МЕНЮ
НОВИНИ
УСЛУГИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ФОРМУЛЯРИ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
СТРАТЕГИИ
ОТЧЕТИ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ЗЕМЕДЕЛИЕ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Декларации за конфликт
      на интереси

Бюлетини на Община
      Кърджали

Културен календар 2017
Спортен календар 2017
Телефонен указател
Работно време
Банкови сметки
Побратимени градове
Полезни връзки
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Горещ телефон:
(0361) 6-73-19
кмет: (0361) 6-73-02
факс: (0361) 6-29-68
municipality@kardjali.bg
mayor@kardjali.bg

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bg


Page Rank
eXTReMe Tracker
Посл. актуализация:
23 Ноември 2017
Site ver. 3.0


Untitled Document

Разрешителни за водоползване

Описание
Дата
Изтегли
1.
Разрешително № 32170619/03.11.2017г. за ползване на повърхностен воден обект - Безименно дере /приток на река Перперек/, с цел на ползването - "Реконструкция на съществуващи съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект" - ремонт на мостово съоръжение /водосток/ при км 13+337 на път III-507 "Кърджали-Мост-Манастир", в землището на с. Чифлик, община Кърджали 2017-11-16
2.
Разрешително № 32460180/20.01.2017г. за ползване на повърхностен воден обект - язовир Звиница, ПИ № 000003 в землището на с. Звиница, общ. Кърджали, с цел "аквакултури и свързаните с тях дейности". 2017-02-02
3.
Разрешително № 32170501/10.03.2015 г., за ползване на повърхностен воден обект - река Перперешка, в землището на с. Горна крепост, община Кърджали, област Кърджали, с цел на ползването - изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект (праг). 2015-03-16
4.
Разрешително № 32170502/10.03.2015 г., за ползване на повърхностен воден обект - река Перперешка, в землището на с. Мургово, община Кърджали, област Кърджали, с цел на ползването - изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект (праг). 2015-03-16
5.
Разрешително № 32170503/10.03.2015 г., за ползване на повърхностен воден обект - река Перперешка, в землището на с. Чифлик, община Кърджали, област Кърджали, с цел на ползването - изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект (праг). 2015-03-16
6.
Решение№25/13.02.2015 г. на Министъра на околната среда и водите за изменение и продължаване срока на Разрешително №003389/13.09.2004 г. за ползване на повърхностен воден обект - акватория от язовир "Студен кладенец" с цел аквакултури и свързаните с тях дейности, издадено на ЕТ "Александър Кафалов - Алекс". 2015-02-20
7.
Разрешително № 32170491/19.01.2015 г., за ползване на повърхностен воден обект - река Перперек, в землището на с. Стремци, община Кърджали, област Кърджали. 2015-02-02
8.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е за открита процедура, за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект с цел производство на електроенергия посредством МВЕЦ "Кърджали" от язовир Кърджали. 2014-01-17
9.
Решение № 1499/17.05.2012 г. на Директора на БДУВИБР- Пловдив, за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект- яз. "Звиница" 2012-05-30
10.
Разрешително № 33710088/17.05.2012 г., за ползване на воден обект- дере, в землището на с. Зелениково, за заустване на отпадъчни води, издадено от Директора на БДУВИБР- Пловдив 2012-05-30
11.
Разрешително № 33740118/15.05.2012 г., за ползване на воден обект- облицовано дере, поречие- р. Арда, за заустване на отпадъчни води от съществуващ обект в експлоатация: 2012-05-29
12.
Решение № 69/09.03.2012 г. на Министъра на околната среда и водите за продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане № 003918/25.10.2006 г., за охлаждане и други цели, с титуляр "Пневматика- Серта" АД 2012-03-16
13.
Разрешително № 6/01.02.2012 г. за водовземане от повърхностен воден обект- микроязовир с пл.сн. №№ 000166 и 000169, с цел напояване на Сдружение за напояване "Рудина", издадено от Кмета на Община Кърджали 2012-02-09
14.
Разрешително № 31530224/21.11.2011г. за водовземане от подземни води от 1 брой тръбен кладенец, намиращ се в имот 025033, землище на с. Мост, община Кърджали, издадено от Директора на БДУВ ИБР- Пловдив 2011-12-14
15.
Решение №357/23.11.2011г. на Министъра на околната среда и водите за продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане №003806/27.01.2006г. 2011-12-07
16.
Решение № 324/ 28.10.2011г. на Министъра на околната среда и водите за изменение на Разрешително № 02460006/21.01.2008г., за ползване на повърхностен воден обект- акватория на яз. "Кърджали", с цел аквакултури и свързаните с тях дейности, издадено на "АКВАМАШ" ЕООД 2011-11-04
17.
Разрешително №4/10.10.2011г. за ползване на воден обект- микроязовир с пл.сн. № 000011, с цел рибовъдство на ЕТ"КЪНАЛЪ- ЮСЕИН ЕМИН", издадено от ВрИД Кмет на Община Кърджали 2011-10-14
18.
Разрешително №5/07.10.2011г. за ползване на воден обект- микроязовир с пл.сн. № 000433, с цел рибовъдство на "ОКСИД- СПОРТ" ЕООД, издадено от ВрИД Кмет на Община Кърджали 2011-10-14
19.
Решение № 275/08.09.2011г., за прекратяване действието на Разрешително за ползване на воден обект № 02480009/23.05.2008г. от яз."Кърджали", с цел отдих и воден спорт, с титуляр "АКВАСПОРТ" ЕООД, издадено от Министъра на околната среда и водите 2011-09-14
20.
Решение № 252/ 17.08.2011 година, за отнемане на Разрешително за ползване на воден обект № 02450003/ 10.12.2007 година от яз. "Студен кладенец" за изземване на наносни отложения, с титуляр "ТУФИ СТРОЙ" ООД, издадено от Министъра на околната среда и водите 2011-08-24
21.
Разрешително №2/01.08.2011г. за ползване на воден обект- микроязовир с пл.сн. №№№ 000133, 000818, 000027, с цел рибовъдство и риболовен туризъм на "МОНСТЕРЛЕЙК- БГ" ЕООД, издадено от Кмета на Община Кърджали 2011-08-18
22.
Разрешително №3/03.08.2011г. за ползване на воден обект- микроязовир с пл.сн. № 012046, с цел рибовъдство на СНЦ "СДРУЖЕНИЕ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ КЪРДЖАЛИ", издадено от Кмета на Община Кърджали 2011-08-18
23.
Разрешително №1/01.07.2011г. за ползване на воден обект- микроязовир с пл.сн. №№ 000014, 000174, с цел рибовъдство на "Рема- 02" ЕООД, издадено от Кмета на Община Кърджали 2011-07-19
24.
Разрешително за ползване на повърхностен воден обект- акватория от яз."Кърджали" № 02460048/28.04.2011г. с цел аквакултури и свързаните с тях дейности "ЕСЕТРА"ЕООД, издадено от Министъра на околната среда и водите 2011-05-26
25.
Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект яз."Кърджали" № 01430024/30.03.2011г. за промишлено водоснабдяване на "ОЦК"АД, издадено от Министъра на околната среда и водите 2011-04-19
26.
Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир Кърджали, с цел на ползване за аквакултури и свързаните с тях дейности. 2011-03-25
27.
Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - язовир Кърджали на "ОЦК"АД за промишлено водоснабдяване 2011-02-28
28.
Решение за прекратяване на Разрешително за ползване на воден обект - яз. Кърджали с цел аквакултури и свързаните с тях дайности 2011-01-27
29.
Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - акватория на язовир "Кърджали" №02460046 от 03.11.2010 година 2010-11-25
30.
Решение за прекратяване на Разрешително за ползване на воден обект - яз. Кърджали 2010-08-31
31.
Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир Кърджали, с цел на ползване за аквакултури и свързаните с тях дейности. 2010-01-20
32.
Разрешително 02460039 за ползване на воден обект на титуляр - язовир "Кърджали", в землището на с. Главатарци, община Кърджали с цел на ползването - аквакултури и свързаните с тях дейности - садкова база "Аквабелуга", ЕКАТТЕ 15000 2009-08-11
33.
Разрешително 32170165 за ползване на повърхностен воден обект - р. Циганско дере (приток на р. Арда) с цел на ползването - защита от вредното въздействие на водите- възстановяване и укрепване на десен бряг на реката, ЕКАТТЕ 90909 2009-05-22
34.
РЕШЕНИЕ за изменение на разрешително (№02460006/21.01.2008 г.) за ползване на 30 дка площ, от акваторията на язовир "Кърджали", публична държавна собственост, в землището на с. Главатарци, община Кърджали, с цел на ползването аквакултури и свързаните с тях дейности - садкова база "Аквамаш" 2009-05-22
35.
Разрешително за ползване на повърхностен воден обект 32170153 - р. Боровица (ляв приток на р. Арда), на територията на с. Ненково, община Кърджали, ЕКАТТЕ 51442, с цел на ползване - защита от вредното въздействие на водите - възстановяване и укрепване на десен бряг на реката 2009-05-15
36.
Разрешително 32170052 за ползване на воден обект - коритото на река Арда от ЖП моста срещу течението до вливане на Циганско дере, с цел на ползването - довършване корекцията на р. Арда в района на гр.Кърджали - укрепване бреговете в средния участък на реката с изграждане на долен яз, ЕКАТТЕ 40909 2009-04-30
37.
Разрешително за ползване на повърхностен воден обект 32190003 - р. Арда, на територията на Кърджали, ЕКАТТЕ 40909, с цел на ползване - почистване речното легло с цел възстановяване нормалната му проводимост - II етап 2009-04-30
38.
Решение №122/07.07.2008г. за изменение и продължаване срока на действие на Разрешително за водоползване №1124/13.08.2002г. от яз."Студен кладенец" за производство на електроенергия посредством ВЕЦ "Студен кладенец" на НЕК ЕАД - Клон "ВЕЦ ГРУПА РОДОПИ", гр.Пловдив 2008-07-21
39.
Решение №123/07.07.2008г. за изменение и продължаване срока на действие на Разрешително за водоползване №1125/13.08.2002г. от яз."Кърджали" за производство на електроенергия посредством ВЕЦ "Кърджали" на НЕК ЕАД - Клон "ВЕЦ ГРУПА РОДОПИ", гр.Пловдив 2008-07-21
40.
Разрешително за ползване на воден обект - река Арда на територията на гр.Кърджали, с цел на ползването - довършване корекцията и укрепване бреговете в средния участък на реката с изграждане долен яз. 2008-03-27
41.
Решение за изменение на Разрешително за ползване на воден обект - язовир "Кърджали", в землището на с.Брош, ЕКАТТЕ 06567, община Кърджали. 2008-02-20
42.
Разрешително за ползване на воден обект - акваторията на язовир "Кърджали", в землището на с.Главатарци, община Кърджали, ЕКАТТЕ 15000, с цел на ползването - аквакултури и свързаните с тях дейности 2008-01-31
43.
Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир в имот №016008, в землището на с.Глухар, община Кърджали, с цел риборазвъждане. 2008-01-31
44.
Решение за продължаване срока на разрешително №003109/08.10.2003г. за ползване на воден обект - акватория от язовир "Кърджали", в землището на с.Брош, община Кърджали. Цел на ползване - отдих и воден спорт с несамоходен понтон "Пристан" 2008-01-15
45.
Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - участък от язовир "Студен кладенец", в най-южната част на опашката на язовира, при вливането на р.Върбица - 227,40м., в землището на с.Глухар, община Кърджали, с цел изземване на наносни отложения до 30 000 м3/год. с багер драглайн. Разрешителното е издадено на "ТУФИ СТРОЙ" ООД, гр.Кърджали" 2007-12-19
46.
Разрешително за ползване на воден обект - 3 дка водна площ от акваторията на язовир "Кърджали", в землището на с.Брош, на левия бряг на язовира, с цел на ползването - отдих и воден спорт с несамоходен понтон "Моби Дик" 2007-10-09
47.
Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - микроязовир в имот №012046, в землището на с.Жинзифово, община Кърджали, с цел риборазвъждане. 2007-08-21
48.
Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - микроязовир в землището на с.Мургово, община Кърджали, с цел риборазвъждане. 2007-08-21
49.
Paзрешително за ползване на повърхностен воден обект - микроязовир в землищата на с.Чеганци, с.Крушевска, с.Божак, община Кърджали. Разрешителното е издадено на Сдружение "Ловно-рибарско дружество", гр.Кърджали 2007-07-23
50.
Разрешително №301485 за водоползване - язовир, имот №000096, в землището на с.Рудина, общ. Кърджали 2006-08-28
51.
Разрешително №301486 за водоползване - язовир, имот №000166, в землището на с.Рудина, общ. Кърджали 2006-08-28
52.
Разрешително №301245 за водоползване - язовир "Звиница", имот №000003, в землището на с.Звиница 2006-07-17
53.
Разрешително №301263 за водоползване - р.Върбица, в землището на с.Глухар 2006-02-22
54.
Разрешително №301245 за водоползване - язовир, имот №011037, в землището на с.Мургово 2006-01-28

    << Назад
ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ
Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „мъже и жени” в Община Кърджали?
САМИ ЕЛЕНОВ СОКОЛОВ /бокс /
ДИМИТЪР КАЛЧЕВ / волейбол/
ГЕОРГИ ПРОЙКОВ /кану-каяк/
СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ СИМЕОНОВ /силов трибой/
АХМЕД МЮМЮН ОСМАН /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10


Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „юноши и девойки”в Община Кърджали?
ЕРГЮНАЛ САБРИ /бокс/
ДИМИТЪР ЯНКОВ НИКОЛОВ /водна топка/
ИВА ПЕТКОВА ПЕТКОВА / водна топка/
ГЕОРГИ ТАТАРОВ /волейбол/
ЕМИРДЖАН ВЕЖДИ ДУРАЛИ /кану - каяк /
ГАЛИН УРУМОВ – СИМЕОН КАМБУРОВ /кану- каяк/
БАЙРЯМ ОРХАН МУСТАФА - ДЖЕНК ИБРАХИМ /кану- каяк/
ГЕОРГИ ЧИЧЕВ /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10
[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Вили Болярка