪ” ЕООД, гр.Кърджали, за реализиране на обект: „Подробен устройствен план – план за застрояване на неурегулирани имоти с №022063 в землището на с. Пепелище, общ. Кърджали с цел да се урегулира и подготви за застрояване със сгради за производствена дейност за производство на каучукови съединения и пластмасови системи за охладителните и радиаторните системи на автомобили”. 2014-11-24
113.
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на "Есетра" ЕООД "Разширяване на производствената площ на садкова база с. Брош и увеличаване броя на садките от 42 на 98 за отглеждане на есетрови риби, разположено в акваторията на язовир "Кърджали", с обща площ 15000 квадратни метра на югоизточния бряг под село Брош, ЕКАТТЕ 06567, общ. Кърджали, област Кърджали". Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505. 2014-10-30
114.
Уведомление за инвестиционно намерение наТунджай Мехмед Раиф, гр. Кърджали, ул. „Генерал Чернозубов” № 12 за реализирането на обект: „Изграждане на кравеферма за свободно отглеждане в индивидуални боксове на 50 броя крави за мляко и техните приплоди в имот №012079 в землището на с. Глухар, общ. Кърджали, обл. Кърджали”. 2014-10-30
115.
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на Ферхат Сеидахмед Салим "Промяна на предназначението на поземлен имот 013073 в землището на с. Чифлик за изграждане на кравеферма за 50 крави, кланица и обслужваща сграда.Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505." 2014-10-22
116.
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на Аднан Айдън Джавер "Промяна на предназначението на поземлен имот 03021 в землището на с. Долна крепост за изграждане на кравеферма за 30 крави. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505. 2014-10-22
117.
Уведомление за инвестиционно намерение на Иван Георгиев Вълчев за реализирането на обект:"Промяна на предназначението на земеделска земя, представляващ поземлен имот с идент. №40909,13,134, находящ се в землището на гр. Кърджали, общ. Кърджали в друга жилищна територия". 2014-10-22
118.
Уведомление за инвестиционно намерение на Несин Ферад Чауш за реализирането на обект:"Изготвяне на ПУП-ПЗ на поземлен имот с №020054 в землището на с. Сипей с предназначение за изграждане на 7 броя жилищни сгради - (фамилни къщи)". 2014-10-01
119.
Уведомление за инвестиционно намерение на „ГАЗТЕК БГ” АД за реализирането на обект: "Изменение на трасето на газопровода на „Междусистемна газова връзка Гърция-България (МВГБ)” в 4 участъка." 2014-09-12
120.
Уведомление за инвестиционно намерение на „Нетроникс” ЕООД за реализирането на обект: Обслужваща сграда и монтаж на радиорелейни антени в имот 000282, землище с. Иванци, ЕКАТТЕ 32161, общ. Кърджали. 2014-09-04
121.
Уведомление за инвестиционно намерение на „Картър” ООД, гр. Кърджали, за реализирането на обект: Изграждане на ферма за отглеждане на риба (садкова инсталация) с капацитет 100 000 кг. на година във водно тяло яз. „Студен кладенец”, землище с. Гняздово с ЕКАТТЕ 15268, общ. Кърджали. 2014-09-01
122.
Уведомление за инвестиционно намерение на „П.Р.ПРОДАКШЪН-Н”ООД гр.София за реализирането на обект:Промяна на предназначението на сграда с идентификатор 40909.126.34.1- склад ,включваща имоти с идентификатори 40909.126.34.1.1; 40909.126.34.1.2; 40909.126.34.1.3; 40909.126.34.1.4; 40909.126.34.1.5; 40909.126.34.1.6; 40909.126.34.1.7, находящи се в приземния етаж и имоти с идентификатори 40909.126.34.1.8; 40909.126.34.1.9; 40909.126.34.1.10; 40909.126.34.1.11, находящи се на първия етаж и имоти с идентификатори 40909.126.34.1.12; 40909.126.34.1.13; 40909.126.34.1.14; 40909.126.34.1.15; 40909.126.34.1.16; 40909.126.34.1.17 и 40909.126.34.1.18 ,находящи се на частично второ ниво , в шивашки цех в ПИ 40909.126.34 по КК на гр.Кърджали” 2014-07-17
123.
Уведомление за инвестиционно намерение на „ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ПУДООС), гр.София, ул.”Уилям Гладстон” №67 за реализирането на обект: „Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита". 2014-07-14
124.
Уведомление за инвестиционно намерение на Митат Наджиев Чаушев и Ведат Наджиев Чаушев гр.Ардино, ул. „Мургавец”, №3 за реализирането на обект: "Строителство на обществено обслужваща сграда в поземлен имот идентификатор 40909.115.77, кв. Възрожденци съгласно влязъл в сила ПУП-ПРЗ." 2014-05-09
125.
Уведомление за инвестиционно намерение на Мариян Костов Костадинов гр.Кърджали, кв. „Възрожденци”, бл. 32, вх. Г, ет. 1, ап. 58. за реализирането на обект: "Изграждане на еднофамилна двуетажна жилищна сграда в новообразуван имот № 1363, кадастрален район 27, код по ЕКАТТЕ 40909 в землището на гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали". 2014-03-17
126.
Уведомление за инвестиционно намерение на Бахтияр Байрам Сейдали, гр.Кърджали, ул. „Димитър Маджаров” № 26, за реализирането на обект: Строителство на „Крайпътен обект за автоуслуги” в имот №000453, местност „Иректилик” по КВС на землище с. Царевец, общ. Кърджали. 2014-03-06
127.
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение от "Три груп-2013" ООД за обособяване на сервиз и площадка за събиране, временно съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, и търговия с авточасти в поземлен имот с идентификатор 40909.14.230 по плана на гр. Кърджали, община Кърджали. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505. 2014-01-06
128.
Уведомление за инвестиционно намерение на Мобилтел ЕАД гр.София, район „Илинден”, ул. „Кукуш” №1 за реализирането на обект: "Базова станция с честотен обхват 900-2100 МHz" монтирана на покрив на жилищна сграда гр. Кърджали, ул. „Климент Охридски № 23, бл. Плутон”. 2013-12-17
129.
Уведомление за инвестиционно намерение на Мюмюн Халил гр.Кърджали кв. „Горна Гледка” №163 за реализирането на обект: "Смяна предназначението от склад в автомивка в УПИ5503 на Складова зона-юг, гр. Кърджали= 2013-12-10
130.
Уведомление за инвестиционно намерение от ”Бистрец” АД, гр.Кърджали за реализирането на обект "Промяна предназначението на съществуващ цех за металообработка част от завод „Бистрец” в цех за производство на палети. 2013-11-27
131.
Уведомление за инвестиционно намерение от „ТРИ ГРУП-2013” ООД, гр.Хасково, кв. „Хисаря”, ул. „Пещера” №50а за реализирането на обект: "Обособяване на автосервиз и площадка за събиране, временно съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, и търговия с авточасти в поземлен имот с идентификатор 40909.14.230 по плана на гр.Кърджали, община Кърджали, област Кърджали". 2013-11-27
132.
Уведомление за инвестиционно намерение от „СИСТО АКВА” ООД, гр. Кърджали, ул. „Арда” №3 за реализирането на обект: "Садкова инсталация за отглеждане на риба в плаващи садки, разположена в язовир „Студен Кладенец” в землището на с. Гняздово и с. Звезделина". 2013-11-27
133.
Уведомление за инвестиционно намерение от „ССБ - 52” ЕООД, гр.Кърджали за реализирането на обект: "Смяна предназначението на склад в цех за производство на млечни продукти в имот с идентификатор № 40909.122.215 в Складова индустриална зона – район „Гарата”, гр.Кърджали". 2013-11-27
134.
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение “Външно електрозахранване на център за обработка на отпадъци на община Кърджали”.Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505. 2013-11-18
135.
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение от"Есетра" ЕООД за "Разширяване производствената площ на садкова база с. Брош за отглеждане на есетрови риби от 42 бр. на 70 бр." Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505 2013-11-05
136.
Уведомление за инвестиционно намерение от Георги Петров Петров за реализиране на обект: Едноетажна производствена сграда със смесено предназначение: търговска част и работилница в УПИ ХХІХ-6036, ж/к „Възрожденци”, гр. Кърджали, община Кърджали, обл. Кърджали. 2013-10-30
137.
Уведомление за инвестиционно предложение от Фикри Хасан Ахмед, с. Бялка, общ. Кърджали, обл. Кърджали и Мехмед Ахмед Узун, с. Бял Извор, ул. „Първа” 721, общ. Ардино, обл. Кърджали за реализиране на обект: „Смяна предназначение на поземлен имот с начин на трайно ползване – НИВА-в урегулиран поземлен имот, с начин на ползване „За жилищно строителство”, в поземлен имот № 000136, ЕКАТТЕ 56928, находящо се в землището на с. Повет, община Кърджали". 2013-10-30
138.
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение от Аднан Айдън Джафер за "Промяна на предназначението на земят с цел изграждане на кравеферма за 30 крави в ПИ 033021 в землището на с. Долна Крепост". 2013-10-30
139.
Уведомление за инвестиционно предложение от Атанас Василев Матеев, гр.Кърджали, бул. „Беломорски” 46, за реализирането на обект: ПУП-ПЗ с цел застрояването му с две жилишни сгради в имот №000103, местност „Бъллък” по КВС на землище с. Ридово, общ. Кърджали. 2013-10-14
140.
Уведомление за инвестиционно предложение от Матей Василев Матеев, гр.Кърджали, ул. „Владая” 11, за реализирането на обект: ПУП-ПЗ с цел застрояването му с две жилишни сгради в имот №000094, местност „Чардаклъ” по КВС на землище с. Ридово, общ. Кърджали. 2013-10-14
141.
Уведомление за инвестиционно предложение от „Есетра” ЕООД, гр.Пловдив, обл. Пловдив, ул. „Драгота” 7 за реализирането на обект: "Разширяване производствената площ на садкова база с. Брош за отглеждане на есетрови риби, чрез изграждане на нови садки и увеличение общия брой на съществуващите от 42 на 70 броя на обща площ 5000 кв.м." 2013-10-14
142.
“Външно електрозахранване на център за обработка на отпадъци на община Кърджали”.Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505. 2013-10-04
143.
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение „Теклас България” АД, гр.Кърджали, Индустриална зона „ЮГ” за реализиране на обект: 1. Пристройка към склад на фабрика за каучукови изделия – Корпус 2, в УПИ ХХХІІІ, кв.22 по плана на с. Пепелище, община Кърджали; 2. Фабрика за каучукови изделия – Корпус3, в УПИ ХХХІІІ, кв.22 по плана на с. Пепелище, община Кърджали; 3. Цех за обработка на каучук към Фабрика за каучукови изделия – Корпус 3, в УПИ ХХХІІІ, кв.22 по плана на с. Пепелище, община Кърджали; 2013-10-04
144.
ОБЯВА: Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за събиране, транспортиране и съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, негодни за употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба моторни превозни средства, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло и др. отпадъци". Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505 2013-09-05
145.
ОБЯВА: Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение ""Промяна предназначението на земеделска земя и изграждане на Кравеферма за отглеждане на 50 броя крави за мляко и месо в поземлен имот 033044, в местността „Таш овлу”, в землището на с.Бели пласт, с ЕКАТТЕ 03499, община Кърджали". Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505 2013-08-29
146.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На Адем Ерджеб Ерджеб, с.Енчец, община Кърджали за реализирането на обект: "Уведомяваме Ви, че в Община Кърджали е постъпило Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ОС-ИП-36/22.08.2013г., от Адем Ерджеб Ерджеб, с.Енчец, община Кърджали, за реализиране на обект: „Промяна предназначението на земеделска земя, имот № 000180, в землището на с.Енчец, ЕКАТТЕ 27512, община Кърджали, с цел разделяне на имота на 6 части и застрояването му с индивидуални жилищни сгради” 2013-08-26
147.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На "Българска телекомуникационна компания" АД, гр.София за реализирането на обект: "Експлоатиране на изградена приемо-предавателна станция /ППС/ PD2712 за осъществяване на електронно-съобщителни услуги в поземлен имот № 013021, ЕКАТТЕ 11243, находящо се в землището на с.Висока поляна, община Кърджали" 2013-08-20
148.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На Аднан Айдън Джафер, гр.Кърджали за реализирането на обект: „Промяна предназначението на земеделска земя и изграждането на Кравеферма за отглеждане на 30 броя крави, в поземлен имот 033021, в землището на с.Долна крепост, с ЕКАТТЕ 22134, община Кърджали” 2013-08-16
149.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На "НИС Петрол" ЕООД, гр.София за реализирането на обект: "Реконструкция на съществуваща бензиностанция в УПИ ХІІІ – 78, 77 кв.95 по плана на кв.Веселчане , поземлен имот с идентификатор 40909.124.287, гр.Кърджали." 2013-08-13
150.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На Али Халил Али, гр.Кърджали за реализирането на обект: "Промяна на предназначението на земеделска земя и отреждането й за жилищно строителство на шест индивидуални жилищни сгради в поземлен имот с кадастрален № 000127, находящ се в местността „Армут тарле”, в землището на с.Калинка, ЕКАТТЕ 35403, община Кърджали." 2013-07-31
151.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На Алиосман Ахмед Али, гр.Кърджали за реализирането на обект: "Промяна на предназначението на земеделска земя и отреждането й за „Крайпътен обект за автоуслуги” в поземлени имоти с кадастрални №№ 29 и 34, в местността „Балъклар”, в землището на с.Калинка, ЕКАТТЕ 35403, община Кърджали." 2013-07-31
152.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На Генчо Генчев Трифонов, гр.Кърджали за реализирането на обект: "Промяна предназначението на земеделска земя и отреждането й за жилищно строителство на две индивидуални жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 40909.19.295 по кадастралната карта на гр.Кърджали." 2013-07-31
153.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На "Шелтъ" АД, гр.София за реализирането на обект: "Разделяне на търговски обект с идентификатор 40909.110.23.2.10 на две части и обединяване и смяна на предназначението на едната част към друг търговски обект с идентификатор 40909.110.230.2.12 в УПИ V от кв.77 по ЗРП на ЦГЧ на гр.Кърджали." 2013-07-25
154.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На "РАЙКОВ СЕРВИЗ" ООД, гр.Димитровград, за реализирането на обект: Изграждане на садкова инсталация /ферма/ за отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки /садки/ в яз.Кърджали, землището на с.Тополчане, ЕКАТТЕ 72802, община Кърджали, с чиста производствена площ на садките 400 кв.м." 2013-07-05
155.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На "Горубсо - Кърджали" АД, гр.Кърджали за реализирането на обект: "Добив на полиметални руди от проучвателна площ „Млечино” – находище Надежда, района на вр.Калето, в землището на с.Македонци, община Кърджали" 2013-07-01
156.
ОБЯВА: Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за събиране и съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба моторни превозни средства, излязло от употреба ел.оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, в поземлени имоти № 40909.122.80, № 40909.122.81 и № 40909.122.82 по кадастралната карта на гр.Кърджали. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505 2013-06-13
157.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На "Ес енд Би Индастриъл Минералс" АД, гр.Кърджали, за реализирането на обект: "Водовземане от подземни води, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец С-1, разположен в имот 40909.23.9, в землището на гр.Кърджали" 2013-06-05
158.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На "Артметал-07" ООД, гр.Кърджали за реализирането на обект: "Пристройка и преустройство на производствен цех за обработка на метали, в имот УПИ-VІІІ, кв.146а по ЗРП на Складово индустриална зона – район „Гарата”, гр.Кърджали, с цел изграждане на нов цех на прахово боядисване" 2013-05-28
159.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На Кирил Димов Тодоров, гр.Кърджали за реализирането на обект: "ПУП-ПЗ за застрояване на новообразуван имот №1169, кадастрален район 27, ЕКАТТЕ 40909, с цел да урегулира и подготви за застрояване с една жилищна сграда” 2013-05-28
160.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На "АЛКОД" ЕООД, гр.Пловдив за реализирането на обект "Изграждане на площадка за събиране, транспортиране и съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, негодни за употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба моторни превозни средства, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло и други отпадъци, в поземлен имот с идентификатор № 40909.122.90 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали" 2013-05-15
161.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На ЕТ "Чилингир-55-Владко Чилингиров", с.Кирково, област Кърджали за реализирането на обект: "Изграждане на площадка за събиране и съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба на моторни превозни средства, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, както и други вторични суровини, в поземлени имоти с идентификатор № 40909.122.80, № 40909.122.81 и № 40909.122.82 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали" 2013-05-09
162.
ОБЯВА: Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства в поземлен имот № 40909.14.132 в Промишлена зона - Изток, гр.Кърджали. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505 2013-04-24
163.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На „ССБ - 52” ЕООД, гр.Кърджали гр.Кърджали за реализирането на обект: "Смяна предназначението на склад в цех за производство на млечни продукти в имот с идентификатор № 40909.122.215 в Складова индустриална зона – район „Гарата”, гр.Кърджали" 2013-04-24
164.
ОБЯВА: Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение "Пункт за разкомплектоване на излезли от употреба МПС в поземлен имот с идентификатор по кадастралната карта 40909.121.40, гр.Кърджали, Промишлена зона - Юг". Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505 2013-04-17
165.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На Мюмюн Дуран Адем, с.Скална глава, община Кърджали за реализирането на обект: ”Промяна предназначението на сеновал в кравеферма и обслужващи сгради за отглеждане на крави за мляко, в селскостопански двор, имот № 000086, в землището на с.Севдалина, община Кърджали”. 2013-04-12
166.
ОБЯВА: Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение "Кравеферма за вързано отглеждане на 50 броя крави за мляко", в имот с № 022183, в землището на с.Сипей, с ЕКАТТЕ 66603, община Кърджали. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505 2013-04-09
167.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На "ГАРС" ЕООД, гр.Кърджали за реализирането на обект: "Смяна предназначението и преустройство на част от Окръжна станция на съобщенията - Кърджали в Бизнесинкубатор, в имот с идентификатор 40909.104.4, кв.Байкал, гр.Кърджали" 2013-03-22
168.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На "Озеленяване, чистота и благоустройство" ЕООД, гр.Кърджали за реализирането на обект: "Пункт за разкомплектоване на излезли от употреба МПС в поземлен имот с идентификатор 40909.121.40 в Промишлена зона-Юг, ул."Язовирска", гр.Кърджали" 2013-03-18
169.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На ЕТ"Дени-Гюнер Али", гр.Кърджали за реализирането на обект: "Изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба МПС в поземлен имот с идентификатор 40909.14.132 в Промишлена зона-Изток, гр.Кърджали" 2013-03-18
170.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На Сейхан Мехмед Апти, с.Сипей, община Кърджали за реализирането на обект: "Кравеферма за отглеждане на 50 броя крави за мляко, в имот 022183, в землището на с.Сипей, с ЕКАТТЕ 66603, община Кърджали" 2013-03-12
171.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На ЕТ "Шабан Али", гр.Кърджали за реализирането на обект: "Изграждане на площадка за съхраняване и балиране на пластмасови отпадъци в УПИ І – ТАС от кв.155 по ЗРП на Складова индустриална зона – район „Гарата”, гр.Кърджали" 2013-03-12
172.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На Сергей Шарков Хаджиев, гр.Кърджали за реализирането на обект: "ПУП - ПЗ за неурегулиран поземлен имот № 294 по плана на новообразуваните имоти на гр.Кърджали." 2013-03-06
173.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На Димитър Манолов Димитров, гр.Кърджали за реализирането на обект:"ПУП-ПЗ за застрояване с три жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 40909.19.184 в местност „Индже кору” по кадастралната карта на гр.Кърджали." 2013-02-28
174.
ОБЯВА: Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение "Смяна предназначението на масивна сграда във Фабрика за пране, сушене и багрене на конфекция, в имот с идентификатор 40909.12.117 по КККР на гр.Кърджали. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 503 2013-02-28
175.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На Областна администрация Кърджали за реализирането на обект: "Изграждане на стоманобетонова подпорна стена с височина 6м. и дължина 45м. и укрепване на скат по границата между УПИ І и УПИ ІІ, кв.33 по плана на кв."Веселчане", гр.Кърджали. 2013-02-28
176.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На Айше Халил Фейзула, гр.Кърджали за реализирането на обект: "Промяна предназначението на земеделска земя и застрояването й с две жилищни сгради в поземлен имот 000122, землището на с.Главатарци, община Кърджали. 2013-02-26
177.
ОБЯВА: Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение "Сватбен салон с кухненски бокс", в поземлен имот 40909.18.34 по КККР на гр.Кърджали. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 503 2013-02-25
178.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На "Стил 96" ООД, гр.Кърджали за реализирането на обект: "ПУП-ПЗ на поземлени имоти с идентификатори № 40909.13.176 и № 40909.13.179 по плана на гр.Кърджали. 2013-02-25
179.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На "ТОМА - ПРОММОНТАЖ" ООД, гр.Кърджали за реализирането на обект: "ПУП-ПЗ на поземлен имот ХІІІ - 78, кв.120 по плана на гр.Кърджали, с цел застрояване на склад за метали. 2013-02-25
180.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На Антон Георгиев Андреев, гр.Кърджали за реализирането на обект: "Изграждане на автосервиз с магазин за авточасти в УПИ ХVІІ - 2089, кв.227 по плана на гр.Кърджали. 2013-02-25
181.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Плаваща понтонна база за извършване на ресторантьорска и хотелиерска дейност с капацитет - 85 души, разположена на левия бряг на яз.Кърджали под с.Брош, община Кърджали, с обща използвана площ 294 кв.м." 2013-02-15
182.
ОБЯВА: Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на "Кауфланд България ЕООД ЕНД КО" КД за изграждане на Едроплощен хипермаркет за хранителни стоки. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 503 и стая 505 2013-02-12
183.
ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ: "Изграждане на едроплощен хипермаркет за хранителни стоки "Кауфланд" с прилежащи паркоместа и трафопост в УПИ VІІ - 6236, с идентификационен № 40909.119.264 по плана на гр.Кърджали, с площ 13 305 кв.м." 2013-02-01
184.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Изменение на ПУП-ПЗ на УПИ І, ІІІ, ІV, V в кв. 237 и УПИ І в кв.239, и обединяването им в нов имот VІІ пл.сн.№ 6236, кв.237 по плана на гр.Кърджали, с обща площ 13 305 кв.м. и отреждането му за търговия и обществено обслужване" 2013-01-18
185.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "ПУП-ПЗ за строителство на сватбен салон с кухненски блок в поземлен имот с идентификатор 40909.18.34 по КК на гр.Кърджали" 2013-01-10
186.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: „Смяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор № 40909.303.548 по плана на новообразуваните имоти в землището на гр.Кърджали, местност Юренлик, за реализацията на нискоетажна застройка" 2013-01-10
187.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Възстановяване и осигуряване на устойчивостта на хвостохранилище "Кърджали 1", отвеждане на повърхностни води чрез канавки" 2013-01-10
188.
Решение № ХА-80 ПР/2012 г., на Директора на РИОСВ- Хасково, на инвестиционно предложение за „Изграждане на база за изкупуване, разкомплектоване на стари автомобили и продажба на резервни части втора употреба”,в местност „Чаир Ери” 2012-12-28
189.
Уведомление за Инвестиционно предложение: "Инсталиране на приемно-предавателна станция за глас и/или данни към съществуваща GSM станция с ID: PD 2526 - Kardjali PO", Местоположение - бул."България" 49, гр.Кърджали" 2012-11-12
190.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Изменение на ПУП - План за регулация на УПИ І, ІІІ, ІV, V и VІ в кв.237 и УПИ І в кв. 239, и обединяването им в нов имот VІІ пл.сн. № 6236, кв.237 по плана на гр.Кърджали, с обща площ 13 305 кв.м. и отреждането му за търговия и обществено обслужване" 2012-10-29
191.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Изготвяне на ПУП-ПЗ /план за застрояване/ в поземлен имот № 22, кадастрален район 126, в землището на с.Брош, община Кърджали, с цел застрояване на индивидуална жилищна сграда" 2012-10-22
192.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Промяна на предназначението на земеделска земя за строителство на индивидуална жилищна сграда, в поземлен имот № 010173, в землището на с.Прилепци, община Кърджали” 2012-10-22
193.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Преустройство на автомивка в "КТП за МПС", "Пункт за смяна на автомобилни гуми" и "Магазин за авточасти", кв."Веселчане", ул. "Осми март" № 32 /бивш автосервиз на "Мототехника", гр.Кърджали” 2012-10-22
194.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Газорегулаторна и измервателна станция за компресиран природен газ с ГРП 200/5 bar, ГЗП 5/G250 и бутилкови батерии с компресиран природен газ /трейлер/ в имот № 117.34, ЕКАТТЕ 40909, гр.Кърджали" 2012-10-18
195.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Промяна на предназначението на земеделска земя с цел отреждането й за "База за изкупуване , разкомплектоване на стари автомобили и продажба на резервни части - втора употреба", в землището на с.Опълченско, община Кърджали 2012-10-02
196.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Изграждане на мобилен агрегат за зареждане на дизелово гориво в базата на „Топливо” АД, ПИ с идентификатор 40909.121.1, „Промишлена зона- изток”, кв. „Студен кладенец”, град Кърджали” 2012-07-09
197.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Изграждане на сграда със смесено предназначение, в ПИ с идентификатор № 202, кадастрален район № 27 по плана на новообразуваните имоти на град Кърджали, община Кърджали” 2012-07-09
198.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Изграждане на автоморга в поземлен имот № 000143, местност „Коджа Тале”, по картата на възстановената собственост на землището на с. Кьосево, Община Кърджали” 2012-06-20
199.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства в ПИ с идентификатор 40909.122.99, находящ се в град Кърджали” 2012-06-20
200.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Парк „Гледка”- квартал 76а, УПИ I и квартал 76, УПИ XIV по плана на кв. „Гледка”, община Кърджали” 2012-06-12
201.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Преустройство на ученическо общежитие в многофамилна жилищна сграда- УПИ VIII, квартал 113, град Кърджали” 2012-05-23
202.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Изграждане на дънен праг и почистване коритото на р. Перперешка в зоната на съществуваща водоснабдителна станция, при село Чифлик, Подобект № 3- дънен праг, при ПС Чифлик- 1 бр.” 2012-05-18
203.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Изграждане на дънен праг и почистване коритото на р. Перперешка в зоната на съществуваща водоснабдителна станция, при село Горна крепост, Подобект № 1- дънен праг, при ПС Горна крепост- 1 бр.” 2012-05-18
204.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Изграждане на дъннни прагове и почистване коритото на р. Перперешка в зоната на съществуваща водоснабдителна станция, при село Мургово, Подобект № 2- дънен праг, при ПС Мургово- 2 бр.” 2012-05-18
205.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Изграждане на дънен праг и почистване коритото на р. Перперешка в зоната на съществуваща водоснабдителна станция, при село Перперек, Подобект № 4- дънен праг, при ПС Перперек- 1 бр.” 2012-05-18
206.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Изграждане на дънни прагове и почистване коритото на р. Перперешка в зоните на съществуващите водоснабдителни станции, при селата: Горна Крепост, Мургово, Чифлик и Перперек” 2012-05-18
207.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Пристройка и реконструкция на съществуваща кланица в имоти с №№ 000233 и 000234, землище с. Енчец, Община Кърджали ” 2012-05-18
208.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ ПУП- ПЗ /подробен устройствен план- план за застрояване/ с цел застрояването му с две жилищни сгради, в поземлен имот с идентификатор № 40909.27.288 по кадастралната карта на град Кърджали, Община Кърджали ” 2012-05-15
209.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за " ПУП- ПЗ /подробен устройствен план- план за застрояване/ с цел застрояването му с една жилищна сграда, в новообразуван имот № 414, кадастрален район 20 по плана на новообразуваните имоти, землище с. Резбарци, Община Кърджали " 2012-04-26
210.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ ПУП- ПЗ /подробен устройствен план- план за застрояване/ с цел застрояването му с една жилищна сграда, в новообразуван имот № 413, кадастрален район 20 по плана на новообразуваните имоти, землище с. Резбарци, Община Кърджали ” 2012-04-26
211.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ ПУП- ПЗ /план за застрояване/ с цел застрояването му с осем жилищни сгради, в имот № 011010, местност „Гьодледжик” по КВС на землище с. Ридово, Община Кърджали ” 2012-04-26
212.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ПУП- ПЗ /план за застрояване/ с цел застрояването му с четири жилищни сгради, в имот № 010006, местност „Буйдар тарла” по КВС на землище с. Ридово, Община Кърджали” 2012-04-25
213.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ПУП- ПЗ /план за застрояване/ с цел застрояването му с две жилищни сгради, в имот № 010008, местност „Айвавък” по КВС на землище с. Ридово, Община Кърджали” 2012-04-25
214.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ПУП- ПЗ /план за застрояване/ с цел застрояването му с две жилищни сгради, в имот № 010005, местност „Кучук чукуру” по КВС на землище с. Ридово, Община Кърджали ” 2012-04-25
215.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ПУП- ПЗ /план за застрояване/ с цел застрояването му с две жилищни сгради, в имот № 010007, местност „Куле алтъ” по КВС на землище с. Ридово, Община Кърджали” 2012-04-25
216.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ПУП- ПЗ /план за застрояване/ с цел застрояването му с три жилищни сгради, в имот с идентификатор № 40909.19.63, местност „Индже гору” по кадастралната карта на град Кърджали, Община Кърджали” 2012-04-25
217.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ ПУП- ПЗ за имот № 010096, в землището на с. Опълченско, Община Кърджали, с цел обособяване на имоти с №№ 010096-1 и 010096-2 / имот № 010096-1 за нискоетажно жилищно застрояване и имот № 010096-2 за предимно производствено застрояване- сервиз и магазин за битова техника/” 2012-01-31
218.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Изграждане на автосервиз, в поземлен имот с идентификатор № 40909.12.52, местност „Кьой Ери”, находящ се в град Кърджали” 2012-01-24
219.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Корекция дере в кв. „Байкал”, град Кърджали, обхващащ участъка от съществуващ водосток под ул. „Генерал Чернозубов”, до съществуваща корекция на градското дере „Буюкдере”” 2012-01-19
220.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Масивно мостово съоръжение примостващо дере в кв. “Боровец”, в поземлен имот с идентификатор 40909.17.196 по кадастралната карта на град Кърджали" 2012-01-19
221.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Проучване, заснемане, реставриране и експониране на античен и средновековен град Перперикон” 2012-01-16
222.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Промяна предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на три индивидуални жилищни сгради в поземлен имот № 40909.27.365, местност "ЕМАЧ БАШЪ", в землището на град Кърджали, Община Кърджали” 2011-12-14
223.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Преустройство на производствен цех в кравеферма за 130 лактиращи крави в имот с № 014069, в землище на с. Бяла поляна, община Кърджали” 2011-12-14
224.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Изграждане на Ваканционно селище в имот № 000076, в землището на с. Главатарци, община Кърджали” 2011-12-14
225.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за " Строителство на Молитвен дом, в новообразуван поземлен имот № 31, кадастрален район 5 по плана на новообразуваните имоти, в землището на град Кърджали, ЗЗП 28, с. Резбарци, Община Кърджали" 2011-11-28
226.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за " Промяна предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на две индивидуални сгради, в поземлен имот № 000099, по картата на възстановената собственост, местност „Бос Тарлъ”, в землището на с. Крайно село, Община Кърджали" 2011-11-28
227.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Изготвяне на ПУП- ПЗ /план за застрояване/, с цел застрояването му с 4 /четири/ жилищни сгради, в имот с идентификатор 40909.7.15, местност "Юлан" по кадастралната карта на град Кърджали, Община Кърджали” 2011-11-02
228.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в поземлен имот с идентификатор 40909.124.147 по кадастралната карта на град Кърджали, Община Кърджали” 2011-09-26
229.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в поземлен имот с идентификатор 40909.127.377 по кадастралната карта на град Кърджали, Община Кърджали” 2011-09-26
230.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в поземлени имоти с идентификатор 40909.107.285 и 40909.107.286 по кадастралната карта на град Кърджали, Община Кърджали” 2011-09-26
231.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Изграждане на Защитено жилище в поземлен имот с идентификатор 40909.103.15 по кадастралната карта на град Кърджали, Община Кърджали” 2011-09-26
232.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Промяна на предназначението на земеделската земя с цел отреждането й за крайпътен обект за автоуслуги в поземлен имот с кадастрален № 000453, в землището на с. Царевец, община Кърджали” 2011-08-18
233.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Промяна на предназначението на земеделската земя с цел отреждането й за база за изкупуване, разкомплектоване на стари автомобили и продажба на резервни части втора употреба в поземлен имот с кадастрален № 000204, в землището на с. Опълченско, община Кърджали" 2011-08-18
234.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Изграждане на кравеферма за вързано отглеждане на 30 броя крави за мляко в имот с № 015073, землище на с. Калоянци, Община Кърджали” 2011-08-17
235.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Създаване на трайни насаждения- сливи, изграждане на капкова напоителна система, закупуване на механизация- косачка и пръскачка, изграждане на ограда за защита от диви животни в имоти с №№№ 010130, 010131, 010086, с. Бяла поляна, Oбщина Кърджали и в имоти с №№ 012080, 012081, с. Конево, Oбщина Кърджали” 2011-08-10
236.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Изграждане на вилно селище в имот с № 00040, местност „Тюлбе юмер”, село Старо място, Община Кърджали” 2011-08-02
237.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Промяна предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на три жилищни сгради в поземлен имот с № 215, в землището на село Опълченско, Община Кърджали” 2011-06-27
238.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Промяна предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на девет жилищни сгради в поземлен имот с № 015059, местност "Гара алтъ", в землището на село Глухар, Община Кърджали” 2011-06-27
239.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Изграждане на Ваканционно селище в имоти с №№ 000033, 000041, местност „Чардаклъ”, в землището на село Старо място, Община Кърджали” 2011-06-22
240.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Площадка за търговия с черни и цветни метали; разкомплектоване на ИУМПС; събиране на хартия, пластмаса, стъкло, електронно и електрическо оборудване, в имот парцел I кв. 118А, промишлена индустриална зона, район ЖП- гара, град Кърджали” 2011-05-04
241.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Изграждане на площадка за съхранение и разкомплектоване на МПС, излезли от употреба, в местност Юренлик, ул. „ Северна” № 1, кв. „ Боровец”, град Кърджали” 2011-05-04
242.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за " „ ПУП- ПРЗ / план за регулация и застрояване / 40909.116.324, град Кърджали с цел разделяне на два имота УПИ XXIX- 6036 и УПИ XXVIII- 6036” 2011-04-26
243.
Строителство на Автомивка и пункт за смяна на масла в поземлен имот № 40909.116.298 в кв.” Възрожденци”, бул.” Христо Ботев” № 22, град Кърджали 2011-03-10
244.
Изграждане на собствена сграда за волиерно отглеждане на кокошки носачки в имот № 010033 в землището на село Глухар. 2011-03-10
245.
Обособяване на двадесет и един парцела за жилищни нужди и обществено обслужване в поземлени имоти № 022014 и № 022016 в землището на с. Сипей, община Кърджали в местност „Тумба 2011-03-10
246.
Автосервиз, площадка за разкомплектоване на излезли от употреба МПС и търговия с авточасти в имот с идентификатор 40909.126.131.1.6, в землеще та на гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали 2010-12-06
247.
Промяна на предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на една жилищна сграда в поземлен имот №126.12 в землището на с. Брош, 2010-11-25
248.
Изготвяне на ПУП – ПЗ на неурегулиран поземлен имот с №74, кадастрален район 18 по плана на новообразуваните имоти, ЗЗП 28, код по ЕКАТТЕ 62445 в землището на с. Резбарци, община Кърджали” 2010-11-25
249.
Строителство на дърводелска работилница с две работни места в имот № 022157, местност „Дере кенаръ” по кадастралната карта на с. Сипей, община Кърджали 2010-11-25
250.
Промяна на предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на две жилищни сгради в поземлен имот №013007 в землището на с. Резбарци, местността „ЕВ БАШИ”, община Кърджали 2010-11-25
251.
Промяна на предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на три жилищни сгради в поземлен имот №40909.7.3 по кадастралната карта на 2010-11-25
252.
“Промяна на предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на една жилищна сграда в поземлен имот №501119 по плана на новообразуваните имоти в землището на с. Петлино, ЗЗП 28, община Кърджали” 2010-11-04
253.
"Изготвяне на ПУП-ПЗ /план за застрояване/ с цел застрояване на 1 жилищна сграда в поземлен имот с №000060 в местността „Чал балъ” в землището на с. Солище, община Кърджали” 2010-10-18
254.
„Откриване на площадка за изкупуване, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, черни и цветни метали, негодни акумулаторни батерии, ИУМПС и ИУЕЕО в част от поземлен имот с идентификатор 40909.122.14 по кадастрална карта на гр. Кърджали, Промишлена зона Изток – район Ж.П.Гара” 2010-10-18
255.
„Откриване на площадка за изкупуване, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, черни и цветни метали, негодни акумулаторни батерии, ИУМПС и ИУЕЕО в част от поземлен имот с идентификатор 40909.13.172.1 по кадастрална карта на гр. Кърджали, кв. „Гледка”, Стопански двор” 2010-10-18
256.
Откриване на процедура за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект язовир Кърджали, с цел на ползването – изграждане на плаващо съоръжение понтон "Аква парк Главатарци" 2010-10-08
257.
Промяна на предназначението на земеделска земя - поземлен имот № 1635 по плана на новообразуваните имоти в землището на гр. Кърджали, община Кърджали за жилищно строителство на 1 жилищна сграда 2010-10-01
258.
Изграждане на площадка за изкупуване, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, черни и цветни метали, негодни акумулаторни батерии, ИУМПС и ИУЕЕО в част от поземлен имот с идентификатор 40909.13.172 по кадастрална карта на гр. Кърджали, кв. „Гледка”, Стопански двор 2010-10-01
259.
Изграждане на едноетажен супермаркет от веригата „ЛИДЛ” с открит паркинг за автомобили в УПИ 40909.117.93 на гр. Кърджали с РЗП от 1600 м2 2010-10-01
260.
„Промяна на предназначението на земеделска земя за строителство на Склад за бетонови и стоманени елементи в поземелен имот с № 40909.23.94 в землището на гр. Кърджали, община Кърджали” 2010-08-13
261.
„Изграждане на вятърно-енергийни инсталации – 5 броя в землището на с. Рани лист, община Кърджали” 2010-08-13
262.
„Изграждане на вятърно-енергийни инсталации – 5 броя в землището на с. Иванци, кметство Рани лист, община Кърджали” 2010-08-13
263.
„Изграждане на автоцентър за продажба на автомобили и авточасти втора употреба в неурегулирани поземелени имоти с №№ 40909.59.42 и 40909.59.44 по кадастралната карта на гр. Кърджали, община Кърджали” 2010-08-13
264.
“Изграждане на газоразпределителна мрежа на град Кърджали” с инвеститор „Ситигаз България”АД 2010-07-16
265.
Промяна на предназначението на земеделска земя за изграждане на търговски крайпътен обект – автосервиз, автокъща и заведение за бързо хранене в имот №000329 по картата за възстановена собственост в землището на с. Чилик, община Кърджали 2010-07-13
266.
Промяна на предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на 1 /една/ жилищна сграда в поземлен имот №501121 в землището на с. Петлино, община Кърджали 2010-07-13
267.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изграждане на малък хотел до 40 места и жилищни сглади в имоти №№ 32013, 32014 в землището на с. Широко поле, Община Кърджали 2010-06-01
268.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изграждане на малък хотел до 40 места и жилищни сглади в имот №000229 в землището на с. Брош, Община Кърджали 2010-06-01
269.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изграждане на малък хотел до 40 места и жилищни сглади в имот №000120 в землището на с. Главатарци, Община Кърджали 2010-06-01
270.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изграждане на малък хотел до 40 места и ВИП къщи за гости в имот №011122 в землището на с. Мургово, Община Кърджали 2010-06-01
271.
Изготвяне на ПУП – ПЗ /подробен устройствен план – план за застрояване/ на неурегулиран поземлен имот с №018202, намиращ се в землището на с. Гняздово, Община Кърджали, с цел жилищно застрояване 2010-06-01
272.
“Промяна на предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на 3 /три/ жилищни сгради, в неурегулиран имот №000242 в землището на с. Седловина, община Кърджали” 2010-06-01
273.
“Промяна на предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на 3 /три/ жилищни сгради, в неурегулиран имот №000152 в землището на с. Седловина, община Кърджали” 2010-06-01
274.
Финансиране от ЕБВР за изграждане и експлоатация на 833 км газопроводи, обхващащ 28 обшини, вкл. Кърджали 2010-05-17
275.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Изграждане на винарска изба за преработка на грозде с капацитет до 60т. годишно, дегустационна, търговско помещение, семеен хотел с 20 легла и ресторант към него, в имот № 016055, в землището на с.Чифлик, община Кърджали" 2010-03-18
276.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Промяна предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на 18 броя индивидуални жилищни сгради в поземлени имоти № 000228, №000233, №000234, №000235 и №000236, в землището на с.Невестино, община Кърджали” 2010-03-12
277.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:„Изготвяне на ПУП-ПЗ /план за застрояване/ на поземлен имот № 000138, в землището на с.Брош, община Кърджали, с цел преотреждане за жилищно строителство и застрояване с 2 броя индивидуални жилищни сгради” 2010-03-12
278.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ от "Български енергиен холдинг" ЕАД, гр.София за "Изграждане на газопровод Комотини (Гърция) - Димитровград - Стара Загора" 2009-12-23
279.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: “Промяна предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на две индивидуални жилищни сгради в поземлен имот № 000089, в месността „Дишлик”, в землището на с.Зелениково, община Кърджали” 2009-09-01
280.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:“Ново трасе на пътя до Регионален център за управление на отпадъците – гр.Къджали, община Кърджали /км 0+000.00 до км 4+315.00/” 2009-09-01
281.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: “Промяна предназначението на съществуваща стопанска сграда /пилчарник/ в цех за производство на млени меса, сурови месни полуфабрикати, месни продукти и транжиране на меса – в поземлен имот №000111, в землището на 2009-06-11
282.
Уведомление за инвестиционно предложение: “Изграждане на работилница за автоуслуги в поземлен имот №40909.303.363 по кадастралната карта на град Кърджали” 2009-05-29
283.
Инвестиционно предложение: “Промяна предназначението на земеделска земя за строителство на сграда със смесено предназначение /жилищно и обществено застрояване/ - в поземлен имот №000405, в землището на с.Царевец, община Кърджали” 2009-05-29
284.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: “Промяна предназначението на земеделска земя за строителство на Склад за бетонови елементи – в поземлен имот №40909.3.12, по кадастралната карта на гр.Кърджали” 2009-05-29
285.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: “Изграждане на работилница за автоуслуги в кв.”Студен кладенец”, поземлен имот №40909.120.196 по кадастралната карта на град Кърджали” 2009-05-29
286.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: „Канализационна мрежа на град Кърджали, подобект: Главен Колектор І , Главен Колектор VІІ – ІІІ част 2009-05-18
287.
Уведомление за инвестиционно предложение "Промяна предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на пет индивидуални жилищни сгради - в поземлен имот №40909.7.48, по кадастралната карта на град Кърджали” 2009-05-11
288.
Уведомление за инвесиционно предложение “Изграждане на автомивка и автоработилница в поземлен имот №40909.127.422, УПИ ІІІ, кв.141, кв.”Гледка”, гр.Кърджали” 2009-05-11
289.
- ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Изграждане на садково стопанство за аквакултури в язовир Кърджали, в землището на с.Каменарци, ЕКАТТЕ 35732, община Кърджали" 2009-05-07
290.
- ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Изграждане на автомивка и магазин за аксесоари в поземлен имот № 40909.111.469 по кадастралната карта на град Кърджали" 2009-05-07
291.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Изграждане на сграда за отглеждане накокошки носачки – до 20 000 бр. места, в имот № 016021, в землището на с.Глухар, ЕКАТТЕ 15216, община Кърджали" 2009-04-03
292.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Изграждане на фотоволтаична инсталация (централа) за преобразуване на слънчевата радиация в електрическа енергия - в поземлен имот №40909.57.2, в местността „Айрян дере” по кадастралната карта на град Кърджали" 2009-04-03
293.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на еднофамилни жилищни сгради, административна сграда и заведение за хранене и развлечение в имот № 000235, в землището на с.Енчец, община Кърджали" 2009-04-03
294.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Промяна предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на осем индивидуални жилищни сгради - в поземлен имот №40909.318.124, в местността „Амур тарла”, по кадастралната карта на град Кърджали” 2009-04-03
295.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на две еднофамилни жилищни сгради, в поземлен имот № 000099, в местността „Кьой алтъ”, в землището на с.Ридово, община Кърджали” 2009-04-03
296.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Промяна предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на пет индивидуални жилищни сгради – в поземлен имот №013035, в землището на с.Гняздово, община Кърджали” 2009-04-03
297.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Промяна предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на две индивидуални жилищни сгради - в поземлен имот №40909.7.38, в местността „Каанлък” по кадастралната карта на град Кърджали" 2009-04-03
298.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на еднофамилни сгради – в поземлен имот №40909.20.42, по кадастралната карта на град Кърджали" 2009-04-03
299.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на цех за автосервиз – в поземлен имот №010005, в местността „Дюшеме дере”, в землището на с.Пепелище, община Кърджали” 2009-04-03
300.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Изграждане на работилница за автоуслуги в кв.”Гледка”, поземлени имоти с №40909.127.37 и №40909.127.44 по кадастралната карта на град Кърджали” 2009-04-03
301.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Изграждане на ферма за аквакултури в плаващи мрежени клетки (садки) в язовир Кърджали, ЕКАТТЕ 15000 - землището на с.Главатарци, община Кърджали" 2009-03-09
302.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Изграждане на работилница за автоуслуги в кв.”Гледка”, поземлени имоти с №40909.127.37 и №40909.127.44 по кадастралната карта на град Кърджали" 2009-03-09
303.
Корекция на дере с. Сватбаре, Община Кърджали, Област Кърджали 2009-02-10
304.
"Възстановяване и укрепване на десен бряг на р. Боровица в района на с. Ненково", Община Кърджали, Област Кърджали 2009-02-10
305.
“Изграждане на 10-20 еднофамилни сгради в поземлен имот №010103 с площ 8.205 дка в местността “Авлуджа баши” в землището на с. Прилепци, Община Кърджали” 2009-02-10
306.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Изграждане на автомивка в поземлен имот №40909.107.51 по кадастралната карта на град Кърджали" 2009-02-02
307.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на цех за производство на тапицирани мебели в поземлен имот №40909.12.75, местност „Коджа кър” по кадастралната карта на град Кърджали" 2009-02-02
308.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на цехове за производство на тапицирани мебели и алуминиева дограма в поземлен имот №40909.12.76, местност „Коджа кър” по кадастралната карта на град Кърджали" 2009-02-02
309.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Изграждане на индивидуална жилищна сграда в имот № 501.337, м. „Стремово”, ЕКАТТЕ 69849, в землището на с.Три могили, община Кърджали" 2009-02-02
310.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Изграждане на садки в микроязовир с пл.сн.№012045, №00045, №000146, в землищата на с.Бойно, с.Каменарци и с.Кокошане, община Кърджали” 2009-01-22
311.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Строителство на индивидуална жилищна сграда в поземлен имот № 000095, местността „Кара топракъ”, в землището на с.Главатарци, община Кърджали” 2009-01-22
312.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Стройтелство на складови помещения в местността „Под харманлъци”, поземлен имот №40909.12.54 по кадастралната карта на град Кърджали” 2009-01-16
313.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Изкупуване и разкомплектоване на автомобили и търговия с автомобилни част – втора употреба в кв.”Гледка”, технически център на СБА в поземлен имот №40909.126.913 по кадастралната карта на град Кърджали” 2009-01-16
314.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Изкупуване на вторични суровини в кв.”Боровец”, местност „Кошарите”, поземлен имот №40909.17.198.1 по кадастралната карта на град Кърджали” 2009-01-16
315.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Съхраненото природно богатство – перспектива за Кърджали” – поземлени имоти №№ 015029 и 015028 с обща площ 6,679 дка, землища - с.Калоянци и с.Гняздово, община Кърджали" 2008-12-15
316.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Изграждане на жилищна сграда – имот № 000120, местността „Чайър”, в землището на с.Брош, община Кърджали" 2008-12-01
317.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Смяна предназначението на стопанска постройка в работилница за PVC и алуминиева дограма – УПИ–ІІ–9, кв.2, зона А, поземлен имот № 0909.21.387 по кадастралната карта на град Кърджали" 2008-12-01
318.
Инвестиционно намерение на Община Кърджали за реализирането на обект: "Почистване коритото на река Арда в участъка на гр. Кърджали – ІІ етап, от масивен яз до помпена станция след язовир „Кърджали”,с обща дължина 1174 м." 2008-12-01
319.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : “Промяна предназначението на земеделска земя за строителство на 9 бр. индивидуални жилищни сгради, в поземлен имот № 013037, в местността „Меше баа”, в землището на с.Гняздово, община Кърджали” 2008-11-17
320.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : “Промяна предназначението на земеделска земя за строителство на 13 бр. индивидуални жилищни сгради, в поземлен имот № 013038, в местността „Меше баа”, в землището на с.Гняздово, община Кърджали” 2008-11-17
321.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : “Промяна предназначението на земеделска земя за строителство на 7 бр. индивидуални жилищни сгради, в поземлен имот № 054001, местността „Бир Авлу”, в землището на с.Стремци, община Кърджали” 2008-11-17
322.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : “Сграда за отглеждане на еднодневно пиле за ярки – до 40 000 бр. места, в имот №000127, в землището на с.Кьосево, община Кърджали” 2008-11-17
323.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : “Строителство на пет индивидуални жилищни сгради в поземлен имот №000263, в землището на с.Брош, община Кърджали с ЕКАТТЕ 06567” 2008-11-17
324.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : “Изземване на инертни материали от наносните образувания в коритото на река Върбица - 950 м. северно от Карагьоз дере, землището на село Глухар, община Кърджали” 2008-11-17
325.
Инвестиционни намерения на Община Кърджали за реализирането на обекти: "Канализация, водоснабдяване и Пречиствателна станция за отпадни води - с.Костино, с.Рани лист, махала "Меденик", с.Панчево, с.Повет и с.Зимзелен, община Кърджали" 2008-10-15
326.
Инвестиционно предложение: "Сграда за отглеждане на еднодневно пиле за ярки – до 40 000 бр. места, в имот №000127, в землището на с.Кьосево, община Кърджали" 2008-09-30
327.
Инвестиционно предложение: "Строителство на пет индивидуални жилищни сгради в поземлен имот №000263, в землището на с.Брош, община Кърджали с ЕКАТТЕ 06567" 2008-09-30
328.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Изготвяне на ПУП – Парцеларен план за Ел.захранване на имоти №№ 000089, 000092, 000105 и 000106 в землището на с.Ридово, община Кърджали," с цел преотреждане на площадки за изграждане на 6 броя електрически стълба по ел.трасето” 2008-09-10
329.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Строителство на две индивидуални жилищни сгради в имот № 000015, местността „Баалък”, землището на с.Главатарци, община Кърджали”" 2008-09-10
330.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Строителство на осем индивидуални жилищни сгради в поземлен имот № 40909.27.360, местността „Авлуджа”, в землището на град Кърджали" 2008-09-10
331.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Строителство на две индивидуални жилищни сгради в имот №000118, в местността „Лай тарла”, в землището на с.Ридово, община Кърджали” 2008-09-10
332.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Строителство на две индивидуални жилищни сгради в имот №000121, в местността „Лай тарла”, в землището на с.Ридово, община Кърджали" 2008-09-10
333.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Изграждане на шоурум и автосервиз за леки автомобили в Промишлена зона – юг, поземлен имот № 40909.126.911 по кадастралната карта на град Кърджали" 2008-07-24
334.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : “Промяна предназначението на земеделска земя за строителство на вилно селище, в поземлен имот №40909.27.448, в местността „Таш авуджа” по кадастралната карта на град Кърджали” на „Балканстрой Инженеринг – 07” ЕООД, гр.Кърджали 2008-05-19
335.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : “Изграждане на индивидуални жилищни сгради, в поземлен имот № 000068, в местността „Акгозлар”, в землището на с.Каменарци, община Кърджали” на „Лейк Сайд Пропъртис” ООД, гр.Кърджали 2008-05-19
336.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : “Изграждане на индивидуални жилищни сгради, в поземлен имот № 000072, в местността „Чалълък”, в землището на с.Каменарци, община Кърджали” на „Лейк Сайд Пропъртис” ООД, гр.Кърджали 2008-05-19
337.
ОБЯВА: На 27 май 2008г., от 15:30 ч., в залата на Бизнесинкубатора /в двора на СОУ "Отец Паисий"/, ул."Екзарх Йосиф", гр.Кърджали, ще бъде проведена среща за обществено обсъждане на инвестиционно предложение: "Модернизация на оловно производство чрез въвеждане на технологията "AUSMELT", на обща площ от 6 000 м2 от промишлената площадка на "Оловно-цинков комплекс" АД, гр.Кърджали 2008-05-19
338.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : “Изграждане на индивидуални жилищни сгради, в поземлен имот № 000071, в местността „Чалълък”, в землището на с.Каменарци, община Кърджали” на „Лейк Сайд Пропъртис” ООД, гр.Кърджали 2008-05-19
339.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на Община Кърджали за изграждане на: "Канализационна мрежа на с.Глухар, Канализационна мрежа на с.Широко поле, Канализационна мрежа на с.Бойно, Канализационна мрежа на с.Перперек, Канализационна мрежа на с.Резбарци, Канализационна мрежа на с.Мост, община Кърджали" 2008-05-15
340.
ОБЯВА: На 09 юни 2008г., от 15:30 ч., в зала на Бизнесинкубатора /в двора на СОУ "Отец Паисий", гр.Кърджали, ще бъде проведена среща за обществено обсъждане на Доклад за ОВОС за реализиране на инвестиционно предложение: "Реконструкция и разширение на инсталация за преработка на полиметални златосъдържащи руди" на "Горубсо - Кърджали", АД. 2008-05-09
341.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Създаване на овощна градина на площ от 24,995 дка. и изграждане на система за капково напояване на трайни прасковени насаждения в местността „Дахтарлъ”, в землището на с.Рудина, община Кърджали" 2008-04-15
342.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Изготвяне на ПУП - ПЗ /Подробен устройствен план - план за застрояване/ за изграждане на цех за алуминиева дограма в имот №000197, в местността "Домузлук", в землището на с.Чилик, община Кърджали" 2008-04-07
343.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Преустройство на обор-краварник в работилница за ремонт на леки автомобили и надстройка за офиси в поземлен имот №40909.13.190 по кадастралната карта на гр.Кърджали" 2008-04-07
344.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Строителство на осем индивидуални жилищни сгради в имот №000054, в местността "Чашме янъ", в землището на с.Ридово, община Кърджали" 2008-04-07
345.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Изготвяне на ПУП - ПЗ /Подробен устройствен план - план за застрояване/ за изграждане на 53 жилищни сгради в имот №000066, в местността "Чардаклъ", в землището на с.Пеньово, община Кърджали" 2008-04-07
346.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Модернизация на оловно производство чрез въвеждане на технология „AUSMELT”, на обща площ от 6 000 кв.м. от промишлената площадка на „Оловно-цинков комплекс” АД, гр.Кърджали” 2008-04-04
347.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Канализация на село Стремци, община Кърджали" 2008-03-13
348.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Изграждане на бензиностанция и газстанция в имот №000366, в местността "Айджи Елмаз", в землището на с.Стремци, община Кърджали" 2008-03-11
349.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Преустройство на хижа "Царевец" в хотелски комплекс, състоящ се от хотелска част с капацитет - 30 легла, 5 броя двустайни бунгала, фитнес зала, сауна, два открити басейна, ресторант и лоби бар - в имот №000472 в землището на с.Царевец, община Кърджали" 2008-02-29
350.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Изграждане на бояджийска работилница за боядисване на машинни части и детайли, с площ 73,50 м2, в съществуващ цех "Механичен" на "Монек-юг" АД, гр.Кърджали, кв157, складово-промишлена зона на града" 2008-02-28
351.
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПСПВ с.Главатарци и Рехабилитация на 4 пътни участъка в община Кърджали 2008-02-20
352.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ :“Изготвяне на ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/ на стопански двор с цел преотреждането му за жилищно строителство и застрояването му с 14 броя индивидуални жилищни сгради в имоти №№ 018199 и 018042, в землището на с.Гняздово, община Кърджали” 2008-02-11
353.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Разкриване на площадка за изкупуване на вторични суровини от черни и цветни метали в поземлен имот № 40909.103.308, гр.Кърджали” 2008-02-11
354.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Изграждане на шивашки цех и складови помещения - в местностите "Токат алтъ" и "Алан йери", в поземлени имоти №018005 и №018006 по КВС на землището на с.Сипей, община Кърджали" 2008-01-24
355.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Изграждане на шивашки цех и складови помещения - в местността "Исмайлджик", в поземлен имот №018026 по КВС на землището на с.Сипей, община Кърджали" 2008-01-24
356.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Строителство на пет етажна сграда, включваща жилищни етажи, ресторант, шивашки цех, магазини и складове - в имот №40909.21.102, складова зона "Б", кв.2, гр.Кърджали" 2008-01-16
357.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Строителство на четири индивидуални жилищни сгради в имот №000046, ЕКАТТЕ 35732, в землището на с.Каменарци, община Кърджали" 2007-12-19
358.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Строителство на шест индивидуални жилищни сгради в поземлен имот № 40909.19.113, в местността "Инже кору", в землището на гр.Кърджали, с площ - 4000 кв.м." 2007-12-12
359.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Изграждане на хотелски комплекс и вилно селище в имоти №000194 и №000162, в местността "Чардаклъ", в землището на с.Пенево, община Кърджали, с обща площ - 96 дка" 2007-12-12
360.
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Изграждане на линия за производство на PVC профили в промишлена зона "А", имот №40909.21.381 по кадастралната карта на гр.Кърджали" 2007-12-12
361.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Строителство на пет индивидуални жилищни сгради - ЕКАТТЕ 06567, имоти с №000233 и №000234, в землището на с.Брош, община Кърджали" 2007-11-27
362.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Изграждане на линия за производство на PVC профили - в имот № 40909.21.381, в Промишлена зона "А" на гр.Кърджали" 2007-11-27
363.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Строителство на атракционен комплекс, включващ два броя басейни, водна пързалка, джакузи, сауна, фитнес зала, детски площадки и терени за тенис на маса и тенис на корт, ресторант с около 150 места и паркинг – в имоти № 40909.6.9 и № 40909.6.12 по кадастралната карта на гр.Кърджали, обща площ на обекта - 8,962 дка" 2007-11-27
364.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Идейно решение на Пречиствателна станция за отпадни води, в имоти № 12003400 и №12005500, в землището на с.Бойно, община Кърджали" 2007-11-19
365.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Реализиране на проектно решение Парк Арпезос, разработен в две части: Парк "Арпезос - Юг" - УПИ І, кв.91 и Парк "Арпезос - Север и Бизнес парк" - УПИ І, кв.90, УПИ І 6271, кв.247 и кв.248 по плана за регулация на гр.Кърджали" 2007-11-19
366.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Строителство на осем индивидуални жилищни сгради в поземлен имот № 016009, в местността "Балък алтъ", в землището на с.Каменарци, община Кърджали" 2007-11-14
367.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Строителство на четири индивидуални жилищни сгради в местността "Дору юстю", в поземлен имот № 40909.13.38 по кадастралната карта на гр.Кърджали" 2007-11-14
368.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Изграждане на авторемонтна работилница за сервизно обслужване на леки и лекотоварни автомобили, в промишлена зона Юг, поземлен имот № 40909.3.21 по кадастралната карта на гр.Кърджали" 2007-10-19
369.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Разширение на птицеферма за отглеждане на 20 000 броя кокошки - носачки в землището на с.Перперек, община Кърджали" 2007-09-27
370.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Изграждане на автосервиз с площ 150 кв.м. за извършване на дейности по ремонт на МПС монтаж, демонтаж и баланс на гуми - УПИ ХV №3118 в кв.199, гр.Кърджали" 2007-09-27
371.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Изграждане на 5 броя ветрогенератори, в имоти - №000012, №000010, №000011, №0000804 и №0000869, в землището на с.Рани лист, №500052 и №500055, в землището на с.Черна скала, община Кърджали". 2007-09-11
372.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Надстройка за шивашки цех с 40 работни места в парцел УПИ-ІІ, кв.29а, кв."Веселчане", гр.Кърджали" 2007-09-03
373.
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ относно Инвестиционно предложение на "ГОРУБСО-КЪРДЖАЛИ" АД за "Реконструкция и разширение на инсталация за преработка на златосъдържащи полиметални руди" 2007-08-21
374.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Реконструкция и разширение на инсталация за преработка на златосъдържащи полиметални руди", с местоположение - съществуваща производствена площадка на "Горубсо - Кърджали" АД, гр.Кърджали 2007-08-17
375.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за "Изграждане на 15 броя еднофамилни жилищни постройки за сезонно обитаване в имоти №000198 и №000077, в землището на с.Брош, община Кърджали" 2007-08-07
376.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Цех за производство на PVC и алуминиева дограма - в землището на с.Резбарци, община Кърджали" 2007-06-29
377.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Площадка за изкупуване на черни и цветни метали, в индустриален район на ЖП гара - Кърджали, парцел І с пл.№ 6056 в кв. 153 по плана на складова зона - Кърджали" 2007-05-29
378.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Разкриване на пункт за разкомплектоване на МПС, изкупуване на хартия, пластмаса и стъкло, - парцел ІІ, кв.146 а, пл.№ 3303, в Складова зона, гр.Кърджали” 2007-03-14
379.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Изграждане на вятърно-енергиен парк, състоящ се от 8 броя вятърни турбини, в имоти - №0010010, №0010013, №000138, №000165 и №000164, в землищата на с.Иванци и с.Рани лист, община Кърджали" 2007-03-13
380.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Комплекс за отглеждане на птици - разширение до 40 000 броя" - имот № 016021, в землището на с.Глухар, община Кърджали 2007-03-02
381.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Изграждане на крайпътен комплекс, състоящ се от хотел, ресторант и бунгала, имот № 018269, ЕКАТТЕ 40909, в местността "Горичката", землище на гр.Кърджали 2007-02-21
382.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : "Разширение на завод за каучукови водни съединения за леки автомобили - УПИ ХХХІІІ, кв.22, имот № 022043, в землището на с.Пепелище, община Кърджали 2007-02-21
383.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на "Пневматика - Серта" АД, гр.Кърджали за реконструкция на действащи фирмени инсталации, свързани с водния и въздушен фирмен мониторинг. 2007-02-07
384.
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ “Изграждане на ферма за култивирани охлюви, в местността „Коджа тарла”, ЕКАТТЕ 29407, имот №016087, в землището на с.Жинзифово, община Кърджали” 2007-01-31
385.
“Изграждане на автосервиз с автомивка, монтаж, демонтаж, баланс на автомобилни гуми и смяна на масла, в парцел УПИ ХІХ – 6246, кв. 227, с площ 228 кв.м., кв.”Възрожденци”, гр.Кърджали 2007-01-17
386.
“Изграждане на семеен хотел „Св.Георги” с леглова база – 30 места, в имот № 000061, в землището на с.Главатарци, община Кърджали, област Кърджали” 2007-01-17
387.
"Модернизация и разширение на Цинков завод чрез нов "Пържилен цех", нова система за производство на сярна киселина и нов, автоматизиран електролитен цех" 2006-12-21
388.
Преустройство на складово помещение в цех за производство на алуминиева и ПВЦ дограма, площ - 73,77 м2, в имот, находящ се на бул.”България” № 2, гр.Кърджали 2006-12-12
389.
Откриване на площадки за изкупуване и търговия с черни и цветни метали, находящи се – парцел ІХ, част от бивш УПИ І-3314, в кв.146 и УПИ /парцел/ 1, в кв.117а по плана на гр.Кърджали 2006-12-12
390.
Изграждане на хотелски спортен комплекс, съдържащ хотелска част с 50 легла, 2 броя закрити и един открит басейн, ресторанти, лоби бар, тренировъчна и възстановителна (рекреационна) част 2006-11-22
391.
Реконструкция и възстановяване на средновековна крепост “Моняк”, землище с.Широко поле, община Кърджали 2006-11-22
392.
Изграждане на хотелски комплекс, състоящ се от два корпуса с ресторант, лоби бар, басейн, фитнес център, релакс център с масаж, сауна, солариум и петнадесет еднофамилни къщи за отдих 2006-11-01
393.
Производство на стъклопакети и алуминиеви дограми – хале № 3 на „Капитан Петко Войвода” АД, гр.Кърджали, ул.”Първи Май” № 60 2006-09-13
394.
Изграждане на млекопреработвателно предприятие, в местността „Юрен”/Кьош дере/ 2006-08-29
395.
Изграждане на автокъща с кафе-аперитив, офиси и сервизни помещения – имот № 010005, в землището на с.Пепелище, община Кърджали 2006-08-28
396.
Ново строителство – 1ви етаж гаражи и помещения за търговска цел, 2ри и 3ти етаж – жилищна сграда, имот с пл.снимачен № 5486, ЕКАТТЕ 40909, кв.”Студен кладенец”, в землището на гр.Кърджали 2006-08-28
397.
Рибовъдно стопанство за отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки /садки/ в язовир ”Студен кладенец”, в землището на с.Калоянци, община Кърджали – при обща площ на заетата акватория – 5000 кв.м. 2006-08-28
398.
ПТКП гр.Кърджали – ул.”Републиканска” /ул.”Вашингтон”/ от км 0+760 до км 1+548,37 гр.Кърджали. 2006-08-06
399.
Изграждане на авторемонтна база с магазин за промишлени стоки в местността “Кьой ери”, имот №012053, в землището на гр.Кърджали. 2006-06-29
400.
Изграждане на жилищни сгради за сезонно обитаване, в местността Чардалъкъ, в землището на с.Старо място, община Кърджали. 2006-06-28

    << Назад
ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ
Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „мъже и жени” в Община Кърджали?
САМИ ЕЛЕНОВ СОКОЛОВ /бокс /
ДИМИТЪР КАЛЧЕВ / волейбол/
ГЕОРГИ ПРОЙКОВ /кану-каяк/
СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ СИМЕОНОВ /силов трибой/
АХМЕД МЮМЮН ОСМАН /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10


Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „юноши и девойки”в Община Кърджали?
ЕРГЮНАЛ САБРИ /бокс/
ДИМИТЪР ЯНКОВ НИКОЛОВ /водна топка/
ИВА ПЕТКОВА ПЕТКОВА / водна топка/
ГЕОРГИ ТАТАРОВ /волейбол/
ЕМИРДЖАН ВЕЖДИ ДУРАЛИ /кану - каяк /
ГАЛИН УРУМОВ – СИМЕОН КАМБУРОВ /кану- каяк/
БАЙРЯМ ОРХАН МУСТАФА - ДЖЕНК ИБРАХИМ /кану- каяк/
ГЕОРГИ ЧИЧЕВ /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10
[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Вили Болярка