Панорамен изглед на Кърджали


Начало Услуги Достъп до обществена информация

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Начини за приемане на заявления за достъп до обществена информация в Община Кърджали:
-   Със заявление на гише в „Център за административно обслужване на граждани" на Община Кърджали,  бул. "България" № 41, гр. Кърджали, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа;
-   Със заявление по електронна поща: obshtinakardzhali@kardjali.bg;
-   Със заявление по пощата на адрес: Община Кърджали,  бул. "България" № 41, 6600 Кърджали;
-   Платформа за достъп до обществена информация 
Телефон за контакт: 0361/ 67316

ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Предпоставките и правилата за достъпа до обществена информация са регламентирани в Закона за достъп до обществена информация – ЗДОИ
Определение на понятието обществена информация: “Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.”

Видовете обществена информация са:

ОФИЦИАЛНА: “Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия.” – чл. 10 от ЗДОИ

СЛУЖЕБНА: “Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации.”– чл. 11 от ЗДОИ

Допустимите ограничения на правото на достъп до обществена информация са уредени в чл. 7 от ЗДОИ: “Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация, освен когато тя е класифицирана информация, представляваща държавна или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.”

ЗДОИ не се прилага и информация по реда, предвиден в него не може да се получи, когато става дума за информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица или се съхранява в Държавния архивен фонд на Република България /чл. 8 от ЗДОИ/.

НОРМАТИВИ ЗА РАЗХОДИТЕ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ
Достъпът до обществена информация е безплатен. Заявителят заплаща определените материални разходи по предоставянето по нормативи, определени от министъра на финансите съгласно Наредба № Н-1 от 07.03.2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация (ДВ, бр. 22/18.03.2022 г.), както следва:

Вид на носителя

Количество

Норматив за разходи

1.

Хартия A4

1 лист

0,01 лв.

2.

Хартия А3

1 лист

0,02 лв.

3.

Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4

1 стр.

0,02 лв.

4.

Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3

1 стр.

0,04 лв.

5.

CD диск 700 MB

1 бр.

0,26 лв.

6.

DVD диск 4,7 GB

1 бр.

0,30 лв.

7.

DVD диск 8,5 GB

1 бр.

0,67 лв.

8.

USB флаш памет 4 GB

1 бр.

3,46 лв.

9.

USB флаш памет 8 GB

1 бр.

5,72 лв.

10.

USB флаш памет 16 GB

1 бр.

7,93 лв.

11.

USB флаш памет 32 GB

1 бр.

9,47 лв.

Съгласно разпоредбата на чл. 41ж от Закона за достъп до информация – предоставянето за повторно използване на информация от обществения сектор е безплатно.

Място за преглед/четене на  хартиен носител на  предоставената информация
Адрес: „Център за административно обслужване на граждани" на Община Кърджали,  бул. "България" № 41, гр. Кърджали


Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация

Заявление за достъп до обществена информация

Протокол за приемане на устно запитване

Искане за предоставяне на информация за повторно използване

Заповед № 174 от 22.02.2022 г. на Кмета на Община Кърджали

Заповед № 143 от 17.02.2022 г. на Кмета на Община Кърджали

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация

Отчети за дейността по ЗДОИ

Списък на категориите информация, публикувани в интернет страницата на Община Кърджали2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign