Панорамен изглед на Кърджали


Начало Администрация Побратимени градове

Международно сътрудничество и побратимени градове

 

Община Кърджали поддържа активни контакти с побратимените си градове

История на сътрудничеството и побратимяването

 Община Ийст Стафордшир, Великобритания и
Град Елхарт, Индиана, САЩ

Меморандум за сътрудничество между Община Кърджали, България, Община Ийст Стафордшир, Великобритания и град Елхрт, САЩ – 8 Ноември 2001 г.

Прокламация за официален съюз между гр. Елхарт, Индиана, САЩ и град Кърджали, България като побратимени градове - 25 Май, 2002 г.

Началото на контактите между Община Кърджали, Община Ийст Стафордшир и град Елхарт е поставено през през месец Ноември, 2000 год. , при посещение на делегации от побратимените градове. В продължение на една година бе водена активна кореспонденция и са набелязани следващите стъпки за съвместна работа. В резултат на сътрудничеството са реализирани няколко проекта в областта на културния обмен, образованието и социалните дейности.


 

 Община Комотини

Споразумение за развитие на връзките и взаимоотношенията между Община Кърджали и Община Комотини – Октомври, 1997

През Октомври 1997 година с цел стимулиране и активизиране на връзките и действията на двете общини и тяхната готовност да издигнат приятелството, разбирателството и уважението между двата народа се сключи Споразумение за развитие на връзките и взаимоотношенията между Община Кърджали – Р България и Община Комотини – Р Гърция. Като резултат от сътрудничеството между двете общини са реализирани множество проекти в областта на икономиката и стратегическото развитие на двата региона, културния обмен и социалните дейности.

Виж WEB-сайта на община Комотини »


 

 Община Филипи

Клетва на побратимяване между Община Кърджали и Община Филипи – Май, 2002

През 2002 година в отговор на желанието на хората от двете общини за разширяване на контактите , развитие и задълбочаване на връзките и сътрудничеството и в израз на взаимно уважение и приятелство се подписа Клетва на побратимяване между общините Филипи и Кърджали. В резултат на сътрудничеството и съвместната работа на двете общини са реализирани проекти в областта на културния обмен, спорта, търговско – икономическото сътрудничество.


 

 Община Суфли

Протокол за сътрудничество между Община Кърджали и Община Суфли – Април, 2003 г.

С оглед важността на трансграничното сътрудничество и възможностите които то може да предостави на двете общини, както и развитието на алтернативен туризъм през 2003 година се подписа Протокол за сътрудничество между Община Кърджали и Община Суфли. Основна цел на сътрудничеството е разработване на съвместни проекти и проучвания с цел на паралелно развитие на трансграничния туризъм.


 

 Община Текирдаа

Протокол за побратимяване между Община Кърджали и Община Текирдаа Декември, 2003

В резултат на дългогодишно разбирателство и партньорски връзки на различни организации и жители на двете общини през 2003 година бе подписан Протокол за побратимяване между Община Текирдаа и Община Кърджали. С неговото подписване се засилват и активизират връзките на двете общини, допринасяйки за укрепването на мира и стабилността в региона, както и за развитието на региона като цяло.

Виж WEB-сайта на община Текирдаа » 


 

 Община Владимир

Споразумение за сътрудничество между гр. Владимир, Русия и гр. Кърджали, България

Това споразумение се подписва от кметовете на градовете Влдимир и Кърджали като израз на традиционното приятелство между двата народа.

Цели на споразумението:

•  да стимулира взаимоизгодното сътрудничество между двата града в духа на новото време;

•  да активизира контактите между двата града и информационния обмен, в икономическата, образователната и културна сфера;

•  да способства за по-доброто опознаване на историята, културата, бита и душевността на хората надвата града по пътя на взаимни добри посещения и активизиране на туристичекия обмен.

Споразумението е подписано на 21.10.2004 г. в гр. Кърджали

Виж WEB-сайта на община Владимир »


 

 Община Гаази Осман Паша

 С решение на Общински съвет – Кърджали се дава съгласие за сключване на договор за сътрудничество и побратимяване между Община Гаази Осман Паша и Община Кърджали. Договора е подписан.

Виж WEB-сайта на община Гаази Осман Паша »


 

 Община Одрин, Република Турция

14 април 2015г. Договор за побратимяване

„В дух на солидарност и взаимно доверие, в рамките на своите законови правомощия, кметовете на двете общини се споразумяха за побратимяване на общините Едирне и Кърджали и декларират реализирането на това сътрудничество както следва:
Член 1
След подписването на този протокол между кметовете на Община Едирне, Република Турция и Община Кърджали, Република България, двете общини стават „побратимени“. Кметовете, както и населението на двете общини декларират своите приятелски чувства. Двете общини ще полагат взаимни усилия за затвърждаване и доразвиване на тези взаимоотношения.

Член 2
Община Едирне и Община Кърджали ще подготвят дългосрочни съвместни проекти за развитие, финансирани от Европейския съюз. Тези проекти ще имат за цел сътрудничество в областта на туризма, културата, социалните грижи, екологията, търговията, икономиката и справянето с природните бедствия.

Член 3
За реализирането на общи проекти ще се създаде съвместна работна комисия с представители на двете общини. В изпълнение на своите задължения, комисията ще заседава най-малко веднъж месечно и за резултатите от своята работа ще представя доклад пред кметовете на общините.

Член 4
Страните по протокола ще полагат усилия за взаимно представяне на своята култура чрез организиране на културни прояви като изложби, фестивали и др. Двете общини ще полагат усилия и за развиване на своето сътрудничество и в областта на младежките дейности и спорта, комуникациите, средствата за масово осведомяване. В тази връзка и двете общини ще работят съвместно с неправителствени организации, сдружения, образователни институции, функциониращи на тяхна територия и при необходимост за реализиране целите на това сътрудничество, ще ги привличат за свои партньори.
Член 5
В Едирне има два обекта, които са в списъка на ЮНЕСКО за световното културно наследство. В тази връзка Община Едирне ще оказва техническа и експертна помощ на Община Кърджали при контактите си с ЮНЕСКО.

Член 6
Община Едирне и Община Кърджали ще си сътрудничат в областта на икономиката и търговията. В тази връзка двете общини ще предприемат действия и ще съдействат за създаване на контакти и осъществяване на сътрудничество между търговско-промишлените палати и фирми, функциониращи на териториите на двете общини.

Член 7
Двете общини, чиито територии имат стратегическо географско разположение с регионално значение, ще си сътрудничат за защита на природата и околната среда, отстраняване на факторите за замърсяване на околната среда, информираността на населението в сферата на екологията и справянето с природните бедствия. При необходимост ще подготвят съвместни проекти, финансирани от Европейския съюз за справяне с природните бедствия.

Член 8
Към настоящия момент България е пълноправен член, а Турция е кандидат за член на Европейския съюз. В рамките на двустранното сътрудничество двете общини ще обменят опит и ще оказват категорична подкрепа за съвместна работа на своите специалисти.

Член 9
При необходимост този протокол за сътрудничество между Община Едирне и Община Кърджали ще може да се променя след взаимно решение на страните. Този протокол е безсрочен и има за цел да установи братски и мирни отношения между двете общини. При настъпили обстоятелства, които налагат прекратяването на този договор, е необходимо решение на Общинския съвет и за това решение да се уведоми отсрещната страна.

Член 10
Протоколът за сътрудничество между Община Едирне и Община Кърджали е съставен на турски, български и английски език. При спорове по отношение на тълкуването и превода, за разбирателство текста на английски език ще има предимство. Протоколът за сътрудничество се състои от 10 члена, съобразен със законовите разпоредби на двете страни и е подписан на 14.04.2015г. от г-н Реджеп Гюркан – кмет на Община Едирне и г-н Хасан Азис – кмет на Община Кърджали.


инж.Хасан Азис                                                        Реджеп Гюркан
Кмет на Община Кърджали                                       Кмет на Община Едирне
Република България                                                Република Турция"

Към уебсайта на община Одрин »


 

 Община Силиври

Протокол за побратимяване между Община Кърджали и Община Силиври – Май, 2018

Кметовете Хасан Азис и Йозджан Ъшъклар подписаха договор за сътрудничество в областта на икономиката, културата, търговията, опазвана на околната среда. Официалната церемония се състоя в присъствието на депутати, общински съветници, кметове на населени места, представите на бизнеса от двете общини.

Към уебсайта на община Силиври »


 

 Община Сен-Жос-тен-Ноод, Брюксел, Кралство Белгия

На 7 май 2019 година  е подписано Споразумение за сътрудничество междуОбщина  Сен-Жос-тен-Ноод, Брюксел, Кралство Белгия и Община Кърджали, Република България  от кметовете на двете общини  Емир Кър и инж. Хасан Азис

Споразумението гласи:

Имайки предвид добрите отношения, установени между нашите две държави, Община Сен-Жос-тен-Ноод, Брюксел, Кралство Белгия и Община Кърджали, Република България, декларират своите намерения за започването на дългосрочно, открито и искрено сътрудничество.

Имайки предвид духа на солидарността, взаимното доверие и разбиране, както и в рамките на своите законови правомощия, кметовете на двете Общини постигнаха съгласие за започването на партньорство между Сен-Жос-тен-Ноод и Кърджали, като осъществяването на това партньорство следва да се извърши както следва:

Член 1

След поставянето на подписите на кметовете на двете общини под това споразумение, Община Сен-Жос-тен-Ноод и Община Кърджали ще станат официални партньори.

Член 2

Имайки предвид намеренията за развиване на дейности в духа на гостоприемството, зачитането на различията, обстановката на доверие и духа на солидарност, както и водещата роля на желанието за разпространение, чрез обмен и сътрудничество, на универсалните ценности - свободата, демокрацията, равенството и върховенството на закона:
Кметовете на двете Общини, както и тяхното население, декларират своето желание за установяване на постоянни връзки, отварянето на възможности за диалог, обмен на опит и сътрудничество. Двете Общини следва да работят заедно, за да засилят и продължат тези отношения.

Член 3

Общините Сен-Жос-тен-Ноод и Кърджали следва съвместно да подготвят и кандидатстват за проекти, които да бъдат финансирани по програми за взаимно сътрудничество на Европейския съюз, с цел осигуряването на постоянни съвместни инвестиции за своите граждани, които да спомогнат за развитието на техните региони. Тези проекти следва да имат за цел засилването на сътрудничеството в сферите на общинско управление, като например икономиката, търговията, образованието, социалните услуги, мобилността, туризма, културата, екологията и превенцията на природни бедствия.

Член 4

Страните по това Споразумение за сътрудничество следва да положат усилия за представянето на своята култура чрез организиране на културни мероприятия, като например изложби, фестивали и т.н. Двете Общини следва да полагат усилия за развитието на тяхното сътрудничество в сферите на младежките дейности и спорта, комуникациите и медиите. В частност, двете страни по договора следва да идентифицират приоритетни области за действие, с цел стартирането на устойчив процес на сътрудничество в областта на образованието, културата и спорта. В това отношение, двете Общини следва да работят в партньорство с неправителствени организации, асоциации, образователни институции, работещи на тяхна територия, и ако е необходимо, следва да ги привличат като партньори, с цел постигане на целите на това сътрудничество.

Член 5

Общините Сен-Жос-тен-Ноод и Кърджали следва да си сътрудничат в областта на туризма. В това отношение, работни групи от двете Общини следва да представят и информират жителите си една за друга, посредством подготовката на брошури, дискове и други сходни информационни материали на български, френски, фламандски и английски език, като тези материали следва да бъдат предоставяни на общинските информационни центрове, туристическите офиси и където би било необходимо.

Член 6

Общините Сен-Жос-тен-Ноод и Кърджали следва да си сътрудничат в сферите на икономиката и търговията. В това отношение, двете Общини следва да предприемат действия, да предоставят помощ и да спомагат за установяването на сътрудничество между бизнес асоциациите, търговските камари, индустриите и компаниите, функциониращи в двете Общини.

Член 7

Двете Общини, чиито територии имат стратегическо географско положение и регионално значение, следва да си сътрудничат, с цел опазване на природата и околната среда, премахването на замърсяване, информирането на населението относно екологията и предотвратяването на природни бедствия. Ако е необходимо, те следва да подготвят общи проекти, финансирани от Европейския съюз, за превенцията и управлението на потенциални последици от природните бедствия.

Член 8

В рамката на двустранното сътрудничество, двете Общини следва да обменят опит и да оказват подкрепа в сътрудничеството на своите служители.

Член  9
Работни групи следва да бъдат създадени в двете Общини, в рамките на подготовката на съвместни проекти. Тези работни групи следва да бъдат в непрекъснат контакт помежду си. В допълнение към европейските проекти, двете Общини следва да развиват и съвместни проекти, за да допринесат за развитието на двустранните си отношения.


Член 10

При необходимост, това Споразумение за сътрудничество между Общините Сен-Жос-тен-Ноод и Кърджали може да бъде изменено, въз основата на взаимно решение на двете страни.

Технически и общи срещи, с цел оценяване на партньорството, следва да се провеждат редовно. Кметовете на Общините Сен-Жос-тен-Ноод и Кърджали могат да бъдат представлявани от техните заместник-кметове и служители.

Член 11
Това споразумение за сътрудничество не е обвързано със срок и цели да установи партньорски и миролюбиви отношения между двете Общини. Това Споразумение може да бъде прекратено ако обстоятелствата го изискват, но само при наличието на решение на компетентен орган и при положение, че афектираната страна е информирала по поща другата страна за решението си с три месечно предизвестие.


Член 12

Споразумението за сътрудничество между двете Общини бе подготвено на български, френски и английски език. В случай на несъгласия относно тълкуванието и превода, английската версия на документа следва да заеме основно значение. Споразумението за сътрудничество може да бъде изменяно при взаимното съгласие на двете страни в писмена форма.

Член 13
Това Споразумение следва да влезе в сила на датата, на която кметовете на двете Общини го подпишат.

Член 14
Това споразумение за сътрудничество се състои от 14 члена, които са в съответствие със законовите разпоредби в Общините и бяха подписани на 7 май 2019 година от г-н Хасан Азис, кмет на Община Кърджали, г-н Емир Кър, кмет на Община Сен-Жос-тен-Ноод и Патрик Нев, Общински Секретар. 


 Маниса, Република Турция

На 16 ноември 2018 г. е подписан Протокол за побратимяване между Голяма община Маниса, Република Турция и община Кърджали, Република България от кметовете на двете общини ДЖЕНГИЗ ЕРГЮН и ИНЖ.ХАСАН АЗИС.

Споразумението гласи:

С този протокол, в усилията ни да изпълним желанията и нуждите на нашите съграждани; за да укрепим връзката между нашите общини и жители; за да подобрим диалога между нас;  за да обменим опит и за да осъществим съвместни дейности във всички области на нашата отговорност, които ще допринесат за нашето взаимно развитие; като уважаваме нашите различия, в дух на доверие и на солидарност; в съответствие с правилата за гостоприемство, гарантирайки, че всички наши жители могат да участват в двустранните ни отношения без никаква дискриминация
Ние обявяваме нашите общини за ПОБРАТИМЕНИ в съответствие с традиционно добрите отношения между нашите две държави и основавайки се на универсалните правила за свобода, демокрация, равенство и върховенство на закона.

Нашите общини имат намерение да си сътрудничат в областта на опазване на околната среда и културно-историческото наследство, обучението на служители, икономиката, младежта, спорта, социалните услуги и в други дейности от компетентността на местната администрация, като изразяваме нашата готовност да осъществим тези намерения с цел укрепване на приятелството и братството между двете общини.

Настоящият протокол влиза в сила от датата на неговото подписване и неговото действие продължава, докато една от страните не уведоми писмено другата страна шест месеца предварително за намерението си да го прекрати.

Настоящият протокол може да бъде изменен по взаимно съгласие на страните.

Всички спорове, възникнали във връзка с тълкуването или прилагането на настоящия протокол, се решават чрез консултации между двете страни.

Този протокол, изготвен в три оригинални екземпляра на турски, български и английски език, е подписан на 16 ноември 2018 г. в гр. Маниса, Република Турция.

 Голяма община Измир, Република Турция

На 28 януари 2009г. беше подписан Договор за сътрудничество и побратимяване между Голяма община Измир, Р Турция и община Кърджали, Р България от кметовете на двете общини Азиз Коджаоглу и инж. Хасан Азис.


 Османгаази,Бурса, Република Турция

На 20 октомври 2008г. беше подписан Протокол за сътрудничество и побратимяване между общините Османгаази, Бурса, Р Турция и община Кърджали, Р България от кметовете на двете общини Реджеб Алтепе и инж.Хасан Азис


 Община Мейджоу, Китай

На 18 март 2019г. е подписан Меморандум за сътрудничество в областта на градското управление, инвестициите, туризма и спорта между община Кърджали, Р България и община Мейджоу, Китай от кметовете на двете общини д-р инж.Хасан Азис и г-н Цанг Айюн.


 2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign