Панорамен изглед на Кърджали


Начало Администрация Декларации по ЗПУКИ и ЗПКОНПИ

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ
по чл. 35,ал.1, т.1, т.3, т.2 и т.4 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) на служителите на Общинска администрация Кърджали


 

Име и фамилия

Длъжност

Декл.
чл.35.
ал.1, т.1

Декл.
чл.35.
ал.1, т.3

Декл.
чл.35.
ал.1, т.2 - част I и II

Декл.
чл.35.
ал.1, т.4

 1.

Айгюл Янък

Ст.счетоводител, кметство Стремци

изтегли

 

 2.

Айлин Ибрям

Мл.експерт, сектор "БСЧР"

изтегли

 

 3.

Айлин Чауш

Мл.експерт, отдел "АПРОС"

изтегли

 

 4.

Айнур Хасан

Специалист

изтегли

 

 5.

Айсел Мустафoва

Мл.експерт, дирекция "МП"

изтегли

 

 6.

Айтен Али

Гл.специалист, дирекция "МП"

изтегли

 

 7.

Айтен Дургут

Гл.специалист, дирекция "МП"

изтегли

 

 8.

Айхан Али

Гл.специалист, дирекция "МП"

изтегли

 

 9.

Айхан Хасан

Гл.експерт, сектор "ИО"

изтегли

 

 10.

Айше Сюлейман-Гюрсес

Гл.специалист, отдел "СДРОПФ"

изтегли

 

 11.

Александра Римпопова

Ст. експерт, отдел "СПУП"

изтегли

 

 12.

Али Осман

Ст. експерт, отдел "СДРОПФ"

изтегли

 

 13.

Алтен Бекир

Ст. експерт, отдел "ГРАОН"

изтегли

 

 14.

Анелия Иванова

Гл.специалист, отдел "ГРАОН"

изтегли

 

 15.

Анжела Василева

Гл. експерт, отдел "ООС"

изтегли

 

 16.

Антония Стойчева

Гл. специалист, отдел "АРСО"

изтегли

 

 17.

Ариф Фаик

Мл.експерт, отдел "ИКС"

изтегли

 

 18.

Асие Али

Специалист

изтегли

 

 19.

Аяз Сали

Гл. специалист, отдел "СДРОПФ"

изтегли

 

 20.

Бахар Хасанова

Гл.експерт, отдел "УОСП"

изтегли

 

 21.

Бахри Халил

Касиер, кметство Костино

изтегли

 

 22.

Байрям Байрям

Началник отдел "ГРАОН"

изтегли

 

 23.

Бекир Бекир

Гл. специалист, отдел "ИКС"

изтегли

 

 24.

Беркант Барзат

Ст. юрисконсулт, сектор "Правен"

изтегли

 

 25.

Бехрин Местан

Мл.експерт, дирекция "ХД"

изтегли

 

 26.

Бирсен Рамадан

Началник сектор "АО"

изтегли

 

 27.

Борислав Кузбов

Мл. експерт, отдел "КР"

изтегли

 

 28.

Бюлент Джелил

Специалист

изтегли

 

 29.

Велин Хаджиев

Мл.експерт, отдел "СПУП"

изтегли

 

 30.

Величка Странджева

Гл.специалист, сектор "АО"

изтегли

 

 31.

Венета Бошняшка

Ст. експерт, дирекция "ХД"

изтегли

 

 32.

Веселин Стайков

Гл. специалист, сектор "ИО"

изтегли

 

 33.

Веселина Танчева

Началник отдел "ООС"

изтегли

 

 34.

Владимир Чолаков

Гл. експерт, сектор "ИО"

изтегли

 

 35.

Гергана Иванова

Ст. експерт, дирекция "МП"

изтегли

 

 36.

Гюлбахар Шукри

Гл. специалист, отдел "АРСО"

изтегли

 

 37.

Гюлбеяз Джафер

Специалист

изтегли

 

 38.

Гюлдер Исмаил

Гл. специалист, отдел "КР"

изтегли

 

 39.

Гюлджан Исмаил

Гл. специалист, сектор "КВОП"

изтегли

изтегли

 

 40.

Гюлер Мурад

Специалист

изтегли

 

 41.

Гюлкан Мехмед

Мл.експерт, отдел "ООС"

изтегли

 

 42.

Гюлтен Ахмед

Ст.счетоводител, кметство Опълченско

изтегли

 

 43.

Гюлтен Хабил

Ст.счетоводител, кметство Мост

изтегли

 

 44.

Гюлфидан Мустафа

Директор на дирекция "ОССД"

изтегли

 

 45.

Гюлюзар Мустафа-Исмаил

Ст.експерт, отдел "СПУП"

изтегли

 

 46.

Гюндюз Халил

Специалист

изтегли

 

 47.

Дамянка Иванова

Гл.специалист, дирекция "МП"

изтегли

 

 48.

Десислава Солакчиева

Мл. експерт, отдел "АПРОС"

изтегли

 

 49.

Джанан Молахасан

Специалист

изтегли

 

 50.

Димитър Вълков

Гл.специалист, отдел "КР"

изтегли

 

 51.

Димитър Разкалински

Началник сектор "УОМП"

изтегли

 

 52.

Елван Юсеин

Гл. специалист

изтегли

 

 53.

Елина Татарова

Ст. счетоводител, дирекция "МП"

изтегли

изтегли

 

 54.

Елисавета Тодорова

Гл. специалист, дирекция "ХД"

изтегли

 

 55.

Елмаз Касим

Гл. специалист, дирекция "ХД"

изтегли

 

 56.

Ембие Мурад

Ст.счетоводител, кметство Бойно

изтегли

 

 57.

Емел Мехмедали

Специалист

изтегли

 

 58.

Емилия Александрова

Ръководител звено "ВО"

изтегли

 

 59.

Емине Махмуд

Специалист

изтегли

 

 60.

Ердинч Халимов

Началник сектор "ИО"

изтегли

 

 61.

Ерсун Ферхад

Касиер, кметство Миладиново

изтегли

 

 62.

Ертан Джелил

Гл. специалист, сектор "МТО"

изтегли

 

 63.

Зехра Байрактар

Началник отдел "АПРОС"

изтегли

 

 64.

Зина Касабова

Гл.експерт, отдел "БСЧР"

изтегли

 

 65.

Иванка Ангелова

Гл.специалист–касиер, дирекция "МП"

изтегли

 

 66.

Ирена Александрова

ст. счетоводител, сектор "СОКЗ"

изтегли

 

 67.

Ирена Василева

Старши вътрешен одитор, звено "ВО"

изтегли

 

 68.

Ирина Грозева

Гл.специалист, отдел "КР"

изтегли

 

 69.

Исман Моллахасан

Мл.експерт, отдел "СПУП"

изтегли

 

 70.

Йълдъз Мустафова

Касиер, кметство Бойно

изтегли

 

 71.

Йълмаз Мехмедали

Специалист

изтегли

 

 72.

Каймет Емурла

Мл.експерт, отдел "УОСП"

изтегли

 

 73.

Красимира Димитрова

Гл.специалист, отдел "КР"

изтегли

 

 74.

Лейля Насуф

Специалист

изтегли

 

 75.

Мариана Кичова

Главен специалист – касиер, дирекция "МП"

изтегли

 

 76.

Мариана Николова

Гл.специалист, отдел "АПРОС"

изтегли

 

 77.

Мария Колева

Ст.счетоводител, отдел "БСЧР"

изтегли

 

 78.

Мария Павлова

Ст.счетоводител, отдел "БСЧР"

изтегли

 

 79.

Месут Ахмед

Гл.специалист, отдел "ТРДОК"

изтегли

 

 80.

Мехлибар Севова

Гл.специалист, отдел "ГРАОН"

изтегли

 

 81.

Милена Василева

Гл.специалист, отдел "ИКС"

изтегли

 

 82.

Минта Изет-Ибрям

Гл.специалист, отдел "АПРОС"

изтегли

изтегли

 

 83.

Мурадие Якуб

Ст.счетоводител, кметство Перперек

изтегли

 

 84.

Мустафа Юсуф

Гл.специалист, отдел "ТРДОК"

изтегли

 

 85.

Мюзеин Байрам

Гл.специалист, кметство Костино

изтегли

 

 86.

Мюмюн Мюмюн

Ст.счетоводител, кметство Широко поле

изтегли

 

 87.

Надежда Цветкова

Началник отдел "СПУП"

изтегли

 

 88.

Назим Касим

Специалист

изтегли

 

 89.

Назифе Мехмед

Инспектор, дирекция "МП"

изтегли

 

 90.

Найме Емин

Гл.специалист, сектор "АО"

изтегли

 

 91.

Найме Садула

Гл.специалист, отдел "УОСП"

изтегли

 

 92.

Нарие Касим

Ст.счетоводител, сектор "БСЧР"

изтегли

 

 93.

Небахат Мустафа

Мл.експерт, сектор "МТО"

изтегли

 

 94.

Невин Садък

Касиер

изтегли

 

 95.

Невин Салиф

Специалист

изтегли

 

 96.

Незает Мехмедали

Гл.специалист

изтегли

 

 97.

Нериман Юмер

Специалист

изтегли

 

 98.

Нермин Мехмед

Старши експерт, дирекция "ХД"

изтегли

 

 99.

Нермин Осман

Специалист

изтегли

 

 100.

Несрин Местан

Началник отдел "СДРОПФ"

изтегли

 

 101.

Несрин Юсеин

Мл.експерт, сектор "БСЧР"

изтегли

 

 102.

Неше Хасан

Гл.специалист, отдел "ООС"

изтегли

 

 103.

Нилгюн Якуб

Гл.касиер, сектор "СОКЗ"

изтегли

изтегли

 

 104.

Нина Кънчева

Старши експерт, сектор "БСЧР"

изтегли

 

 105.

Нурай Вели

Началник отдел "ИКС"

изтегли

 

 106.

Нурай Зюлкер

Ст. експерт, отдел "ИКС"

изтегли

изтегли

 

 107.

Орхан Мустафов

Началник отдел "ТРДОК"

изтегли

 

 108.

Первин Риза

Мл.експерт, дирекция "ХД"

изтегли

 

 109.

Перихан Чауш

Специалист

изтегли

 

 110.

Петя Гигова

Гл. експерт, отдел "ГРАОН"

изтегли

 

 111.

Петя Колева

Мл. експерт, отдел "ООС"

изтегли

 

 112.

Радостина Боева

Началник сектор "БСЧР"

изтегли

 

 113.

Ренгинар Ахмед

Специалист

изтегли

 

 114.

Ренгинар Мюмюн

Специалист

изтегли

 

 115.

Розен Иванов

Старши юрисконсулт, сектор "Правен"

изтегли

 

 116.

Росица Андреева

Ст.счетоводител

изтегли

 

 117.

Русар Саралийска

Старши експерт, отдел "СДРОПФ"

изтегли

 

 118.

Сали Мустафа

Гл.специалист, отдел "ТРДОК"

изтегли

 

 119.

Салиха Имам

Гл.специалист-касиер, дирекция "МП"

изтегли

 

 120.

Сами Рамадан

Специалист

изтегли

 

 121.

Себахтин Риза

Началник отдел "АПИО"

изтегли

 

 122.

Севгин Емин

Гл.специалист, сектор "АО"

изтегли

 

 123.

Севгин Мехмед

Мл. експерт, отдел "УОСП"

изтегли

изтегли

 

 124.

Севгия Селим

Касиер, кметство Опълченско

изтегли

 

 125.

Севдие Дурмуш

Гл.специалист, дирекция "МП"

изтегли

 

 126.

Севдие Касим

Специалист

изтегли

 

 127.

Сезен Якуб

Гл.специалист

изтегли

 

 128.

Сейхан Кадир

Гл.специалист, отдел "АПРОС"

изтегли

 

 129.

Селвинар Хасан

Гл.специалист, отдел "УОСП"

изтегли

 

 130.

Селями Кадир

Специалист

изтегли

 

 131.

Семра Бекир

Специалист

изтегли

 

 132.

Слави Димитров

Ст.експерт, отдел "ИКС"

изтегли

 

 133.

Снежина Димитрова

Гл.специалист, отдел "ГРАОН"

изтегли

 

 134.

Соня Табакова

Директор на дирекция "МП"

изтегли

 

 135.

Стефка Панайотова

Гл.специалист, отдел "ГРАОН"

изтегли

 

 136.

Стефка Трифонова

Вътрешен одитор, звено "ВО"

изтегли

 

 137.

Танер Моллаахмед

Ст.експерт, отдел "АРСО"

изтегли

 

 138.

Тасим Емурла

Гл.специалист, отдел "КР"

изтегли

 

 139.

Тинка Гогова

Гл.специалист, отдел "АРСО"

изтегли

 

 140.

Тюляй Салиф

Гл.специалист, отдел "СДРОПФ"

изтегли

 

 141.

Фахри Хасан

Мл.експерт, отдел "ТРДОК"

изтегли

 

 142.

Фахрие Мустафа

Специалист

изтегли

 

 143.

Фердане Али

Специалист

изтегли

 

 144.

Фикрие Хорозова

Началник сектор "КВОП"

изтегли

 

 145.

Хафизе Мехмед

Старши счетоводител, сектор "БСЧР"

изтегли

 

 146.

Цеца Радкова

Началник сектор "МТО"

изтегли

 

 147.

Шенгюл Иляз

Мл.експерт, дирекция "МП"

изтегли

 

 148.

Ширин Расим

Касиер, кметство Стремци

изтегли

 

 149.

Ширин Сюлейман

Директор на дирекция "ХД"

изтегли

 

 150.

Юлвие Шабан

Специалист

изтегли

 

 151.

Юлфет Хасан

Специалист

изтегли

 

 152.

Юркюш Ахмед

Специалист

изтегли

 

 153.

Юркюш Рамадан

Гл.специалист, отдел "ГРАОН"

изтегли

 

 154.

Юсеин Караахмед

Гл.специалист, сектор "AO"

изтегли

изтегли

 

 155.

Валентин Каменчовски

Гл.специалист, отдел "КР"

изтегли

изтегли

 

 156.

Емине Бейсим

Гл.специалист, сектор "АО"

изтегли

изтегли

 

 157.

Нермин Байрям

Мл.експерт, сектор "ПОС"

изтегли

изтегли

 

 158.

Албена Ангелова

Мл.експерт, отдел "АРСО"

изтегли

изтегли

 

 159.

Кериме Сюлейман

Мл.експерт, отдел "ГРАОН"

изтегли

изтегли

изтегли

изтегли

 160.

Станислава Тодорова

Мл.експерт, отдел "АРСО"

изтегли

изтегли

изтегли

изтегли

 161.

Марчела Милинова

Гл.експерт, сектор "БСЧР"

изтегли

изтегли

 

 162.

Тодор Радев

Гл.специалист, дирекция "ХД"

изтегли

 

 163.

Берна Рамадан

Касиер, сектор "СОКЗ"

изтегли

изтегли

 

 164.

Седрие Мюмюн

Ст.счетоводител, дирекция "ХД"

изтегли

 

 165.

Айгюл Газиюмер

Мл.експерт, отдел "УОСП"

изтегли

изтегли

 

 166.

Нурджихан Реджеб

Гл.специалист - касиер, дирекция "МП"

изтегли

изтегли

 

 167.

Нериман Алиева

Гл.специалист - отдел "ГРАОН"

изтегли

изтегли

 

 168.

Айфер Емин

Специалист

изтегли

 

 169.

Гюлнар Кадир

Мл.експерт - отдел "СДРОПФ"

изтегли

 

 170.

Десислава Иванова

Мл.експерт - отдел "ГРАОН"

изтегли

 

 171.

Небибе Кадир

Ст.счетоводител - отдел "ФСО"

изтегли

 

 172.

Невин Сеид

Главен специалист - дирекция "МП"

изтегли

 

 173.

Тюркян Халил

Специалист - км. Мургово

изтегли

 

 174.

Хафизе Юмер

Мл.експерт - отдел "ТРДОК"

изтегли

 

 175.

Джем Садула

Гл. специалист - отдел "ТРДОК"

изтегли

 

 176.

Ебру Мехмед

Мл.експерт - отдел "СПУП"

изтегли

 

 177.

Емине Юсеин-Вели

Мл.експерт - дирекция "ХД"

изтегли

 

 178.

Есин Салим

Мл.специалист Младежки медиатор

изтегли

 

 179.

Йелиз Али

Мл.експерт - дирекция "ХД"

изтегли

 

 180.

Мерван Ариф

Гл.специалист - дирекция "ХД"

изтегли

 

 181.

Свилен Богев

Ст.юрисконсулт - сектор "Правен"

изтегли

 

 182.

Селин Селим

Мл.експерт - сектор "ОП"

изтегли

 
2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign