Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Проекти на нормативни документи

Проекти на нормативни документи


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на транспортната дейност и безопасността на движението на територията на община Кърджали
 17 Юни 2024
Проект на План за финансово оздравяване на Община Кърджали за периода 2024-2026 г.
 27 Май 2024
Проект на промяна на минимални и максимални цени за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на община Кърджали
 24 Април 2024
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на транспортната дейност и безопасността на движението на територията на община Кърджали
 13 Март 2024
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали
 13 Март 2024
Проект на на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Кърджали, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, мандат 2023-2027 г., със съответните мотиви
 22 Ноември 2023
Проект на програма по енергийна ефективност на Община Кърджали за периода 2023 – 2028 г.
 25 Май 2023
Проект на предложение за промени в маршрутните разписания и маршрутите на автобусни линии от общинската транспортна схема на гр. Кърджали
 10 Май 2023
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали
 27 Април 2023
Проект на Наредба за специфични изисквания към облика на градската среда на територията на град Кърджали
 10 Април 2023
Проект на приемане на решение за изменение на чл.28, ал.5 от Наредбата за упражняване правата на собственост на община Кърджали върху общинската част от капитала на търговските дружества, граждански дружества и сдружения с нестопанска цел
 06 Април 2023
Проект на допълнение на отменените текстове на чл. 14, ал.1 от Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Кърджали с нов и изменение на чл. 27, ал.1 от Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Кърджали
 05 Април 2023
Проект на Наредба за специфични изисквания към облика на градската среда на територията на град Кърджали
 28 Февруари 2023
Проект на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Предложение за планиране на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет
 16 Февруари 2023
Проект за изменение и допълнение на Правилник за устройство и дейността на Общинско предприятие “Паркинги, гаражи и зони за паркиране”
 25 Януари 2023
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на транспортната дейност и безопасността на движението на територията на община Кърджали
 23 Януари 2023
Проект на Програма за прозрачност и антикорупционни реформи на Община Кърджали 2022-2027
 23 Декември 2022
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали
 17 Октомври 2022
Проект на Актуализирана Програма за управление на качеството на атмосферния въздух на Община Кърджали по показател фини прахови частици /ФПЧ10/ и полициклични ароматни въглеводороди /ПАВ/ с период на действие 2021-2025г.
 05 Октомври 2022
Проект на краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от ВИЕ и биогорива в Община Кърджали за периода 2022-2024г
 02 Август 2022
Проект на дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от ВИЕ и биогорива в Община Кърджали за периода 2022-2031г.
 02 Август 2022
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на транспортната дейност и безопасността на движението на територията на община Кърджали
 29 Април 2022
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали
 07 Април 2022
Проект на Общинска програмата за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 г.
 28 Март 2022
Проект за допълнение и изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Кърджали, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2019-2023 г.
 25 Март 2022
Проект на Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали
 21 Март 2022
Проект за нова Номенклатура и цени на основните услуги предлагани от ОП ,,Обредни дейности“ гр. Кърджали
 25 Февруари 2022
Проект на Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали
 25 Февруари 2022
Проект за изменение и допълнение на правилник за удостояване със званието ”Почетен гражданин на община Кърджали” и за награждаване с морални и материални награди
 25 Февруари 2022
Проект за Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройство и дейността на Общинско предприятие „Паркинги и гаражи и зони за паркиране“
 04 Февруари 2022
Проект на програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кърджали за периода 2021-2025г.
 14 Декември 2021
Проект на Наредба за провеждане на обществени консултации, със съответните мотиви
 24 Септември 2021
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на транспортната дейност и безопасността на движението на територията на община Кърджали
 09 Септември 2021
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за упражняване правата на собственост на Община Кърджали върху общинската част от капитала на търговските дружества, граждански дружества и сдружения с нестопанска цел
 25 Август 2021
Проект на Наредба за провеждане на обществени консултации, със съответните мотиви
 17 Август 2021
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали
 19 Януари 2021
Проект на наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Кърджали
 29 Декември 2020
Предложение за проект на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2021 година със съответните мотиви
 25 Ноември 2020
Проект на Наредба за условията и реда за ползване на спортни обекти, собственост на Община Кърджали и за финансирането и подпомагането на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в Община Кърджали със съответните мотиви и частична предварителна оценка
 11 Ноември 2020
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали, със съответните мотиви и частична предварителна оценка
 09 Ноември 2020
Проект за Изменение и допълнение на Наредбата за местните данъци на територията на община Кърджали, със съответните мотиви и частична предварителна оценка
 20 Октомври 2020
Предложение за приемане на изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Кърджали, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2019-2023 г.
 03 Септември 2020
Проект на нова наредба за рекламната и информационната дейност на територията на община Кърджали
 14 Август 2020
Проект на Наредба за символите на община Кърджали със съответните мотиви
 05 Юни 2020
Предложение за проект на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2020 година със съответните мотиви
 18 Ноември 2019
Предложение за проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кърджали, със съответните мотиви и частична предварителна оценка
 18 Ноември 2019
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Кърджали, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 г.
 14 Ноември 2019
Проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Кърджали
 08 Май 2019
Предложение за Поправка на явна техническа грешка в Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища на община Кърджали
 08 Април 2019
Проект за Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество на община Кърджали, със съответните, предложение до Общински съвет и Мотиви
 11 Януари 2019
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Кърджали, със съответните мотиви и частична предварителна оценка на въздействието
 19 Декември 2018
Проект за създаване на Общинско предприятие ,,Озеленяване, благоустройство и чистота" и приемане на Правилник за дейността му, със съответните мотиви.
 18 Декември 2018
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали, със съответните мотиви
 16 Ноември 2018
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали
 15 Октомври 2018
Проектна нова Наредба за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища на община Кърджали
 13 Август 2018
Проекто-наредба за придобиване, притежание и стопанисване на кучетата и овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Кърджали
 08 Август 2018
Последваща оценка на Плана за развитие на община Кърджали за пери5ода 2007-2013 г. Окончателен доклад
 02 Юли 2018
Междинна оценка на Плана за развитие на община Кърджали за периода 2014-2020 г. Окончателен доклад
 02 Юли 2018
Проект за Правилник за дейността на социално предприятие ,,Обществена пералня и услуги в дома" в община Кърджали
 29 Юни 2018
Проект за нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и услуги на територията на община Кърджали
 25 Юни 2018
Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Кърджали
 21 Юни 2018
Проект за изменение и допълнение на Правилника за реда, начина и условията за отпускане на еднократна помощ на лица и семейства от община Кърджали
 20 Юни 2018
Проект за изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Кърджали
 20 Юни 2018
Проект за изменение и допълнение на Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с увреждания, на територията на община Кърджали
 20 Юни 2018
Проект за Наредба за организация на транспортната дейност и безопасността на движението на територията на община Кърджали
 18 Юни 2018
Проект на Наредба за определяне на местните данъци на територията на община Кърджали
 25 Май 2018
Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Кърджали, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2015-2019 г.
 17 Май 2018
Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Кърджали, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2015 - 2019 г.
 18 Април 2018
Проект на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа на личностното развитие-Център за кариерно ориентиране, Кърджали
 17 Април 2018
проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Кърджали
 29 Март 2018
Проект за изменение и допълнение на Правилника за удостояване със званието ,,почетен гражданин на община Кърджали" и за награждаване с морални и материални награди
 16 Март 2018
Проект за изменение и допълнение на Правилник за реда, начина и условията за отпускане на еднократна помощ на лица и семейства от община Кърджали със съответните мотиви
 02 Март 2018
Проект за Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в община Кърджали.
 14 Февруари 2018
Проект за Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа на личностното развитие-Общински детски комплекс, Кърджали
 12 Февруари 2018
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали
 26 Януари 2018
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Кърджали
 24 Януари 2018
Проект за изменение на Наредбата за пожарната безопасност и защитата на населението на територията на община Кърджали
 24 Януари 2018
Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за поддържане и опазване на обществения ред в община Кърджали
 17 Януари 2018
Проект за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини и в подготвителните групи в училищата на територията на община Кърджали.
 27 Ноември 2017
Приемане на промени в Наредбата за определяне на местните данъци на територията на община Кърджали
 03 Ноември 2017
Проект за приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2018 г.
 03 Ноември 2017
ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
 03 Октомври 2017
Проект на изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Кърджали
 22 Август 2017
Проект за изменение на наредбата за пожарна безопасност и защита на населението на територията на община Кърджали
 21 Август 2017
Проект за решение за създаване на Общинско предприятие „Паркинги и гаражи и зони за паркиране” и проект на Правилник за дейността му
 26 Юли 2017
Проект за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Кърджали
 19 Юни 2017
Проект за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали
 19 Юни 2017
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на община Кърджали
 15 Юни 2017
Проект за изменение и допълнение на наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинска имущества на Община Кърджали
 12 Юни 2017
Проект! Правилник за устройството и дейността на Обществения съвет към Общински съвет Кърджали
 24 Февруари 2017
Допълнение и изменение в Наредбата за упражняване правата на собственост на община Кърджали върху общинската част от капитала на търговските дружества, граждански дружества и сдружения с нестопанска цел
 23 Февруари 2017
Проект на допълнение и изменение в Наредбата за упражняване правата на собственост на община Кърджали върху общинската част от капитала на търговските дружества, граждански дружества и сдружения с нестопанска цел
 16 Януари 2017
Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали
 29 Декември 2016
Проект на наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в община Кърджали
 16 Декември 2016
Приемане на промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кърджали
 28 Ноември 2016
Проект на правилник за организацията и дейността на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта
 28 Ноември 2016
Мотиви и проект на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа на личностното развитие - Общински детски комплекс Кърджали
 23 Ноември 2016
Проект на Наредба за условията и реда за записване,преместване на децата в общинските детски градини и в подготвителните групи в училищата на територията на община Кърджали
 31 Октомври 2016
Изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред в община Кърджали
 17 Октомври 2016
Предложение относно приемане на промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кърджали
 30 Август 2016
Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за организация на транспортната дейност и безопасността на движението на територията на община Кърджали
 28 Юни 2016
Предложение относно изменение на маршрутни разписания от общинската транспортна схема.
 28 Юни 2016
Предложение относно изменение и допълнение в Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред в Община Кърджали.
 16 Юни 2016
Проект на изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Кърджали
 02 Юни 2016
Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали
 26 Май 2016
Предложение относно приемане на нова Наредба за рекламната и информационната дейност на територията на община Кърджали
 25 Май 2016
Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали
 04 Май 2016
Промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали
 30 Ноември 2015
Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища
 24 Март 2015
Проект на Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Кърджали
 19 Март 2015
Проект на Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Кърджали.
 19 Март 2015
Проект на Наредба за управление и реда за ползване на гробищните паркове в град Кърджали и кметствата на община Кърджали
 10 Март 2015
Предложение относно: Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци и цени на услуги на територията на община Кърджали.
 05 Март 2015
Предложение относно: Определяне на минималните и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Кърджали
 05 Март 2015
Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Кърджали
 11 Февруари 2015
Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето на местните данъци на територията на община Кърджали
 09 Януари 2015
Проект за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали
 09 Януари 2015
Проект за допълнение и изменение на Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Кърджали
 05 Ноември 2014
Проект за допълнение и изменение на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Кърджали
 05 Ноември 2014
Изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали
 13 Октомври 2014
Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Кърджали и издаване на сертификати клас В
 09 Юни 2014
Проект на Наредба за принудително премахване на незаконни строежи
 28 Май 2014
Преложение относно: Изменение и допълнение в Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред в Община Кърджали
 12 Май 2014
Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Кърджали и издаване на сертификати клас В
 07 Април 2014
Предложение относно приемане на промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали
 07 Април 2014
Предложение относно приемане на промени в Наредбата за определяне на местните данъци на територията на община Кърджали
 07 Април 2014
Проект на правилник за наградите и отличията на Община Кърджали
 07 Април 2014
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Кърджали
 13 Януари 2014
Проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Кърджали
 10 Януари 2014
Изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на община Кърджали
 28 Ноември 2013
Изменения и допълнения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали
 21 Ноември 2013
Проект на Наредба за пожарната безопасност и защита на населението на територията на община Кърджали
 09 Септември 2013
Проект за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Кърджали
 04 Септември 2013
Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали
 01 Август 2013
Проект на наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с увреждания, на територията на Община Кърджали
 09 Януари 2013
Изменение и допълнение на Наредбата за организация на транспортната дейност и безопасността на движението на територията на община Кърджали.
 08 Януари 2013
Предложение за приемане на изменение и дополнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали
 22 Ноември 2012
Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Кърджали
 22 Ноември 2012
Проект на наредба за управление и реда за ползване на гробищните паркове в град Кърджали и кметствата на Община Кърджали
 23 Август 2012
Предложение за допълнение и поправки в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Кърджали
 17 Юли 2012
Изменение и допълнение в Наредбата за поддържане и опазване наобществения ред в Община Кърджали
 16 Юли 2012
Правилник за дейността на общинско предприятие „Туристически дейности и управление на спортни имоти" - Кърджали
 20 Юни 2012
Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Кърджали
 03 Май 2012
Проект на наредба за придобиване, притежание и стопанисване на кучетата
 02 Март 2012
Допълнение в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Кърджали
 02 Март 2012
Проект на Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионера и хората с увреждания в община Кърджали
 23 Февруари 2012
Проект на Правилник за дейности по асистирана репродукция
 23 Февруари 2012
Проект на правилник за реда, начина и условията за отпускане на еднократна помощ на лица и семейства от Община Кърджали
 23 Февруари 2012
Проект за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Кърджали
 04 Февруари 2012
Проект на правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Кърджали, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2011-2015 г.
 10 Януари 2012
Проекто-наредби
 18 Август 2011
Проекто-наредби
 19 Юли 2011
Проекто-наредби
 19 Юли 2011
Проекто-наредби
 19 Юли 2011
Проекто-наредба
 09 Юни 2011
Проекто-наредби
 04 Май 2011
Тест1
 14 Април 2011
 

* Вашите становища и предложения изпращайте на obshtinakardzhali@kardjali.bg
2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign