Панорамен изглед на Кърджали


Начало Администрация Кмет на Община Кърджали

Правомощия на кмета на Община Кърджали

/ извадка от Устройствен правилник на Община Кърджали /

 

Чл. 7. (1) Кметът на община Кърджали ръководи цялата изпълнителна дейност на общината и упражнява общо ръководство и контрол върху действията на  общинската администрация, в съответствие с действащото законодателство.
(2) Кметът на общината не може да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде управител или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата му.
(3) Кметът на община Кърджали:
1. Внася за одобрение от общинския съвет структурата на общинската администрация.
2. Назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, служителите в общинската администрация и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания.
3. Отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за съответните полицейски служби.
4. Организира и отговаря за изпълнението на общинския бюджет.
5. Внася в Общинския съвет доклади и предложения с проекти за решения.
6. Организира изпълнението на актовете на Общинския съвет и внася отчет за изпълнението им.
7. Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актове на Президента на Републиката и Министерския съвет.
8. Организира изпълнението на дългосрочните програми на община Кърджали.
9.Възлага изпълнението на свои функции, които не са от неговата изключителна компетентност по силата на закон или други нормативни актове, на заместник - кметовете, секретаря на общината, главния архитект, кметовете на кметства и кметски наместници и на други длъжностни лица при условията и по реда, регламентиран в нормативните актове и в този правилник.
10.Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства при изпълнение на техните правомощия по чл. 46, ал. 1 от ЗМСМА и има право да отменя техните актове.
11. Възлага организацията и подготовката на отговорите на питанията, отправяни от общинските съветници.
12. Упражнява правомощията на административно-наказващ орган, лично или чрез оправомощени от него длъжностни лица, съобразно действащите нормативни актове.
13. Представлява  община Кърджали  пред физически и юридически лица и пред съда.
14. Поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина.
15. Организира и ръководи  защитата при бедствия на територията на общината.
16. Организира и провежда процедури за управление и разпореждане с общинско имущество по реда и условията на Закона за общинската собственост и други нормативни актове.
17. Упражнява правомощията по непосредственото управление и разпореждане с обекти - общинска собственост в съответствие с действащата нормативна уредба.
18. Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние.
19. Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им.
20. Назначава експертен съвет по устройство на територията на община Кърджали.
21. Одобрява решенията от заседанията на специализирания състав за разглеждане на устройствени проекти на общинския експертен съвет по устройство на територията.
22. Утвърждава устройствения правилник за организацията и дейността на  общинската администрация и всички вътрешноадминистративни нормативни документи.
23. Осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас.
24. Изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство.
25. В случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи и решения на Общински съвет.
(4) В изпълнение на своите правомощия издава заповеди, задължителни за служителите на общинската администрация, кметовете на кметства и общинските звена.2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign