Панорамен изглед на Кърджали


Начало Администрация Секретар на Община Кърджали

Задължения на секратаря на община

/ Извадка от Устройствен правилник на Общинска администрация - Кърджали /

Чл. 13. (1) Секретарят на Община Кърджали подпомага дейността на кмета на община Кърджали, съобразно действащите нормативни актове и изпълнява функции, възложени му от кмета.

(2) Секретарят на Община Кърджали осъществява административното ръководство и функционирането на общинска администрация, като:

 1. Организира дейността на общинската администрация;
 2. Отговаря за условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им;
 3. Организира деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;
 4. Насочва с резолюция входящата кореспонденция в общинска администрация;
 5. Отговаря за дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване;
 6. Контролира подготвянето и обнародването на актовете на Общинския съвет и на Кмета на общината;
 7. Отговаря за работата с жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица;
 8. Отговаря за поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината;
 9. Координира и контролирадейностите по управление на човешките ресурси в общинската администрация;
 10. Утвърждава длъжностните характеристики на служителите в общинска администрация;
 11. Контролира спазването на етичните правила за поведение на служителите в администрацията;
 12. Организира и осъществява контрол върху административното обслужване;
 13. Отговаря за изготвянето на ежегоден обобщен доклад за състоянието на администрацията;
 14. Утвърждава Вътрешните правила за организация на административното обслужване в община Кърджали.
 15. Отговаря за организационно-техническата подготовка и произвеждане на избори, референдуми, преброяване и други прояви от национално и местно значение;
 16. .Подписва заповедите за командировки на служителите в кметствата и общинската администрация.

(3) Секретарят изпълнява и други функции, възложени му със заповед на кмета на общината, със закон или с друг нормативен акт.2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign