МЕНЮ
НОВИНИ
УСЛУГИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ФОРМУЛЯРИ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
СТРАТЕГИИ
ОТЧЕТИ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ЗЕМЕДЕЛИЕ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Декларации за конфликт
      на интереси

Бюлетини на Община
      Кърджали

Културен календар 2017
Спортен календар 2017
Телефонен указател
Работно време
Банкови сметки
Побратимени градове
Полезни връзки
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Горещ телефон:
(0361) 6-73-19
кмет: (0361) 6-73-02
факс: (0361) 6-29-68
municipality@kardjali.bg
mayor@kardjali.bg

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bg


Page Rank
eXTReMe Tracker
Посл. актуализация:
23 Ноември 2017
Site ver. 3.0


Untitled Document

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Описание
Дата
Изтегли
1.
Решение № ХА-85 ПР/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Създаване на трайно насаждение от сливи със система за капково напояване и ограда, закупуване на овощарска техника и ремонт на административно -битова сграда, в имот с №№ 014069, 010086, 010130, 010131, 010065 и 010055 в землището на с.Бяла поляна, община Кърджали", с възложител "Дрийм Гардънс" АД, с.Бяла поляна 2017-10-04
2.
Решение № ХА-72 ПР/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Реконструкция на обект Б 191 - бензиностанция с АГСС, обслужваща сграда и паркинг за леки автомобили, в ПИ № 40909.117.63, УПИ VII, кв.153 по плана на гр.Кърджали", с възложител "Лукойл България" ЕООД, гр. София 2017-09-11
3.
Решение № ХА-69 ПР/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изграждане на автоморга" в част от имот с идентификатор 40909.126.125 по КК на гр.Кърджали", с възложител "КАРДО ПАРТС" ЕООД, гр. Кърджали 2017-08-09
4.
Решение № ХА-60 ПР/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изграждане на 16 броя индивидуални жилищни сгради в поземлен имот № 40909.27.542 по КК на гр.Кърджали", с възложител "КАПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТ ПРОПЪРТИ" ООД, гр. София 2017-07-05
5.
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на Мехмед Юсуф Сали, с.Широко поле, община Кърджали за реализиране на обект: "Стопански двор за отглеждане на ЕПЖ" в имот № 030092 в землището на с.Широко поле, община Кърджали", е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505. 2017-06-22
6.
Решение № ХА-34-ПР/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Цех за производство на PVC маркуч и изкупуване на PVC отпадък, в имот 40909.126.9 по КК на гр.Кърджали" 2017-04-05
7.
Решение № ХА-19ПР/2015г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изграждане на кравеферма за свободно отглеждане в индивидуални боксове на 50 броя крави за мляко и техните приплоди в имот №012079 в землището на с. Глухар, общ. Кърджали, с възложител Тунджай Мехмед Раиф. 2015-03-25
8.
Решение № ХА-16ПР/2015г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изграждане на кравеферма за 50 крави, кланица и обслужваща сграда" в имот с № 013073 в землището на с. Чифлик, общ. Кърджали, обл. Кърджали, с възложител Ферхад Сеидахмед Салим. 2015-03-13
9.
Решение № ХА-17ПР/2015г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изграждане на кравеферма за 30 крави" в имот с №033021 в землището на с. Долна крепост, общ. Кърджали, обл. Кърджали, с възложител Аднан Айдън Джафер. 2015-03-13
10.
Решение №ХА-15-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изграждане на стопанска сграда за отглеждане на животни - кравеферма до 50 броя животни", в имот с №012043, землище на с. Бяла Поляна, общ. Кърджали, с възложител Мелят Мехмедин Али. 2015-03-11
11.
Решение №ХА-13-ПР/2015г.за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Изграждане на сгради за производствена дейност, производство на матрици за части на автомобили" в ПИ №022063 и ПИ № 022064, в землище на село Пепелище, общ. Кърджали, с възложител "К-КЪРДЖЪ" ЕООД. 2015-03-09
12.
РЕШЕНИЕ № ХА-1- ПР/2015г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Разширяване производствената площ на садкова база с. Брош и увеличаване броя на садките от 42 на 98 за отглеждане на есетрови риби, разположено в акваторията на язовир "Кърджали", обл.Кърджали, с възложител "Есетра" ЕООД, гр. Пловдив. 2015-01-12
13.
РЕШЕНИЕ № ХА-58 ПР/2014г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Разработване и проектиране на кариера за добив на бентонит и зеолит от находище "Ралица", разположена в землището на село Седловина, община Кърджали, обл. Кърджали", с възложител "Евробент" ЕООД, гр. София. 2014-11-21
14.
РЕШЕНИЕ № ХА-7 ПР/2014г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение: "Обособяване на автосервиз и площадка за събиране, временно съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и търговия с авточасти" в община Кърджали, с възложител ТРИ ГРУП - 2013 2014-02-10
15.
РЕШЕНИЕ № ХА-30 ПР/2013г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение: "Сватбен салон с кухненски бокс, в поземлен имот 40909.18.34 по КККР на гр.Кърджали. Възложител: "Балканстрой инженеринг" ООД, гр.Кърджали 2013-03-22
16.
РЕШЕНИЕ № ХА-26 ПР/2013г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение: "Смяна на предназначението на масивна сграда във Фабрика за пране, сушене и багрене на конфекция в имот с идентификатор 40909.12.117 по КК на гр.Кърджали, Промишлена зона-Юг". Възложител: "ВЕ КА ЕС БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр.Ботевград 2013-03-18
17.
РЕШЕНИЕ №ХА-18ПР/2013г. на инвестиционно предложение "Изграждане на едроплощен хипермаркет "Кауфланд", с паркинг, трафопост и прилежаща техническа инфраструктура", в поземлен имот с идентификатор 40909.119.264 по КККР на гр.Кърджали" 2013-03-11
18.
РЕШЕНИЕ №ХА-16ПР/2013г. за инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за събиране, транспортиране и съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, включително скрап от излезли от употреба моторни превозни средства, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, както и събиране и съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори и други вторични суровини" 2013-03-11
19.
Решение №ХА-9ЕО/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО на Проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за изграждане на двадесет жилищни сгради в имот с №40909.19.266 и имот с №40909.19.267, местност "Плачи мост"." 2012-11-27
20.
РЕШЕНИЕ №ХА-71 ПР/2012г. за инвестиционно предложение "Изграждане на автоморга, в поземлен имот №000143, в местността "Коджа тале", в землището на с.Кьосево, община Кърджали" 2012-11-08
21.
Решение № ХА-60ПР/2012 г., на Директора на РИОСВ- Хасково, за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Строителство на две сградиза обществено обсъждане”в УПИ ІІ-6490 и УПИ ІІІ-6489 кв. 213 по ПУП-ПР на гр. Кърджали 2012-09-27
22.
Решение № ХА-50 ПР/2012 г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за "Изграждане на дънни прагове и почистване коритото на р. Перперешка в зоната на съществуващите водоснабдителни станции, при селата Горна Крепост, Мургово, Чифлик и Перперек"" 2012-08-17
23.
Решение № ХА-44ПР/2012 г., на Директора на РИОСВ- Хасково, зa преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Пристройка и реконструкция на съществуваща кланица” в имоти с №№ 000233 и 000234, в землище с. Енец, община Кърджали 2012-07-16
24.
Решение № ХА-41ПР/2012 г., на Директора на РИОСВ- Хасково, за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Обособяване на площадка за събиране, временно съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС, в ПИ 40909. 2012-07-09
25.
Решение № ХА-30-ПР/2012 г., на Директора на РИОСВ- Хасково, за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Разширение на кариера за добив на активна минерална добавка- Трас /строителен материал/" 2012-05-23
26.
Решение № ХА-18-ПР/2012 г., на Директора на РИОСВ- Хасково, за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „ Корекция на дере в кв. Байкал, град Кърджали" 2012-03-27
27.
Решение № ХА-4-ЕО/2012 г., на Директора на РИОСВ- Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО на: „ Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Кърджали” 2012-03-16
28.
Решение № XA-03-П/2012 г. на Директора на РИОСВ- Хасково, постановено за инвестиционно предложение "База за изкупуване, разкомплектоване на стари автомобили и продажба на резервни части втора употреба", в поземлен имот № 000204, местност "Чаир Ери", землище на с. Опълченско, община Кърджали 2012-01-30
29.
Решение № XA-4-ПР/2012 г., на Директора на РИОСВ- Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на ваканционно селище" в имот № 000076, в землището на с. Главатарци, община Кърджали 2012-01-17
30.
Решение № ХА-78 ПР/2011 г. на Директора на РИОСВ- Хасково, за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: "Изграждане на площадка за декомпенсиране на природен газ за захранване на газоразпределителната мрежа на град Кърджали в поземлен имот № 000311, с площ 3.501 дка, в землището на с. Седловина, общ. Кърджали и подземен газопровод от газорегулаторен пункт" 2011-12-27
31.
Решение № ХА-76-ПР/2011г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение:" Преустройство на производствен цех в кравеферма за 130 лактиращи крави в имот № 014069, в землище на с. Бяла поляна, община Кърджали" 2011-12-16
32.
Решение № ХА-58-ПР/2011г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение:" Изграждане на ваканционно селище в имот №00040, местност "ТЮЛБЕ ЮМЕР", в землището на с. Старо място, община Кърджали" 2011-09-13
33.
Решение № ХА-47-ПР/2011г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение:" Изграждане на кравеферма за вързано отглеждане на 30 броя крави за мляко в имот № 015073, в землището на с. Калоянци, община Кърджали" 2011-08-19
34.
Решение № ХА-44-ПР/2011г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение:„Създаване на трайни насъждения- сливи, изграждане на капково напоителна система, закупуване на механизация- косачка и пръскачка, изграждане на ограда за защита от диви животни за имоти №№№ 010086, 010130 и 010131, в землището на с. Бяла поляна, община Кърджали и изграждане на система за капково напояване върху съществуваща овощна градина с трайни насаждения- сливи върху имоти №№ 012080 и 012081, в землището на с. Конево, община Кърджали” 2011-08-11
35.
Решение № ХА-36-ПР/2011г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение:" Изграждане на ваканционно селище в имот №№000033 и 000041, в землището на с. Старо място, община Кърджали" 2011-07-20
36.
Решение № ХА-33-ПР/2011г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение:"Изграждане на площадка за търговия с черни и цветни метали, разкомплектоване на излезли от употреба МПС, изкупуване на хартия от пластмаса, стъкло, електронно и електрическо оборудване”, в имот № 40909.122.205, Парцел I, кв.118а, по плана на град Кърджали, община Кърджали, област Кърджали 2011-07-13
37.
Решение № ХА-35-ПР/2011г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение:" Изграждане на площадка за събиране, временно съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства”, в имот № 40909.19.223, град Кърджали, община Кърджали, област Кърджали. 2011-07-13
38.
Решение № ХА-28-ПР/2011г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение:" Изграждане на кравеферма за 50 крави с торище в имот №13004, в землището на с. Бойно, община Кърджали" 2011-07-11
39.
Решение № ХА-19-ПР/2011г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение:" Изграждане на автоморга в гаражна площ и сервизно помещение с площ 100 кв.м. от сервизно хале и площадка с площ 1.500 дка в имот №40909.122.174, гр. Кърджали, община Кърджали" 2011-05-25
40.
Решение № ХА-16-ПР/2011г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение:" Изграждане на нискоетажни жилищни сгради в имот № 010167, в землището на с. Прилепци, община Кърджали" 2011-05-11
41.
Решение № ХА-17-ПР/2011г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение:" Електропровод 20 kV и нов мачтов трафопост, землище на с. Три могили, община Кърджали" 2011-05-11
42.
Решение № ХА-15-ПP/2011г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение:" Изграждане на стопанска сграда в имот №012043, в землището на с. Бяла Поляна, община Кърджали" 2011-05-09
43.
Решение № ХА-14-ПР/2011г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение:" Изграждане на жилищна сграда и стопанска постройка за отглеждане на животни- кравеферма до 100 броя крави в поземлен имот №000080, в землището на с. Невестино, община Кърджали" 2011-05-05
44.
Решение № ХА-7-П/2011г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение:" Изграждане на жилищни сгради в имот №3, в землището на с. Сипей, община Кърджали" 2011-04-13
45.
Решение № ХА-11-ПР/2011г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение: "Сграда за волиерно отглеждане на кокошки носачки до 40 000 броя в имот с № 010033, землище с. Глухар, общ. Кърджали" 2011-04-06
46.
Решение №ХА - 6-ПР/2011 за инвестиционни предложения "Изгражадане на вятърно-енергийна инсталация - 13 броя в имоти в землищата на с. Иванци и с. Рани лист 2011-03-10
47.
Автосервиз, площадка за разкомплектоване на излезли от употреба МПС и търговия с авточасти в имот с идентификатор 40909.126.131.1.6, в землище та на гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали 2011-01-27
48.
Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС - "Изграждане на хотелска част, бензиностанция и газстанция", поземлен имот 000366, местност "Айджи Елмаз", землище с. Стремци, общ. Кърджали, обл.Кърджали 2009-10-05
49.
Решение № ХА-45-ПР/2009г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: "Изграждане на садкова база в язовир Кърджали" 2009-05-15
50.
Решение № ХА-46-ПР/2009г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: "Изкупуване и разкомплектоване на употребявани автомобили, сортиране и продажба на авточасти втора употреба" 2009-05-15
51.
Решение № ХА-35-ПР/2009г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: "Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на гр.Кърджали" 2009-04-03
52.
Решение № ХА-24-ПР/2009г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение: "Разкриване на пункт за изкупуване на вторични суровини и разкомплектоване на автомобили в поземлен имот №40909.17.198.1 по кадастралната карта на град Кърджали" 2009-02-26
53.
Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Канализация, водоснабдяване и пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Костино, Община Кърджали" 2009-02-11
54.
Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Канализация, водоснабдяване и пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Рани лист, Община Кърджали" 2009-02-10
55.
Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Канализация, водоснабдяване и пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Панчево, Община Кърджали" 2009-02-10
56.
Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Канализация, водоснабдяване и пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Повет, Община Кърджали" 2009-02-10
57.
Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Канализация, водоснабдяване и пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Рани лист, махала "Меденик", Община Кърджали" 2009-02-10
58.
Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Канализация, водоснабдяване и пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Зимзелен, Община Кърджали" 2009-02-10
59.
Решение № ХА-5-ПР/2009г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение: "Изграждане на садки в микроязовир - имоти №012045, №000045 и №000146, в землищата на с.Бойно, с.Каменарци и с.Кокошане, община Кърджали" 2009-01-29
60.
Решение № ХА-2-ПР/2009г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение: "Изграждане на 9 броя индивидуални вилни сгради, в поземлен имот № 013037, в землището на с.Гняздово, община Кърджали" 2009-01-28
61.
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Изграждане на 13 броя индивидуални вилни сгради, в землището на с.Гняздово, община Кърджали 2009-01-12
62.
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Разширяване на кариера за добив на трас в находище "Железни врата" в имот № 000244, землище на с.Седловина, община Кърджали" 2008-08-18
63.
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Изграждане на складове за негорими материали - поземлен имот № 000004, местността "Държавата", землище на с.Калинка, община Кърджали" 2008-08-18
64.
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Строителство на сервиз за автомобили, магазин за автомобили и складови помещения - поземлен имот с № 40909.21.65, местността "Язла", землище на гр.Кърджали" 2008-07-21
65.
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Изграждане на хотелски комплекс и пет двустайни бунгала - имот с № 000472, землище на с.Царевец, община Кърджали" 2008-07-21
66.
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Изграждане на вилно селище - поземлен имот № 40909.27.448, в местността "Таш авлуджа" по кадастралната карта на гр.Кърджали 2008-07-18
67.
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Изграждане на фотоволтаични генератори в землището на с.Иванци, община Кърджали" 2008-07-09
68.
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Изграждане на фотоволтаични генератори в землището на с.Рани лист, община Кърджали" 2008-07-08
69.
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Засаждане на овощна градина на площ от 24,995 дка. и изграждане на система за капково напояване на трайни прасковени насаждения в местността "Дахтарлъ", в землището на с.Рудина, община Кърджали" 2008-05-26
70.
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Изграждане на обект "Път - хижа ОЦК - Гребна база "Воинтех", на западния бряг на яз.Кърджали, с дължина на участъка 0,5 км., в землището на с.Брош, община Кърджали" 2008-05-19
71.
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Разкриване на площадка за изкупуване на вторични суровини от черни и цветни метали, в поземлен имот №40909.103.308, гр.Кърджали" 2008-04-07
72.
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Изграждане на атракционен комплекс, включващ два броя басейни, водна пързалка, джакузи, сауна, фитнес зала, детски площадки и терени за тенис на маса и тенис на корт, ресторант с 150 места и паркинг" - в имот №40909.6.9, с площ 4,472 дка, местност "Чакъл тарла" и имот №40909.6.12, с площ 4,490 дка, местност "Чукур тарла", по кадастралната карта на гр.Кърджали 2008-01-31
73.
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Изграждане на автосервизна база - имот №40909.116.317, УПИ ХІХ - 6246, кв.227, гр.Кърджали" 2008-01-30
74.
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Разширение на птицеферма за отглеждане на кокошки-носачки от 5 000 бр. на 20 000 бр., в имот № 013072, в землището на с.Перперек, община Кърджали" 2007-11-14
75.
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Изграждане на 5 броя ветрогенератори - в имоти №№ 000011, 000010, 000012, 000804, 000869, в землището на с.Рани лист, и имоти №№ 500052, 500055, в землището на с.Черна скала, община Кърджали" 2007-10-15
76.
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Изграждане на 15 броя еднофамилни жилищни постройки за сезонно обитаване" - имот №000198 и №000077, в местността ", в землището на с.Брош, община Кърджали 2007-09-18
77.
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Реконструкция на фирмена Локална пречиствателна станция за отпадни води", в урегулирани поземлени имоти на УПИ ІV, кв.153, 157 по плана на Стара складово-промишлена зона в гр.Кърджали 2007-06-12
78.
РЕШЕНИЕ ОВОС: на "Пневматика - Серта"АД, гр. Кърджали за "Реконструкция и препозициониране на действащи фирмени инсталации за повърхностна обработка на метали чрез химически методи", в урегулирани поземлени имоти на УПИ IV, кв.153, 157 по плана на Стара складово-промишлена зона в гр. Кърджали. 2007-06-12
79.
РЕШЕНИЕ ОВОС: на "Алти"ООД, гр.Хасково за "Изграждане на вятърно-енергиен парк" в имоти с номера 000138, 000164 в землището на с. Иванци, и имоти с номера 001010, 001013, в землището на с. Рани лист, община Кърджали 2007-06-12
80.
РЕШЕНИЕ ОВОС: на "К и А"ЕООД, гр. Хасково за "Изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали", в поземлен имот номер 40909.122.91 в гр. Кърджали 2007-06-12
81.
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Комплекс за отглеждане на птици - кокошки носачки, разширение до 40000 броя места, поземлен имот №0106021, в землището на с.Глухар, община Кърджали" 2007-03-27
82.
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Пункт за разкомплектоване на МПС, изкупуване на хартия, пластмаса и стъкло - парцел ІІ, кв. 146а, пл.№ 3303 по плана на складова зона гр.Кърджали" 2007-03-23
83.
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Изграждане на семеен хотел "Св.Георги" - поземлен имот №000061, ЕКАТТЕ 15000, в местност "Байър", землището на с.Главатарци, община Кърджали" 2007-03-16
84.
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Изграждане на крайпътен комплекс, състоящ се от хотелска част, ресторант и бунгала" - имот № 018269, в местността "Горичката", землище на гр.Кърджали 2007-03-02
85.
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Разширение на завод (корпус 2), за производство на резервни части за автомобили (каучукови изделия)". Инвеститор: "Теклас - България" АД, гр.Кърджали 2007-03-02
86.
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Почистване и корекция коритото на р.Арда в участъка на гр.Кърджали, с обща дължина 2877 м." 2007-01-17
87.
"Построяване на млекопреработвателно предприятие" - "Родопчанка" ООД 2007-01-10
88.
"Площадка за изкупуване, временно съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба МПС" 2006-12-28
89.
"Площадка за изкупуване, временно съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба МПС" 2006-12-28
90.
Изграждане на хотелски комплекс с тренировъчна база по водна топка и плуване 2006-12-08
91.
Изграждане на хотелски комплекс, състоящ се от два корпуса с ресторант, басейн, фитнес зала и еднофамилна къща за отдих 2006-11-22
92.
Площадка за събиране на отпадъци от черни и цветни метали 2006-09-05
93.
Крайпътен комплекс, състоящ се от хотел, ресторант и бунгала 2006-09-04
94.
Авторемонтна база с магазин за промишлени стоки 2006-07-11
95.
Изграждане на складова база 2006-02-24
96.
За изграждане на площадка за изкупуване на скрап от черни и цветни метали и център за разкомплектоване на МПС 2006-02-20

    << Назад
ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ
Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „мъже и жени” в Община Кърджали?
САМИ ЕЛЕНОВ СОКОЛОВ /бокс /
ДИМИТЪР КАЛЧЕВ / волейбол/
ГЕОРГИ ПРОЙКОВ /кану-каяк/
СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ СИМЕОНОВ /силов трибой/
АХМЕД МЮМЮН ОСМАН /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10


Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „юноши и девойки”в Община Кърджали?
ЕРГЮНАЛ САБРИ /бокс/
ДИМИТЪР ЯНКОВ НИКОЛОВ /водна топка/
ИВА ПЕТКОВА ПЕТКОВА / водна топка/
ГЕОРГИ ТАТАРОВ /волейбол/
ЕМИРДЖАН ВЕЖДИ ДУРАЛИ /кану - каяк /
ГАЛИН УРУМОВ – СИМЕОН КАМБУРОВ /кану- каяк/
БАЙРЯМ ОРХАН МУСТАФА - ДЖЕНК ИБРАХИМ /кану- каяк/
ГЕОРГИ ЧИЧЕВ /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10
[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Вили Болярка