Панорамен изглед на Кърджали


Начало Общински съвет Съдебни заседатели

Изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели
14 септември 2018

Доклад

Протокол


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
29 август 2018

Събеседването с кандидатите ще се проведе на  10.09.2018 г. от 10.00 ч. в сградата на Общинска администрация – Кърджали на адрес:
гр. Кърджали, бул.”България”№ 41, Общински съвет – Кърджали, ет. 3, стая № 305 по реда на обявеното класиране на кандидатите. 


Процедура по подбор
24 август 2018

Списък на допуснати до участие кандидати съдебни заседатели

Документи по чл.68, ал.5 от ЗСВ на съдебни заседатели


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
25 юли 2018

Общински съвет – Кърджали уведомява заинтересованите жители на Община Кърджали, че удължава срока на прием на документи до 20.08.2018 г.   по стартиралата процедура за избор на кандидати за съдебни заседатели при Окръжен съд - Кърджали, за мандат 2019 – 2022 г. Образци на документите  са на разположение на кандидатите в Общински съвет – Кърджали, както и на сайта на Община Кърджали,  в раздел Общински съвет.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
10 юли 2018

Общински съвет – Кърджали уведомява заинтересованите жители на Община Кърджали, че удължава срока на прием на документи до 24.07.2018 г.   по стартиралата процедура за избор на кандидати за съдебни заседатели при Окръжен съд - Кърджали, за мандат 2019 – 2022 г. Образци на документите  са на разположение на кандидатите в Общински съвет – Кърджали, както и на сайта на Община Кърджали,  в раздел Общински съвет.


О Б Я В Л Е Н И Е

УВАЖАЕМИ   ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ,

Във връзка с изтичане мандата на съдебните заседатели към Окръжен съд  Кърджали и на основание писмо с Изх. №1008/16.05.2018 г. на Председателя на Окръжен съд  Кърджали, съгласно разпоредбите на Закона за съдебната власт, в изпълнение на Решение № 100 по Протокол №6 от заседание на Общински съвет – Кърджали проведено на 31.05.2018 г., Общински съвет – Кърджали откри процедура за избор на 40 броя кандидати за съдебни заседатели при Окръжен съд  Кърджали, за мандат 2019 – 2022 г.

Временната комисия за избор на кандидати за съдебни заседатели КАНИ заинтересованите жители на Община Кърджали да представят в Общински съвет – Кърджали необходимите документи в срок до 10.07.2018 г.  на адрес:

Община  Кърджали, бул.”България”№ 41

Общински съвет – Кърджали, ет. 3, стая № 305 - До комисията за подбор на кандидатите за съдебни заседатели  при Окръжен съд – Кърджали,  за мандат 2019 – 2022 г.

1. Кандидатите за съдебни заседатели трябва да отговарят на изискванията на чл.67, ал.1 от Закона за съдебната власт:

 • да бъдат  дееспособни български граждани;
 • да са на възраст от 21 до 68 години;
 • да  имат настоящ адрес в Община  Кърджали;
 • да имат завършено най-малко средно образование;
 • да  не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 • да  не страдат от психически заболявания.

На основание чл.67, ал.3 от Закона за съдебната власт, съдебен заседател не може да бъде лице, което:

 • е съдебен заседател в друг съд;
 • е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
 • участва  в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
 • работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е  избран.

2. Кандидатите за съдебни заседатели да представят в Общински съвет – Кърджали, следните документи:

 • заявление за кандидатстване /по образец/;
 • подробна автобиография, подписана от кандидата;
 • нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 • медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 • данни за контакт на две лица, към които общинския съвет  да се обърне за препоръки;
 • мотивационно писмо;
 • декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ и писмено съгласие /по образец/.

Образци на документите /заявление и декларация по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ/ са на разположение на кандидатите в Общински съвет – Кърджали, както и на сайта на Община Кърджали http://www. kardjali.bg,  в раздел Общински съвет.

 Телефон за информация: 0361/ 67 – 401, 402, 403

Документите се подават лично от кандидатите в срок до 10.07.2018 г.

Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи по чл.68, ал. 3, т. 9 се публикуват на интернет страницата на Общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ.


 


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign